فراخوان مقاله

باسمه تعالی

گروه درسی زبان عربی ، متوسطه دوم استان قم در نظر دارد در راستای اجرای برنامه عملیاتی 98-99 مقالات همکاران محترم را جهت انتشار در نشریه علمی تخصصی "الندا" را دریافت نماید.

همکاران محترم می توانند مقالات خود را در زمینه های تخصصی زبان عربی به آدرس گروه های آموزشی استان قم ارسال نمایند.

بدیهی است پس از دریافت مقالات 3 اثر برتر مورد تقدیر قرار گرفته، همچنین گواهی دریافت مقاله ارایه خواهد شد .

زمان ارسال تا پایان بهمن ماه 1398 میباشد.