اعضا گروه ریاضی استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
عضو گروه
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-گرایش هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
نام و نام خانوادگی
علی عبدالمحمد
روح الله خیرخواه قمی
رديف
1
2

برنامه عملیاتی گروه ریاضی استان قم 94-95

برنامه عملیاتی گروه ریاضی استان قم سال تحصیلی 94-95

 

گردهمایی سرگروهها برای تهیه وتدوین برنامه عملیاتی سال تحصیلی 95-94

تشکیل جلسه مشترک باسرگروه های آموزشی نواحی

*بازدید ازمدارس ونواحی مختلف استان

*مسابقه طراحی سرفصل ومحتوای ریاضی پایه دهم باتوجه به سرفصل های متوسطه اول

*ارسال جدول بازدید ازمدارس به دبیرخانه کشوری

*نقددقیق سوالات نهایی ریاضی خردادوشهریور94

*مسابقه طرح درس نویسی ازفصل 4 کتاب حسابان

*مسابقه پیشنهادسرفصل های کتاب دهم

به روزرسانی وب سایت گروه استان ومکاتبات الکترونیکی با سایراستان ها

*مسابقه ارائه کتاب معلم فصل 4 حسابان

*کارگاه نقدوبررسی کتاب جدیدالتالیف ریاضی پایه نهم

*تهیه خبرنامه الکترونیکی ریاضی استان قم

پاسخ به سوالات همکاران ودانش آموزان (صدای معلم)

*مسابقه ارایه سوال برتردی ماه

*ارایه تحلیل آمارونتایج به صورت مقایسه ای

ارزیابی عملکرد سرگروههای نواحی استان

بازبینی اوراق امتحان نهایی