هنر معلم

هنر برتر معلم این است که با دانش و بیانی خلاق شادی برانگیزاند.

آلبرت انیشتن