کتاب «تحدی قرآن از نگاه دیگر»

سرکار خانم فرخنده سادات صالحی

کارشناسی ارشد(سطح 3 حوزه) دبیر ناحیه 2 استان قم

کتاب «تحدی قرآن از نگاه دیگر»

 

کتاب «نقش غلو در انحراف عقائد و افکار»

جناب حجة الاسلام آقای دکتر محمد حلی

دکترای سطح 4 حوزه علمیه

سرگروه آموزشی  استان قم . دبیر ناحیه 2 استان قم

کتاب «نقش غلو در انحراف عقائد و افکار»