برگزاری کارگاه دی ماه 1400

کارگاه تخصصی گروه روان شناسی استان قم

درتاریخ 27 دی 1400 با موضوع درس 7 ،ادراک کنترل ،ادراک کارایی ،اسناد و....به صورت مجازی از طریق اسکای روم برگزار می کند .