مسابقه روخوانی ومهارت شنیداری

    مسابقه روخوانی ( کتب درسی وخطبه فدکیه ) و مهارت شنیداری ویژه منتخبین همکاران محترم نواحی    

                       مؤرخ: 96/11/19

                        مکان: گروه های آموزشی استان قم

                         ساعت: 9صبح