مقاله: بررسي تحليلي معاد در سوره واقعه

مقاله: بررسي تحليلي معاد در سوره واقعه

نگارش: فهیمه مشایخی (سرگروه درس عربی ناحیه 4 استان قم)

چکيده:

نگرش  به مرگ و جهان پس از آن در زندگي انسان در تمامي دوره‌ها نقش مهمي را داشته است بسيار متفاوت است احوال انساني که خود را در آستانه‌ي محکمه‌ي الهي مي‌داند با فردي که به هيچ قيد و بندي پاي بند نيست. اين تفاوت ريشه‌اي در طرز تفکر افراد در تمامي تصميم‌ها و کارها و به طور کلي تمامي لحظات زندگي مشهود است در کوچکترين  تصميم‌ها و فکرها دخالت مي‌کند و در آن موقع که جان به گلوگاه مي‌رسد و انسان خود را از تمامي تعلقات اين دنيا منقطع مي‌بيند و ضعف ديگر افراد را در برگرداندن جان او به وضوح مشاهده مي‌کند، برايش يقين حاصل مي‌شود که آري، خدايي در اين نزديکي است و او در آستانه‌ي حياتي جديد قرار دارد، اما... .

ادامه مطلب: مقاله: بررسي تحليلي معاد در سوره واقعه