سرگروه دفاعی استان قم (سال تحصیلی 98-1397)

سمت
سرگروه
پست الکترونیکی
geoms82@yahoo.com
نام و نام خانوادگی
علیرضا سلیمانی
رديف
1

 

برنامه عملیاتی متوسطه اول

باسمه تعالی
 برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس آمادگی دفاعی سال تحصیلی 97- 98

فراخوان تجارب موفق دبیران در حوزه ارزشیابی عملكردی کتاب درسی آمادگی دفاعی

متوسطه اول

تدریس و ارزشیابی مستمر مبتکرانه خود را در غالب:

1- فیلم

2- پاورپوینت

3- مقاله

4- نمایش

5- عکس

6- گزارش

و غیره

همکاران گرامی فعالیتهای خود را برای مسابقه تا مورخه  پایان دی ماه 97 به گروههای آموزشی ارسال نمایند.

 

کارگاه مجازی

 سلام همکاران گرامی

کارگاه مجازی با موضوع

کد ژئوپولیتیک

در مورخه دوشنبه 5/ 9 / 97 از ساعت 9 تا 24 همان روز برگزار می گردد.  

 

کارگاه روش تدریس پایه دهم و نهم

سلام علیکم
همکاران گرامی

کارگاه روش تدریس کتاب پایه دهم و نهم

در روز 20/ 8/ 1397 ساعت 18/30

توسط علیرضا سلیمانی برگزار شد.

 

کارگاه چگونگی طرح سوالات امتحانی

خدا قوت همکاران گرامی

کارگاه چگونگی طرح سوالات امتحانی در روز  20/ 8 / 1397 ساعت 30/ 18 تو سط علیرضا سلیمانی سرگروه برگزار شد.

 

فرم ارزیابی برگه سوالات نهایی_ هماهنگ - داخلی

فرم ارزیابی برگه سوال امتحانات نهایی هماهنگ داخلی

مشخصات

امتحان

مورد ارزیابی

نهایی / هماهنگ کشوری ¨

درس :                      رشته :

سال تحصيلي:

نوبت امتحان: خرداد o     شهريورo     ديo

هماهنگ استانی ¨           استان:

داخلی         o           آموزشگاه:

                                   منطقه :

 

 

رديف

موارد

امتياز

علت کسب نمره کمتر

از 3 را ثبت کنید.

5

4

3

2

1

0

 

                                                                  جدول مشخصات                                                                                        حداکثر امتیاز:  40   امتياز

1

از مهمترین اهداف کتاب سوال طرح شده است.

 

 

 

 

 

 

 

2

هر سوال امتحان بر اساس اهداف آموزشی کتاب طرح شده است.

 

 

 

 

 

 

 

3

اهداف کلی به اهداف جزیی تقسیم وسپس درهرهدف جزیی سوال طرح می شود)سوال چند بخشی(

 

 

 

 

 

 

 

4

بودجه بندی و بارم بندی در طراحی امتحان )جدول مشخصات( رعایت شده است.

 

 

 

 

 

 

 

5

تعداد سوالات آسان و دشوار ، متناسب با توانایی یادگیری دانش آموزان است.

 

 

 

 

 

 

 

6

تعداد سوالات دانشی و فرادانشی ) مفهومی ( ، متناسب با توانایی یادگیری دانش آموزان است.

 

 

 

 

 

 

 

7

تعداد سوالات بسته پاسخ و بازپاسخ بر اساس اهداف آموزشی و محدودیت زمان مناسب است.

 

 

 

 

 

 

 

8

در امتحان از دو نوع سوال بازپاسخ و دو نوع سوال بسته پاسخ استفاده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        شكل ظاهري                                                                                        حداکثر امتیاز:  20    امتياز

9

بارم سوالات در سمت چپ برگه امتحانی درج شده است .

 

 

 

 

 

 

 

10

صورت سوالات روشن و کامل و بدون توضیحات اضافی نوشته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

11

تایپ سوالات و طراحی ظاهری برگه امتحان مناسب است .

 

 

 

 

 

 

 

12

اصول نگارشی در طراحی سوالات رعایت شده است .

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ملاك هاي فني                                                                                          حداکثر امتیاز:  68   امتياز

13

شرط پاسخ دادن به یک سوال، یافتن پاسخ صحیح سوال دیگر نیست.

 

 

 

 

 

 

 

14

امتحان با یک سوال آسان شروع شده است.

 

 

 

 

 

 

 

15

ترتیب چینش انواع سوالات به درستی رعایت شده است.

 

 

 

 

 

 

 

16

بین زمان لازم برای پاسخگویی آموزان به سوالات و زمان نوشته شده در سربرگ امتحان ، تناسب وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

17

در راهنمای تصحیح، برای اجزا مختلف پاسخ مورد انتظار از دانش آموز ، بارم معینی مشخص شده است

 

 

 

 

 

 

 

18

در برگه امتحان ، قسمتی از یک سوال راهنمای پاسخ به همان سوال یا سوالات دیگر نیست.

 

 

 

 

 

 

 

19

طرح سوالات مفهومی در قالب انواع سوالات باز پاسخ بسته پاسخ طرح شده است

 

 

 

 

 

 

 

20

بارم هر سوال باترکیبی از شاخصهای دشواری،حجم پاسخ و سطح شناختی آن تناسب دارد.

 

 

 

 

 

 

 

21

در امتحان سوال انتخاب کردنی وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

22

در سوالات ، غلط علمی وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

23

سربرگ امتحان از نظر مشخص بودن تعداد صفحات ، سوالات و زمان آزمون کامل است و دستور العمل

لازم برای پاسخگویی تدوین شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم ارزیابی برگه سوال امتحانات نهایی هماهنگ داخلی

مشخصات

امتحان

مورد ارزیابی

نهایی / هماهنگ کشوری ¨

درس :                      رشته :

سال تحصيلي:

نوبت امتحان: خرداد o     شهريورo     ديo

هماهنگ استانی ¨           استان:

داخلی         o           آموزشگاه:

                                   منطقه :

 

 

رديف

موارد

امتياز

 

5

4

3

2

1

0

24

موارد مهم که ، در طراحی سوال های کامل کردنی رعایت شده است.

¨ 1-  جای خالی در اواسط و یا آخر جمله قرار گرفته است .

¨ 2- جای خالی به مفاهیم وکلمات مهم اختصاص داده شده است.

¨ 3- در هر سوال حداکثر دو جای خالی درنظرگرفته شده است.

ضمن تیک زدن مورد رعایت شده به ازای هر تیک یک امتیاز در نظر بگیرید

 

 

 

 

 

 

 

 

25

موارد مهم که ، در طراحی سوال های چند گزینه ای رعایت شده است.

¨ 1- از تكرار مطالب در گزینه ها اجتناب شده است .

¨ 2- همه گزینه های یک سوال متجانس و مربوط به موضوع واحدی می باشد .

¨ 3- در صورت استفاده از گزینه های متضاد ، گزینه ها دو به دو متضاد هستند.

ضمن تیک زدن مورد رعایت شده به ازای هر تیک یک امتیاز در نظر بگیرید

 

5

4

3

2

1

0

 

26

موارد مهم که ، در طراحی سوال های جور کردنی رعایت شده است.

¨ 1- پرسش ها با پاسخ هایشان تجانس داشته وبه یک مفهوم یا محتوا مربوط می باشند.

¨ 2- تعداد پاسخ ها از تعداد پرسش ها بیشتر می باشد .

¨ 3- طول سوال و پاسخ کوتاه می باشد .

ضمن تیک زدن مورد رعایت شده به ازای هر تیک یک امتیاز در نظر بگیرید

 

5

4

3

2

1

0

 

27

موارد مهم که ، در طراحی سوال های صحیح غلط ، رعایت شده است.

¨  1- طول عبارت های صحیح و غلط به یک اندازه می باشد .

¨  2- تعداد عبارت های صحیح و غلط تقریبا به یک اندازه می باشد .

¨  3- در هر عبارت صحیح و غلط تنها یک هدف مورد پرسش قرار گرفته است.

¨  4- عبارت های صحیح و غلط به صورت مثبت نوشته شده است.

ضمن تیک زدن مورد رعایت شده به ازای هر تیک یک امتیاز در نظر بگیرید

 

5

4

3

2

1

0

 

 

از موارد 25، 26 و 27 اگر تنها 2 مورد استفاده شده باشد نمره مورد سوم صفر منظور شود.

حداکثر امتیاز

 

 

توضیحات لازم درخصوص فرم ارزیابی برگه سوالات امتحانی

1

هر کتاب دارای اهداف متعددی است و امتحان باید این اهداف را مورد سوال قرار دهد. چنانچه در امتحان از برخی اهداف مهم سوالی طرح نشده و به جای آن اهداف کم اهمیت تر مورد توجه قرار گرفته باشد ، نشانه آن است که جدول مشخصات به خوبی تدوین نشده است .

2

هدف آزمون های پیشرفت تحصیلی تعیین میزان یادگیری های دانش آموزان است به همین دلیل باید هر سوال به هدف آموزشی مرتبط باشد .

3

در سوال چند بخشی ، اهداف کلی به اهداف جزیی تر تقسیم و سپس در هر هدف جزیی سوال طرح مورد می شود.همچنین به جای طرح یک سوال کلی با بدنه سوال طولانی) که باعث سردرگمی و مراجعه متعدد دانش آموز به سوال می شود (، بهتر است این کاردر قالب سوالات چند بخشی انجام گیرد .

 

 

 

 

فرم ارزیابی برگه سوال امتحانات نهایی هماهنگ داخلی

مشخصات

امتحان

مورد ارزیابی

نهایی / هماهنگ کشوری ¨

درس :                      رشته :

سال تحصيلي:

نوبت امتحان: خرداد o     شهريورo     ديo

هماهنگ استانی ¨           استان:

داخلی         o           آموزشگاه:

                                   منطقه :

 

 

4

بودجه بندی ) و در صورت ضرورت بارم بندی( در جدول مشخصات ضروری است. بارم بندی در امتحانات داخلی پیشنهادی است .

5

توانایی یادگیری دانش آموزان با توان علمی دانش آموزان متفاوت است.

6

دامنه بارم سوالات مفهومی و دشوار در امتحانات )داخلی، نهایی . . . ( و مدارس و دانش آموزان خاص متفاوت است . آنچه در تعیین سهم نمره سوالات دشوار و سوالات مفهومی از کل نمره امتحان مهم است ، توانایی یادگیری دانش آموزان است. ولی هرگز این بدان معنا نیست که این سهم نمره در امتحان صفر است .چنانچه دانش آموز درس نخوانده است نباید سطح دشواری آزمون و کیفیت آن را تا سطح میزان یادگیری دانش آموز پایین آورد به همین دلیل تفاوت سطح سوال در نوبت های مختلف امتحانی اشتباه است .

7

با توجه به تنوع اهداف و ضرورت تحت پوشش قرار دادن آنها در امتحان می بایست از تعداد مناسبی از سوالات بسته و بازپاسخ استفاده کرد. با افزایش تعداد سوالات به ویژه سوالات بسته پاسخ می توان بر دقت نمرات افزود و میزان یادگیری های دانش آموزان را به خوبی تعیین کرد. سوال بسته پاسخ سوالی است که دانش آموز از بین جواب های داده شده یكی را به عنوان جواب درست انتخاب می کند و سوال باز پاسخ سوالی است که دانش آموز خود به تولید جواب می پردازد.سوالات بسته پاسخ سوال چند بخشی نیست . در سوال چند بخشی ، یک هدف کلی وجود دارد که هر بخش سوال ، یک هدف جزیی از هدف کلی را پوشش می دهد.

8

استفاده از سوالات بازپاسخ و بسته پاسخ می تواند به تعیین دقیق تر میزان یادگیری دانش آموزان کمک کند. افزایش تعداد و تنوع سوالات می تواند به بهبود نمونه گیری اهداف آموزشی کمک کند. سوالات بسته پاسخ شامل صحیح غلط ، چند گزینه ای ، جور کردنی و سوالات بازپاسخ شامل کوتاه پاسخ (کامل کردنی و پرسشی)  و بلند پاسخ است .

9

درج بارم سوالات در سمت چپ برگه امتحانی به زیبایی و جلوگیری از آشفتگی در متن برگه کمک می کند.

10

استفاده از کلمات و عبارات روشن، در انتقال درست هدف سوال ضرورت دارد. در غیر اینصورت عدم پاسخ دانش آموزان ممكن است به دلیل ندانستن مفهوم کلمات به کاررفته در متن سوال باشد و نه عدم فراگیری هدف سوال، همچنین ممكن است آزمون شوندگان برداشت های مختلفی از سوال داشته و به طرق مختلف به سوال پاسخ دهند و در نهایت به رواييVali di ty  سوال لطمه بزند. از مبهم و چند پهلو نوشتن صورت سوال ها پرهیز شود .

11

ظاهر برگه امتحانی می تواند در عملكرد بهتر دانش آموزان ، تاثیر خوبی داشته باشد . تایپ صحیح و خوانای سوالات ، نداشتن غلط املایی ، فاصله مناسب بین سوالات و ... از این دست است .

12

در نوشتن سوالات اصول نگارشی و نكات دستوری باید رعایت شده باشد ، در متن سوال غلط املایی وجود نداشته باشد ، و رسم الخط و نشانه گذاری ها رعایت شود .از به کار بردن اشاره های دستوری که باعث حدس زدن پاسخ می شود خودداری شود.

13

هر قسمت از سوال )چه در سوالات چند بخشی و چه در کل آزمون ( باید مستقل از سوال دیگر باشد و پاسخگویی به یک سوال منوط به پاسخگویی به سوالات قبلی نباشد . سوالاتی از قبیل " مقدار محاسبه شده در بند الف را در قسمت ب قرارداده و محاسبات را انجام دهید " اشتباه است.

14

برای کاهش اضطراب دانش آموزان و آماده کردن دانش آموز برای پاسخگویی بهتر به سوالات ، توصیه می شود که امتحان با یک سوال آسان شروع شود. مرتب کردن سوالات در برگه امتحانی بر اساس ترکیبی از " نوع سوال ، حیطه شناختی،محتوای آموزشی ، دشواری و . . . ." انجام می شود و مرتب کردن تنها بر اساس دشواری اشتباه محض است . در صورتی که سوال اول،سوال آسانی نباشدامتیازصفرداده شود.

15

در چیدن سوالات آزمون ابتدا سوالات بسته پاسخ و سپس سوالات باز پاسخ قرار می گیرند. سوالات بسته پاسخ با ترتیب صحیح غلط ، چند گزینه ای ، جور کردنی و سوالات بازپاسخ با ترتیب کوتاه پاسخ (کامل کردنی و پرسشی ) و سپس بلند پاسخ قرار می گیرد .

16

در آزمونهای پیشرفت تحصیلی باید زمان کافی در اختیار دانش آموز قرارگرفته تا دانش آموزان با توانایی متوسط و بالاتر بتوانند در زمان مشخص شده ، به سوالات پاسخ گویند. زمان پیشنهادی بر اساس 2 تا 3 برابر زمانی است که خود دبیر به سوالات پاسخ می دهد و باید بر اساس تعداد سوالات ، نوع سوالات ، سطح دشواری ، حیطه شناختی و میزان تفكر مورد انتظار از دانش آموزان در پاسخگویی تناسب داشته باشد .

17

در راهنمای تصحیح باید تمامی اجزا پاسخ به دقت مشخص و بارم مربوط به آن نیز مشخص شود . بارم هر قسمت نباید کمتر از 5.20 تعیین شود و از تعیین یک بارم کلی بدون توجه به اجزا جواب اجتناب شود .

18

سوالات باید مستقل از سوال یا سوال های دیگر باشد و صورت یا پاسخ یک سوال باعث حدس زدن پاسخ سوال های دیگر نشود . در صورتی که راهنمایی در سوالات بود، امتیاز کسر شود.

 

فرم ارزیابی برگه سوال امتحانات نهایی هماهنگ داخلی

مشخصات

امتحان

مورد ارزیابی

نهایی / هماهنگ کشوری ¨

درس :                      رشته :

سال تحصيلي:

نوبت امتحان: خرداد o     شهريورo     ديo

هماهنگ استانی ¨           استان:

داخلی         o           آموزشگاه:

                                   منطقه :

 

 

19

طرح سوالات مفهومی فقط به صورت سوالات باز پاسخ نیست و با توجه به توانایی طراح ، امكان طرح سوال مفهومی در نوع بسته پاسخ نیز وجود دارد.

20

بارم سوال باید علاوه بر حجم پاسخ ، متناسب با حیطه شناختی و سطح دشواری سوال تعیین شود . تعیین بارم بر اساس حجم پاسخ ، صرف نظر از سطح دشواری و حیطه شناختی به طرح سوالات کلیشه ای، دانشی و آسان منجر شده و مبلغ یادگیری طوطی وار خواهد بود .

21

همه آزمون شوندگان باید به تمامی سوالات به صورت یكنواخت پاسخ دهند تا با استفاده از ملاکی یكسان مورد اندازه گیری و در صورت لزوم مقایسه قرار گیرند . در صورت وجود سوال انتخاب کردنی امتیاز صفر داده شود .

22

به ازای هر غلط یک امتیاز کسر شود .

23

سربرگ امتحان در واقع خلاصه ای از چگونگی برگزاری امتحان را ارایه می دهد . اطلاعات صحیح و کامل در این بخش باعث می شود دانش آموز دچار سردر گمی نشود و خطاهای احتمالی را به حداقل می رساند .

 

 

فرم ارزیابی برگه سوالات نهایی_ هماهنگ - داخلی

فرم ارزیابی برگه سوال امتحانات نهایی هماهنگ داخلی

مشخصات

امتحان

مورد ارزیابی

نهایی / هماهنگ کشوری ¨

درس :                      رشته :

سال تحصيلي:

نوبت امتحان: خرداد o     شهريورo     ديo

هماهنگ استانی ¨           استان:

داخلی         o           آموزشگاه:

                                   منطقه :

 

 

رديف

موارد

امتياز

علت کسب نمره کمتر

از 3 را ثبت کنید.

5

4

3

2

1

0

 

                                                                  جدول مشخصات                                                                                        حداکثر امتیاز:  40   امتياز

1

از مهمترین اهداف کتاب سوال طرح شده است.

 

 

 

 

 

 

 

2

هر سوال امتحان بر اساس اهداف آموزشی کتاب طرح شده است.

 

 

 

 

 

 

 

3

اهداف کلی به اهداف جزیی تقسیم وسپس درهرهدف جزیی سوال طرح می شود)سوال چند بخشی(

 

 

 

 

 

 

 

4

بودجه بندی و بارم بندی در طراحی امتحان )جدول مشخصات( رعایت شده است.

 

 

 

 

 

 

 

5

تعداد سوالات آسان و دشوار ، متناسب با توانایی یادگیری دانش آموزان است.

 

 

 

 

 

 

 

6

تعداد سوالات دانشی و فرادانشی ) مفهومی ( ، متناسب با توانایی یادگیری دانش آموزان است.

 

 

 

 

 

 

 

7

تعداد سوالات بسته پاسخ و بازپاسخ بر اساس اهداف آموزشی و محدودیت زمان مناسب است.

 

 

 

 

 

 

 

8

در امتحان از دو نوع سوال بازپاسخ و دو نوع سوال بسته پاسخ استفاده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        شكل ظاهري                                                                                        حداکثر امتیاز:  20    امتياز

9

بارم سوالات در سمت چپ برگه امتحانی درج شده است .

 

 

 

 

 

 

 

10

صورت سوالات روشن و کامل و بدون توضیحات اضافی نوشته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

11

تایپ سوالات و طراحی ظاهری برگه امتحان مناسب است .

 

 

 

 

 

 

 

12

اصول نگارشی در طراحی سوالات رعایت شده است .

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ملاك هاي فني                                                                                          حداکثر امتیاز:  68   امتياز

13

شرط پاسخ دادن به یک سوال، یافتن پاسخ صحیح سوال دیگر نیست.

 

 

 

 

 

 

 

14

امتحان با یک سوال آسان شروع شده است.

 

 

 

 

 

 

 

15

ترتیب چینش انواع سوالات به درستی رعایت شده است.

 

 

 

 

 

 

 

16

بین زمان لازم برای پاسخگویی آموزان به سوالات و زمان نوشته شده در سربرگ امتحان ، تناسب وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

17

در راهنمای تصحیح، برای اجزا مختلف پاسخ مورد انتظار از دانش آموز ، بارم معینی مشخص شده است

 

 

 

 

 

 

 

18

در برگه امتحان ، قسمتی از یک سوال راهنمای پاسخ به همان سوال یا سوالات دیگر نیست.

 

 

 

 

 

 

 

19

طرح سوالات مفهومی در قالب انواع سوالات باز پاسخ بسته پاسخ طرح شده است

 

 

 

 

 

 

 

20

بارم هر سوال باترکیبی از شاخصهای دشواری،حجم پاسخ و سطح شناختی آن تناسب دارد.

 

 

 

 

 

 

 

21

در امتحان سوال انتخاب کردنی وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

22

در سوالات ، غلط علمی وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

23

سربرگ امتحان از نظر مشخص بودن تعداد صفحات ، سوالات و زمان آزمون کامل است و دستور العمل

لازم برای پاسخگویی تدوین شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم ارزیابی برگه سوال امتحانات نهایی هماهنگ داخلی

مشخصات

امتحان

مورد ارزیابی

نهایی / هماهنگ کشوری ¨

درس :                      رشته :

سال تحصيلي:

نوبت امتحان: خرداد o     شهريورo     ديo

هماهنگ استانی ¨           استان:

داخلی         o           آموزشگاه:

                                   منطقه :

 

 

رديف

موارد

امتياز

 

5

4

3

2

1

0

24

موارد مهم که ، در طراحی سوال های کامل کردنی رعایت شده است.

¨ 1-  جای خالی در اواسط و یا آخر جمله قرار گرفته است .

¨ 2- جای خالی به مفاهیم وکلمات مهم اختصاص داده شده است.

¨ 3- در هر سوال حداکثر دو جای خالی درنظرگرفته شده است.

ضمن تیک زدن مورد رعایت شده به ازای هر تیک یک امتیاز در نظر بگیرید

 

 

 

 

 

 

 

 

25

موارد مهم که ، در طراحی سوال های چند گزینه ای رعایت شده است.

¨ 1- از تكرار مطالب در گزینه ها اجتناب شده است .

¨ 2- همه گزینه های یک سوال متجانس و مربوط به موضوع واحدی می باشد .

¨ 3- در صورت استفاده از گزینه های متضاد ، گزینه ها دو به دو متضاد هستند.

ضمن تیک زدن مورد رعایت شده به ازای هر تیک یک امتیاز در نظر بگیرید

 

5

4

3

2

1

0

 

26

موارد مهم که ، در طراحی سوال های جور کردنی رعایت شده است.

¨ 1- پرسش ها با پاسخ هایشان تجانس داشته وبه یک مفهوم یا محتوا مربوط می باشند.

¨ 2- تعداد پاسخ ها از تعداد پرسش ها بیشتر می باشد .

¨ 3- طول سوال و پاسخ کوتاه می باشد .

ضمن تیک زدن مورد رعایت شده به ازای هر تیک یک امتیاز در نظر بگیرید

 

5

4

3

2

1

0

 

27

موارد مهم که ، در طراحی سوال های صحیح غلط ، رعایت شده است.

¨  1- طول عبارت های صحیح و غلط به یک اندازه می باشد .

¨  2- تعداد عبارت های صحیح و غلط تقریبا به یک اندازه می باشد .

¨  3- در هر عبارت صحیح و غلط تنها یک هدف مورد پرسش قرار گرفته است.

¨  4- عبارت های صحیح و غلط به صورت مثبت نوشته شده است.

ضمن تیک زدن مورد رعایت شده به ازای هر تیک یک امتیاز در نظر بگیرید

 

5

4

3

2

1

0

 

 

از موارد 25، 26 و 27 اگر تنها 2 مورد استفاده شده باشد نمره مورد سوم صفر منظور شود.

حداکثر امتیاز

 

 

توضیحات لازم درخصوص فرم ارزیابی برگه سوالات امتحانی

1

هر کتاب دارای اهداف متعددی است و امتحان باید این اهداف را مورد سوال قرار دهد. چنانچه در امتحان از برخی اهداف مهم سوالی طرح نشده و به جای آن اهداف کم اهمیت تر مورد توجه قرار گرفته باشد ، نشانه آن است که جدول مشخصات به خوبی تدوین نشده است .

2

هدف آزمون های پیشرفت تحصیلی تعیین میزان یادگیری های دانش آموزان است به همین دلیل باید هر سوال به هدف آموزشی مرتبط باشد .

3

در سوال چند بخشی ، اهداف کلی به اهداف جزیی تر تقسیم و سپس در هر هدف جزیی سوال طرح مورد می شود.همچنین به جای طرح یک سوال کلی با بدنه سوال طولانی) که باعث سردرگمی و مراجعه متعدد دانش آموز به سوال می شود (، بهتر است این کاردر قالب سوالات چند بخشی انجام گیرد .

 

 

 

 

فرم ارزیابی برگه سوال امتحانات نهایی هماهنگ داخلی

مشخصات

امتحان

مورد ارزیابی

نهایی / هماهنگ کشوری ¨

درس :                      رشته :

سال تحصيلي:

نوبت امتحان: خرداد o     شهريورo     ديo

هماهنگ استانی ¨           استان:

داخلی         o           آموزشگاه:

                                   منطقه :

 

 

4

بودجه بندی ) و در صورت ضرورت بارم بندی( در جدول مشخصات ضروری است. بارم بندی در امتحانات داخلی پیشنهادی است .

5

توانایی یادگیری دانش آموزان با توان علمی دانش آموزان متفاوت است.

6

دامنه بارم سوالات مفهومی و دشوار در امتحانات )داخلی، نهایی . . . ( و مدارس و دانش آموزان خاص متفاوت است . آنچه در تعیین سهم نمره سوالات دشوار و سوالات مفهومی از کل نمره امتحان مهم است ، توانایی یادگیری دانش آموزان است. ولی هرگز این بدان معنا نیست که این سهم نمره در امتحان صفر است .چنانچه دانش آموز درس نخوانده است نباید سطح دشواری آزمون و کیفیت آن را تا سطح میزان یادگیری دانش آموز پایین آورد به همین دلیل تفاوت سطح سوال در نوبت های مختلف امتحانی اشتباه است .

7

با توجه به تنوع اهداف و ضرورت تحت پوشش قرار دادن آنها در امتحان می بایست از تعداد مناسبی از سوالات بسته و بازپاسخ استفاده کرد. با افزایش تعداد سوالات به ویژه سوالات بسته پاسخ می توان بر دقت نمرات افزود و میزان یادگیری های دانش آموزان را به خوبی تعیین کرد. سوال بسته پاسخ سوالی است که دانش آموز از بین جواب های داده شده یكی را به عنوان جواب درست انتخاب می کند و سوال باز پاسخ سوالی است که دانش آموز خود به تولید جواب می پردازد.سوالات بسته پاسخ سوال چند بخشی نیست . در سوال چند بخشی ، یک هدف کلی وجود دارد که هر بخش سوال ، یک هدف جزیی از هدف کلی را پوشش می دهد.

8

استفاده از سوالات بازپاسخ و بسته پاسخ می تواند به تعیین دقیق تر میزان یادگیری دانش آموزان کمک کند. افزایش تعداد و تنوع سوالات می تواند به بهبود نمونه گیری اهداف آموزشی کمک کند. سوالات بسته پاسخ شامل صحیح غلط ، چند گزینه ای ، جور کردنی و سوالات بازپاسخ شامل کوتاه پاسخ (کامل کردنی و پرسشی)  و بلند پاسخ است .

9

درج بارم سوالات در سمت چپ برگه امتحانی به زیبایی و جلوگیری از آشفتگی در متن برگه کمک می کند.

10

استفاده از کلمات و عبارات روشن، در انتقال درست هدف سوال ضرورت دارد. در غیر اینصورت عدم پاسخ دانش آموزان ممكن است به دلیل ندانستن مفهوم کلمات به کاررفته در متن سوال باشد و نه عدم فراگیری هدف سوال، همچنین ممكن است آزمون شوندگان برداشت های مختلفی از سوال داشته و به طرق مختلف به سوال پاسخ دهند و در نهایت به رواييVali di ty  سوال لطمه بزند. از مبهم و چند پهلو نوشتن صورت سوال ها پرهیز شود .

11

ظاهر برگه امتحانی می تواند در عملكرد بهتر دانش آموزان ، تاثیر خوبی داشته باشد . تایپ صحیح و خوانای سوالات ، نداشتن غلط املایی ، فاصله مناسب بین سوالات و ... از این دست است .

12

در نوشتن سوالات اصول نگارشی و نكات دستوری باید رعایت شده باشد ، در متن سوال غلط املایی وجود نداشته باشد ، و رسم الخط و نشانه گذاری ها رعایت شود .از به کار بردن اشاره های دستوری که باعث حدس زدن پاسخ می شود خودداری شود.

13

هر قسمت از سوال )چه در سوالات چند بخشی و چه در کل آزمون ( باید مستقل از سوال دیگر باشد و پاسخگویی به یک سوال منوط به پاسخگویی به سوالات قبلی نباشد . سوالاتی از قبیل " مقدار محاسبه شده در بند الف را در قسمت ب قرارداده و محاسبات را انجام دهید " اشتباه است.

14

برای کاهش اضطراب دانش آموزان و آماده کردن دانش آموز برای پاسخگویی بهتر به سوالات ، توصیه می شود که امتحان با یک سوال آسان شروع شود. مرتب کردن سوالات در برگه امتحانی بر اساس ترکیبی از " نوع سوال ، حیطه شناختی،محتوای آموزشی ، دشواری و . . . ." انجام می شود و مرتب کردن تنها بر اساس دشواری اشتباه محض است . در صورتی که سوال اول،سوال آسانی نباشدامتیازصفرداده شود.

15

در چیدن سوالات آزمون ابتدا سوالات بسته پاسخ و سپس سوالات باز پاسخ قرار می گیرند. سوالات بسته پاسخ با ترتیب صحیح غلط ، چند گزینه ای ، جور کردنی و سوالات بازپاسخ با ترتیب کوتاه پاسخ (کامل کردنی و پرسشی ) و سپس بلند پاسخ قرار می گیرد .

16

در آزمونهای پیشرفت تحصیلی باید زمان کافی در اختیار دانش آموز قرارگرفته تا دانش آموزان با توانایی متوسط و بالاتر بتوانند در زمان مشخص شده ، به سوالات پاسخ گویند. زمان پیشنهادی بر اساس 2 تا 3 برابر زمانی است که خود دبیر به سوالات پاسخ می دهد و باید بر اساس تعداد سوالات ، نوع سوالات ، سطح دشواری ، حیطه شناختی و میزان تفكر مورد انتظار از دانش آموزان در پاسخگویی تناسب داشته باشد .

17

در راهنمای تصحیح باید تمامی اجزا پاسخ به دقت مشخص و بارم مربوط به آن نیز مشخص شود . بارم هر قسمت نباید کمتر از 5.20 تعیین شود و از تعیین یک بارم کلی بدون توجه به اجزا جواب اجتناب شود .

18

سوالات باید مستقل از سوال یا سوال های دیگر باشد و صورت یا پاسخ یک سوال باعث حدس زدن پاسخ سوال های دیگر نشود . در صورتی که راهنمایی در سوالات بود، امتیاز کسر شود.

 

فرم ارزیابی برگه سوال امتحانات نهایی هماهنگ داخلی

مشخصات

امتحان

مورد ارزیابی

نهایی / هماهنگ کشوری ¨

درس :                      رشته :

سال تحصيلي:

نوبت امتحان: خرداد o     شهريورo     ديo

هماهنگ استانی ¨           استان:

داخلی         o           آموزشگاه:

                                   منطقه :

 

 

19

طرح سوالات مفهومی فقط به صورت سوالات باز پاسخ نیست و با توجه به توانایی طراح ، امكان طرح سوال مفهومی در نوع بسته پاسخ نیز وجود دارد.

20

بارم سوال باید علاوه بر حجم پاسخ ، متناسب با حیطه شناختی و سطح دشواری سوال تعیین شود . تعیین بارم بر اساس حجم پاسخ ، صرف نظر از سطح دشواری و حیطه شناختی به طرح سوالات کلیشه ای، دانشی و آسان منجر شده و مبلغ یادگیری طوطی وار خواهد بود .

21

همه آزمون شوندگان باید به تمامی سوالات به صورت یكنواخت پاسخ دهند تا با استفاده از ملاکی یكسان مورد اندازه گیری و در صورت لزوم مقایسه قرار گیرند . در صورت وجود سوال انتخاب کردنی امتیاز صفر داده شود .

22

به ازای هر غلط یک امتیاز کسر شود .

23

سربرگ امتحان در واقع خلاصه ای از چگونگی برگزاری امتحان را ارایه می دهد . اطلاعات صحیح و کامل در این بخش باعث می شود دانش آموز دچار سردر گمی نشود و خطاهای احتمالی را به حداقل می رساند .

 

 

درس ملی

خدا قوت همکاران گرامی

برای دریافت فایل درس ملی اینجا را کلیک کنید.

برنامه درس ملی