بارم بندی زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه

بارم بندی زبان انگلیسی دوره  دوم متوسطه . لطفا فایل ضمیمه را دانلود کنید

                                                   فایل ضمیمه

منابع کارشناسی ارشد

منابع مطالعاتی :
 
(روش‌تدريس) (Methodology):
 
1- Principles of Language Teaching and Learning (D. H. Brown).
 
2- Teaching Foreign language skills (M.Celce Murcia).
 
3- Developing Second Language Skills (K. Chastain).
 
4- Chomsky's Universal Grammar (V.J.Cook).
 
5- Approaches and Methods in Language Teaching (J.C.Richards, T.S. Rodgers).
 
6- Teaching Foreign language skills (W.M. Rivers).
 
7- Fundamental concepts in language Teaching (H. Stern).
 
(آزمون‌سازي) Testing:
 
1- Testing Language skills: (Farhady, Jafarpour, Birjandy).
 
2- Testing English as a Second language (Harries).
 
3- Writing English Language Tests (Heaton).
 
4- Testing for language Teachers (Hughes).
 
5- Techniques in language testing (Madsen).
 
(زبانشناسي) Linguistics:
 
1- Teach yourself linguistics (Jean Aitchison).
 
2- Linguistics and Language (J.S. Falk).
 
3- An Introduction to Language (Fromkin & Rodman).
 
4- Phonetics and phonology (Peter Roach).
 
5- The study of language (G. Yule).
 
6- Semantics: A course Book (J.lyon) 

طراحی محتوای جبرانی برای مباحث و موضوعاتی که دانش آموزان در آنها ضعف دارند

          

          در راستای بهبود عملکرد دانش آموزان در امتحانات نهایی کشوری در پایه سوم متوسطه نظری کلیه سرگروه های درسی موظف به طراحی محتوای جبرانی برای اهداف و سوالاتی می باشند که عملکرد دانش آموزان در آن ها ضعیف بوده است . در این راستا  لازم است همکاران محترم علاوه بر به کارگیری شیوه های متنوع برای این کار ، مبادرت به طراحی حداقل 15 سوال  در قالب انواع سوالات نمایند و مجموعه تهیه شده  را به  صورت سی دی  ارسال تا جهت استفاده دبیران و دانش آموزان در اختیار آنها قرار دهند.