سلام

از خانم عبدی مدرس کارگاه و همکاران بزرگواری که در کارگاه سه شنبه مورخ 23/9 شرکت نمودند کمال تشکر و قدرانی را داریم