تجربه خلاق

باسمه تعالی

گروه درسی زبان عربی ، متوسطه دوم استان قم در نظر دارد در راستای اجرای برنامه عملیاتی 98-99 فراخوان مستند سازی «تجربیات موفق و خلاق آموزشی درس عربی زبان قرآن» را برگزار نمایید .

همکاران محترم می توانند مستندات و تجربیات موفق  خود را در زمینه های تخصصی زبان عربی به آدرس گروهای آموزشی استان قم ارسال نمایند.

بدیهی است پس از دریافت مقالات 3 اثر برتر مورد تقدیر قرارخواهند  گرفت .

زمان ارسال تا پایان اسفند ماه 1398 می باشد.

محتوای برنامه ها:

زمینه های کلی فراخوان "کلیه موضوعات معطوف به فرآیند تدریس درس عربی متوسطه دوم ،مبتنی بر برنامه جامع ملی تدریس زبان عربی و کتابهای نو نگاشت."

زمینه های خرد فراخوان 1- سنجش و ارزیابی  2-روش ها و فنون تدریس

فراخوان مقاله

باسمه تعالی

گروه درسی زبان عربی ، متوسطه دوم استان قم در نظر دارد در راستای اجرای برنامه عملیاتی 98-99 مقالات همکاران محترم را جهت انتشار در نشریه علمی تخصصی "الندا" را دریافت نماید.

همکاران محترم می توانند مقالات خود را در زمینه های تخصصی زبان عربی به آدرس گروه های آموزشی استان قم ارسال نمایند.

بدیهی است پس از دریافت مقالات 3 اثر برتر مورد تقدیر قرار گرفته، همچنین گواهی دریافت مقاله ارایه خواهد شد .

زمان ارسال تا پایان بهمن ماه 1398 میباشد.

تبریک مهر

با سلام

بازگشایی مدارس و آغاز ماه مهرورزی بر همکاران محترم مبارکباد.

 

.