گاهنامه البشری

با سلام

گاهنامه البشری ویژه گروه  درسی زبان عربی متوسطه دوم از اینجا قابل دسترسی است.