برگزاری دوره آموزشی کتابهای نو نگاشت استان قم

 همکاران گرامی  ادامه  دوره  آموزشی کتاب های نو نگاشت ریاضی سال  دوازدهم  بیست  دی ماه 1397 برگزار می گردد. از حضور تمامی همکاران پیشاپیش تشکر  می کنیم . در ضمن گواهی  کار آموزی تقدیم همکاران گرامی  میگردد.