آشنایی با جمهوری های کشور فراانسه

آشنایی با جمهوری های کشور فرانسه:

در ۱۴ ژوئیه ۱۷۸۹م با هجوم مردم پاریس به زندان باستیل انقلاب بزرگ فرانسه که مقدمات آن از مدتی پیش فراهم شده بود، کلید خورد و سه سال بعد با اعدام لویی شانزدهم و همسرش ماری آنتوانت دراین کشور رسماً نظام جمهوری برقرارگردید

ادامه مطلب: آشنایی با جمهوری های کشور فراانسه