سرگروه دفاعی استان قم (سال تحصیلی 98-1397)

سمت
سرگروه
پست الکترونیکی
geoms82@yahoo.com
نام و نام خانوادگی
علیرضا سلیمانی
رديف
1

 

شیوه نامه فراخوان کشوری تجارب موفق و برتر دبیران در حوزه ارزشیابی عملكردی کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم دبیرخانه راهبری کشوری درس آمادگی دفاعی 89- سال تحصیلی 89

شیوه نامه فراخوان کشوری تجارب موفق و برتر دبیران

در حوزه ارزشیابی عملكردی کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم

دبیرخانه راهبری کشوری درس آمادگی دفاعی

89- سال تحصیلی 89

از اینجا دریافت کنید