اعضا گروه ریاضی استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
عضو گروه
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-گرایش هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
نام و نام خانوادگی
علی عبدالمحمد
روح الله خیرخواه قمی
رديف
1
2

یک نکته یک تست

نکته : درنمودار توابع  y=asinbx+c و y=acosbx+c 

میانگین ماکسیمم و می نیمم  تابع مقدار c و میانگین تفاضل ماکسیمم و می نیمم  تابع مقدارقدرمطلق a می باشدو قدرمطلق b  برابر با دو پی  در عکس دوره تناوب است . 

تست(کنکور98): 

با توجه به نکته ذکر شده و همعلامت بودن a, b پاسخ گزینه (3) می باشد.