تجربه خلاق

باسمه تعالی

گروه درسی زبان عربی ، متوسطه دوم استان قم در نظر دارد در راستای اجرای برنامه عملیاتی 98-99 فراخوان مستند سازی «تجربیات موفق و خلاق آموزشی درس عربی زبان قرآن» را برگزار نمایید .

همکاران محترم می توانند مستندات و تجربیات موفق  خود را در زمینه های تخصصی زبان عربی به آدرس گروهای آموزشی استان قم ارسال نمایند.

بدیهی است پس از دریافت مقالات 3 اثر برتر مورد تقدیر قرارخواهند  گرفت .

زمان ارسال تا پایان اسفند ماه 1398 می باشد.

محتوای برنامه ها:

زمینه های کلی فراخوان "کلیه موضوعات معطوف به فرآیند تدریس درس عربی متوسطه دوم ،مبتنی بر برنامه جامع ملی تدریس زبان عربی و کتابهای نو نگاشت."

زمینه های خرد فراخوان 1- سنجش و ارزیابی  2-روش ها و فنون تدریس