سرگروه دفاعی استان قم (سال تحصیلی 98-1397)

سمت
سرگروه
پست الکترونیکی
geoms82@yahoo.com
نام و نام خانوادگی
علیرضا سلیمانی
رديف
1

 

کارگاه جشنواره روش تدریس

به نام خدا

همکاران گرامی

کارگاه جشنواره کشوری نوآوری برای گروههای ادبیات عربی و دفاعی در روز پنج شنبه 12/2/ 1396 ساعت 8/30  در علوم و فنون برگزار می گردد.

چه زمانی استفاده از روش سخنرانی در تدریس مفید تر است؟