تبریک مهر

با سلام

بازگشایی مدارس و آغاز ماه مهرورزی بر همکاران محترم مبارکباد.