نمونه سوالات پایانی ادبیات 2

 نمونه سوالات پایانی ادبیات فارسی 2

به ادامه ی مطلب بروید

آزمون 1  نوبت دوم ادبيات 2

الف - معني عبارات شعر و نثر :(6 نمره )
1 - توطئه ي ما دارد مي ماسد.25/
2 - رجز بخوان.25/
3 - به راستي که شب رفتني است.25/
4 - اسبش را پي مي کنند.25/
5 - مرا مادرم نام مرگ تو کرد.50/
6 - حلالت نکنم که مطربي و مسخرگي آموزي.50/
7 - عشق چون آيد برد هوش دل فرزانه را.50/
8 - مور چه مي داند که بر ديواره ي اهرام مي گذرد يا بر خشتي خام.75/
9 - ساز او باران سرودش باد / جامه اش شولاي عرياني است.75/
10 - ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون     نيکي به جاي ياران فرصت شمار يارا.1
11 - ور جز اينش جامه اي بايد / بافته بس شعله ي زر تار و پودش باد.1
ب - معني لغت:(2 نمره )
1 - - کَت - و بغلش را مي بندند.25/
2 - از - کومه هاي - گيله مردان جمع کرد.25/
3 - در دوره ي - متأخّر - فزوني گرفت.25/
4 - - هرّاي - شير مي خروشيد.25/
5 - جامه اش - شولاي - عرياني است.25/
6 - چه بايد نازش و نالش بر اقبالي و - ادباري - .25/
7 - - اعاظم - اهل اردو.25/
8 - امروز به غم فزون ترم از - دي - .25/
ج - خودآزما يي  :(3  نمره )
1 - يک نمونه سجع ازمناجات خواجه عدالله بنويسيد.25/
2 - مرجع ضمير « او » در « گر او را مال ده گويي « گيست؟25/
3 - در عبارت « بيد مجنون معشوقه اي است که زلفهاي خود را بر او افشانده است.» مرجع ضمير « او » کيست؟25/
4 - در شعر « تو را مي خوانم » مقصود شاعر از جمله ي « ما اين را از گذشته به ارث مي بريم » چيست؟50/
5 - « گون » و « نسيم » در شعر« سفر بخير » نماد چه کساني هستند؟50/
6 - شاعر زيبايي باغ بي برگي را در چه مي داند؟50/
7 - در مصرع « برو طواف لي کن که کعبه ي مخفي است » چه آرايه هايي ديده مي شود؟75/
د - در ک مطلب :(4 نمره )
1 - در عبارت « گردنش مثل همان غاز مادر مرده اي بود که همان ساعت در ديگ مشغول کباب شدن بود.» :   * نويسنده از کدام شيوه ي طنز پردازي استفاده کرده است؟   الف- توصيف زيبا       ب- اغراق و بزرگ نمايي.25/
2 - در اين بيت شاهنامه « چو بوسيد پيکان سرانگشت اوي / گذر کرد بر مهره ي پشت اوي » مرجع ضمير « او » کيست؟25/
3 - در مصرع «محبوسم و طالع است منحوسم » « م « در منحوسم چه نقش دستوري اي دارد؟ 25/
4 - با توجه به عبارت « برو اي گداي مسکين در خانه ي علي زن / که نگين پادشاهي  دهد از کرم گدا را »     * به کدام داستان اشاره دارد؟ 50/
5 - دراين بيت مثنوي حمله ي حيدري « سپر بر سر آورد شير اله / علم کرد شمشير آن اژدها » چه ايرادي وجود دارد ؟50/
6 - در بيت « دل مي رود زدستم صاحبدلان خدا را / دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا » مقصود از راز پنهان چيست؟50/
7 - با توجه به عبارت داخل گيومه پاسخ دهيد: « دلا تا کي در اين زندان فريب اين و آن بيني / يکي زين چاه ظلماني برون شو تا جهان بيني » .    * « الف » در واژه ي « دلا » از چه نوعي است؟     * مقصود از چاه ظلمانب و مقصود ازجهان چيست؟  75/
8 - با توجه به ابيات به سوالات پاسخ دهيد: « در احد / که گل بوسه ي زخم ها ، تنت را دشت شقايق کرده بود / مگر از کدام باده ي مهر مست بودي / که با تازيانه ي هشتاد زخم ر خود حد زدي »      * منظور از « تنت را دشت شقايق کرده بود . » چيست؟    * اين شعر خطاب به کيست ؟     * منظور از « حد زدن » چيست ؟     * چرا با تازيانه ي هشتاد زخم ، بر خود حد زده است؟1
هـ - دانش ادبي و تاريخ ادبيات :(3 نمره )
1 - فيلم نامه ي بچه هاي آسمان اثر کيست؟25/
2 - .............................. را آغازگر سبک واقع گرايي در نثر فارسي مي دانند.25/
3 - « گوشش به اين حرف ها بدهکار نبود.» کنايه از چيست؟50/
4 - « صفرا فزودن » کنايه از چيست؟50/
5 - در عبارت « به خواب عافيت آنگه به بوي موي تو باشم » ايهام در کدام واژه ديده مي شود کاملا توضيح دهيد.75/
6 - اجزاي تشکيل دهنده ي قصيده را بنويسيد.75/
و - شعر حفظي :(2 نمره )
1 - خاک ............................................./ و صداي پر مرغان اساطير مي آيد در خواب.50/
2 - ........................................ورق بيفشاند         نقاش  صبا    چمن   بياراست. 50/
3 - يک ..................  با خود آن چنانک            فتنه اي   در........................نهاد . 50/
4 - پشت درياه شهري است/ که در آن ........................................ سحر خيزان است.50/

--------------------------------------------------------------------------------

 آزمون 2  نوبت دوم ادبيات 2
الف - معني عبارات شعر و نثر :(6 نمره )
1 - توطئه ي ما دارد مي ماسد.25/
2 - اسبش را پي مي کنند.25/
3 - باران هنگامه کرده بود.25/
4 - برآويخت رهام با اشکبوس.25/
5 - هر مخلوقي نشاني از خداست.50/
6 - اين کيمياي هستي قارون کند گدا را.50/
7 - در درون کومه ي تاريک من که ذره اي  با آن نشاطي نيست.50/
8 - مور چه مي داند که بر ديواره ي اهرام مي گذرد يا بر خشتي خام.75/
9 - کدام وام دارتريد دين به تو يا تو بدان.75/
10 - عنان گيرتو گر روزي جمال درد دين باشد          عجب نبود که با ابدال خود را هم عنان بيني.1
11 - شيخ مزبور هم از حيث صورت هم از جهت سيرت ممتاز بود.1
ب - معني لغت:(2 نمره )
1 - چو - سوفار- ش آمد به پهناي گوش.25/
2 - به - ماسوا - فکندي همه ي سايه ي همارا.25/
3 - صفات - مذموم - اخلاقي هستند.25/
4 - سومي خادم - سماط - است.25/
5 - به مجمعي که در آيند - شاهدان - دو عالم.25/
6 - چه بايد نازش و نالش بر اقبالي و - ادباري - .25/
7 - گهواره ي - بصيرت - مردان نهفته است.25/
8 - من - جلو ه ي - شباب نديدم.25/
ج - خودآزما يي  :(3  نمره )
1 - « سر يه گردآوردن » يعني چه ؟25/
2 - مفهوم « و ما رميت اذ رميت و لکن الله رمي » در کدام بيت آمده است؟  الف- عنان گير تو گر روزي جمال درد دين باشد/عجب نبود که با ابدال خود را هم عنان بيني          ب- ز يزدان دان نه از ارکان که کوته ديدگي باشد/ که خطي کز خرد خيزد تو آن را از بنان بيني.25/
3 - در عبارت « بيد مجنون معشوقه اي است که زلفهاي خود را بر او افشانده است.» مرجع ضمير « او » کيست؟25/
4 - در شعر « تو را مي خوانم » مقصود شاعر از جمله ي « ما اين را از گذشته به ارث مي بريم » چيست؟50/
5 - شاعر زيبايي باغ بي برگي را در چه مي داند؟50/
6 - مقصود از بيت « خورده قسم اختران به پاداشم / بسته کمر اسمان به پيکارم » چيست؟50/
7 - در مصرع « برو طواف لي کن که کعبه ي مخفي است » چه آرايه هايي ديده مي شود؟75/
د - در ک مطلب :(4 نمره )
1 - در عبارت « گردنش مثل همان غاز مادر مرده اي بود که همان ساعت در ديگ مشغول کباب شدن بود.» :   * نويسنده از کدام شيوه ي طنز پردازي استفاده کرده است؟   الف- توصيف زيبا       ب- اغراق و بزرگ نمايي.25/
2 - در اين بيت شاهنامه « چو بوسيد پيکان سرانگشت اوي / گذر کرد بر مهره ي پشت اوي » مرجع ضمير « او » کيست؟25/
3 - در مصرع «محبوسم و طالع است منحوسم » « م « در منحوسم چه نقش دستوري اي دارد؟ 25/
4 - دراين بيت مثنوي حمله ي حيدري « سپر بر سر آورد شير اله / علم کرد شمشير آن اژدها » چه ايرادي وجود دارد ؟50/
5 - در عبارت « اي خونين چشم و خونين دست / به راستي که شب رفتني است .» :    * منظور از خونين چشم کيست ؟      * در اين عبارت « شب » نماد چيست؟ 50/
6 - در بيت « يکي ز شب گرفتگان چراغ بر نمي کند/  به کوچه سار شب کسي در سحر نمي زند.» منظور از « شب گرفتگان » و « چراغ » چيست؟50/
7 - با توجه به عبارت داخل گيومه به سوالات پاسخ دهيد: « قاصد روزان ابري داروگ کي مي رسد باران / بر بساطي که بساطي نيست.»    * داروگ نماد چيست؟       * بر ساطي که ساطي نيست.کنايه از چيست؟ 75/
8 - با توجه به عبارت داخل گيومه پاسخ دهيد: « چه بايد نازش و نالش بر اقبالي و ادباري / که تا برهم زني ديده نه اين بيني  نه آن بيني» .    * چرا انسان نبايد هنگام سختي ها بنالد و به خوشيختي ها بنازد؟        * در مصرع دوم دو واژه ي « اين و آن » مشخصاً به کدام واژهها اشاره دارند؟ 1
هـ - دانش ادبي و تاريخ ادبيات :(3 نمره )
1 - کدام نويسنده تحصيلات مقدماتي را در فلسطين و  دوره هاي عالي را در انگلستان و آمريکا  در رشته ي ادبيات انگليسي گذراند.25/
2 - مهم ترين نوشته ي خانم « هريت پيچر استو » را نام ببريد.25/
3 - مقصود از کنايه هاي مقابل را بنويسيد: الف- دامن از دست رفتن       ب- روي کسي را زمين انداختن.50/
4 - « با سر دويدن » کنايه از چيست؟50/
5 - در عبارت « گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآيد» ايهام در کدام واژه است توضيح دهيد.75/
6 - در عبارت « شعر سپيد من روسياه ماند / که در فضاي تو به بي وزني افتاد » کدام واژه داراي ايهام است توضيح دهيد.75/
و - شعر حفظي :(2 نمره )
1 - روزي   تر   و  خشک   ما   بسوزد             آتش ...................................... . 50/
2 - پشت درياها ..................... / که در آن ....................... به تجلي باز است.50/
3 - عشق .....................................................         جان ما در  بوته ي  سودا  نهاد.50/
4 - ........................................ورق بيفشاند         نقاش  صبا    چمن   بياراست. 50/
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 آزمون 3  نوبت دوم ادبيات 2
الف - معني عبارات شعر و نثر :(6 نمره )
1 - باران هنگامه کرده بود.25/
2 - اسبش را پي مي کنند.25/
3 - به راستي که شب رفتني است.25/
4 - بگذار سماق مکند.25/
5 - به رستم بر آنگه بباريد تير.50/
6 - ترسيدم و پشت بر وطن کردم.50/
7 - به دشت پر ملال ما پرنده پر نمي زند.50/
8 - ساز او باران سرودش باد / جامه اش شولاي عرياني است.75/
9 - به هر آن کجا که باشد به جز اين سرا سرايم.75/
10 - از آن دهان که هرّاي شير مي خروشيد کلمات کودکانه تراويد.1
11 - شيخ مزبور هم از حيث صورت هم از جهت سيرت ممتاز بود.1
ب - معني لغت:(2 نمره )
1 - جوان - ديلاقي - آمده است.25/
2 - تني لرزلرزان و رخ - سندروس-.25/
3 - جامه اش - شولاي - عرياني است.25/
4 - حافظ به خود نپوشيد اين - خرقه ي - مي آلود.25/
5 - گهواره ي - بصيرت - مردان نهفته است.25/
6 - - کالبد - بنا مينايي است.25/
7 - به انواع - ادعيه - مي پرداخت.25/
8 - چين بر - جبين - فکنده .25/
ج - خودآزما يي  :(3  نمره )
1 - يک نمونه سجع ازمناجات خواجه عدالله بنويسيد.25/
2 - در مصرع « در ميان خانه گم کرديم صاحب خانه را » مقصود از صاحب خانه کيست؟25/
3 - مرجع ضمير « ش» در مصراع « آسمانش را گرفته تنگ در آغوش » چيست؟25/
4 - عبارت « شلخته درو کنيد تا چيزي گير خوشه  چين ها  بيايد.» يعني چه؟50/
5 - در عبارت « زهي سرمايه و سودا که فردا زان زيان بيني » «الف » انتهاي « يودا » نشانه ي چيست يک نمونه ي ديگر بنويسيد.50/
6 - مقصود از اصطلاحات داده شده را بنويسيد: الف- سپر انداختن.         ب- باب دندان.50/
7 - در بيت « محبويم و طالع است منحوسم / غمخوارم و اختر است خونخوارم» چه آرايه هايي وجود دارد؟75/
د - در ک مطلب :(4 نمره )
1 - در عبارت « از تمام بندرگاه هايش راندند / زيباي کوچکش را ربودند / و گفتن تو آواره اي » منظور از « زيباي کوچک » چيست؟25/
2 - در اين بيت شاهنامه « چو بوسيد پيکان سرانگشت اوي / گذر کرد بر مهره ي پشت اوي » مرجع ضمير « او » کيست؟25/
3 - مصرع« منگوش استماع ندارم لمن تقول » با کدام مورد ارتباط معنايي دارد ؟  الف- من از چشم تو اي ساقي رون افتاده ام ديگر     ب- بي دل گمان مر که نصيحت کند قبول.25/
4 - در عبارت « تنها همان رتبه هاي بالا را وعده بگير ، ماقي را نقدا خط بکش  و بگذار سماق بمکند.»    * چند عبارت کنايي به کار رفته است؟       * منظور از واژه ي «نقدا » در اين عبارت چيست؟50/
5 - نويسنده با آوردن اين جمله « ماهي هاي قرمز به دور پاهاي علي طواف مي کنند.» در پايان فيلم نامه ي بچه هاي آسمان چه مفهومي را بيان مي کند.50/
6 - در عبارت « گل ها و بوته هاي کاشي کاري مساجد حالت مجرّد دارند چنان که عين آن ها را در عالم خارج نمي توان ديد»    * منظور از « حالت مجرد » دارند چيست؟50/
7 - با توجه به ابيات آمده پاسخ دهيد: « عشق چون آيد برد هوش دل فرزانه را / دزد دانا مي کشد اول چراغ خانه را / آن چه ماکرديم با خود هيچ نابينا نکرد / در ميان خانه گم کرديم صاحب خانه را »     * دزد دانا استعاره براي کيست؟    * منظور از خانه در مصرع آخر چيست؟     * چراغ خانه استعاره براي کيست؟75/
8 - با توجه به عبارت داخل گيومه پاسخ دهيد: «عطا از خلق چون جويي گر اورا مال ده گويي / به سوي عيب چون پويي گر او را مال ده گويي / چه بايد نازش و نالش بر اقبالي و ادباري / که تا رهم زني ديده نه اين بيني نه آن بيني »    * « که تا برهم زني ديده » يعني چه ؟        * در بيت اول به کدام صفات خداوند اشاره شده است؟ 1
هـ - دانش ادبي و تاريخ ادبيات :(3 نمره )
1 - نويسنده ي کتاب هاي « دارالمجانين ، سرو ته يک کرباس ، تلخ و شيرين و .... » کيست؟25/
2 - کتاب هاي « انگيزه ي نيکسون کشي » و « تو را مي خوانم » نوشته ي ........................... است.25/
3 - « گوشش به اين حرف ها بدهکار نبود.» کنايه از چيست؟50/
4 - شعر سپيد چگونه شعري است؟50/
5 - در عبارت « به خواب عافيت آنگه به بوي موي تو باشم » ايهام در کدام واژه ديده مي شود کاملا توضيح دهيد.75/
6 - اجزاي تشکيل دهنده ي قصيده را بنويسيد.75/
و - شعر حفظي :(2 نمره )
1 - گويند  ............................................          نهي است نه اين نظر که ما راست.50/
2 - مردم شهر به ...................... / که به يک شعله به يک ................ . 50/
3 - .................................. ظاهر کند                اين  همه اسرار  بر   صحرا  نهاد.50/
4 - از ...........................................                آسوده  که  بر کنار   درياست.50/
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 آزمون 4  نوبت دوم ادبيات 2
الف - معني عبارات شعر و نثر :(6 نمره )
1 - به راستي که شب رفتني است.25/
2 - بد غفلتي شده است.25/
3 - برآويخت رهام با اشکبوس.25/
4 - باران هنگامه کرده بود.25/
5 - نفرت غير انساني را باور ندارم.50/
6 - رهاوردي باب دندان نصيبش شده بود.50/
7 - خواجه اش تا به چاشتي منتظر بود.50/
8 - ساز او باران سرودش باد / جامه اش شولاي عرياني است.75/
9 - کدام وام دارتريد دين به تو يا تو بدان.75/
10 - اي آبشار نوحه گر از بهر چيستي     چين بر جبين فتاده ز اندوه کيستي.1
11 - موي سپيد را فلکم رايگان نداد            اين رشته را به نقد جواني خريده ام. 1
ب - معني لغت:(2 نمره )
1 - - هماوردت - آمد مشو باز جاي.25/
2 - اي - صمدي - که از ادراک خلق جدايي.25/
3 - - قدح - آب را نزديک او مي بردند.25/
4 - درياي - بي کران - نهفته است.25/
5 - زير - مهميز - کودکانه ي يتيم.25/
6 - گر- برهمن - بيند مرا.25/
7 - بي زلّت  و بي گناه - محبوسم -.25/
8 - عجب نبود که با - ابدال - خود را هم عنان بيني.25/
ج - خودآزما يي  :(3  نمره )
1 - يک نمونه سجع ازمناجات خواجه عدالله بنويسيد.25/
2 - بيت « بي زلف سرکشش سر سودايي از ملال / همچون بنفشه بر سر زانو نهاد ه ايم » با کدام عبارت ارتباط معنايي دارد؟ الف- اشکم ويس به پاي عزيزان چکيده ام     ب- هم چون بنفشه سر به گريبان کشيده ام.25/
3 - مرجع ضمير « او » در « گر او را مال ده گويي « گيست؟25/
4 - در شعر « تو را مي خوانم » مقصود شاعر از جمله ي « ما اين را از گذشته به ارث مي بريم » چيست؟50/
5 - مقصود از اصطلاحات داده شده را بنويسيد: الف- کميتش لنگ بود.         ب- مثل شاخ شمشاد.50/
6 - با در نظر گرفتن خاطرات اعتماد السلطنه بگوييد که درلار قاجار چه ويژگي هايي داشته است؟50/
7 - در بيت « محبويم و طالع است منحوسم / غمخوارم و اختر است خونخوارم» چه آرايه هايي وجود دارد؟75/
د - در ک مطلب :(4 نمره )
1 - در عبارت « گردنش مثل همان غاز مادر مرده اي بود که همان ساعت در ديگ مشغول کباب شدن بود.» :   * نويسنده از کدام شيوه ي طنز پردازي استفاده کرده است؟   الف- توصيف زيبا       ب- اغراق و بزرگ نمايي.25/
2 - در مصرع « چه پيام ها سپردم همه سوز دل صبا را » شاعر چرا پيام هايش را به «صبا» مي سپرد؟25/
3 - مصرع« منگوش استماع ندارم لمن تقول » با کدام مورد ارتباط معنايي دارد ؟  الف- من از چشم تو اي ساقي رون افتاده ام ديگر     ب- بي دل گمان مر که نصيحت کند قبول.25/
4 - با توجه به ابيات پاسخ دهيد: « بچه ها از پشت وانت پياده مي شوند معلم ورزش از ساک دستي چند پيراهن ورزش کم رنگ بيرون مي آورد ........ عده اي ديگر با شيريني و آب ميوه از بچه هاشان پذيرايي مي کنند » .    * نويسنده با کنار هم قراردادن قسمت اول و دوم چه چيزي را مي خواهد نشان بدهد؟ 50/
5 - در عبارت « اي خونين چشم و خونين دست / به راستي که شب رفتني است .» :    * منظور از خونين چشم کيست ؟      * در اين عبارت « شب » نماد چيست؟ 50/
6 - با توجه به عبارت داخل گيومه پاسخ دهيد: «دمدمه هاي ارديبهشت اصفهان چون شاهزاده ي افسون شده ي افسانه است که طلسمش را شکسته اند و آرام آرام از خواب بيدار مي شود. شکوفه هاي به و بادام روياهاي پرپر شده ي اويند .»     * اصفهان به چه چيزي تشبيه شده است؟     * مرجه ضمير « او » در جمله ي آخر چيست؟ 50/
7 - با توجه به عبارت داخل گيومه پاسخ دهيد: «در آن نفس که بميرم در آرزوي تو باشم  / بدان اميد دهم جان که خاک کوي تو باشم.» .   * شاعر درلحظه ي مرگ در آرزوي چيست؟     * خاک کوي کسي بودن کنايه لز چيست؟ 75/
8 - با توجه به ابيات به سوالات پاسخ دهيد: « در احد / که گل بوسه ي زخم ها ، تنت را دشت شقايق کرده بود / مگر از کدام باده ي مهر مست بودي / که با تازيانه ي هشتاد زخم ر خود حد زدي »      * منظور از « تنت را دشت شقايق کرده بود . » چيست؟    * اين شعر خطاب به کيست ؟     * منظور از « حد زدن » چيست ؟     * چرا با تازيانه ي هشتاد زخم ، بر خود حد زده است؟1
هـ - دانش ادبي و تاريخ ادبيات :(3 نمره )
1 - شعر « در بيابان هاي تبعيد » نوشته ي کيست؟ 25/
2 - خواجه عبدالله انصاري ملقب  به ...................... است.25/
3 - دو فيلم نامه نويس را نام ببريد.50/
4 - آرايه ي موجود در « جامه اش شولاي عرياني است » را توضيح دهيد.50/
5 - اجزاي تشکيل دهنده ي قصيده را بنويسيد.75/
6 - در عبارت « به خواب عافيت آنگه به بوي موي تو باشم » ايهام در کدام واژه ديده مي شود کاملا توضيح دهيد.75/
و - شعر حفظي :(2 نمره )
1 - خاک ............................................./ و صداي پر مرغان اساطير مي آيد در خواب.50/
2 - در روي تو سر ...............................           چون آب در ....................ست.50/
3 - چون در آن غوغا  عراقي را بديد               نام او ....................................  . 50/
4 - مردم شهر به ...................... / که به يک شعله به يک ................ . 50/
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 آزمون 5  نوبت دوم ادبيات 2
الف - معني عبارات شعر و نثر :(6 نمره )
1 - برآويخت رهام با اشکبوس.25/
2 - به راستي که شب رفتني است.25/
3 - اسبش را پي مي کنند.25/
4 - باران هنگامه کرده بود.25/
5 - کاسه و کوزه يکي شده بوديم.50/
6 - وگر بحري تهي گردي ، وگر باغي خزان بيني.50/
7 - در ميان خانه گم کرديم صاحب خانه را.50/
8 - ساز او باران سرودش باد / جامه اش شولاي عرياني است.75/
9 - کدام وام دارتريد دين به تو يا تو بدان.75/
10 - ترسيدم و پشت بر وطن کردم    گفتم من و طالع نگونسارم.1
11 - و پيدا نکردم در آن کنج غربت      به جز آخرين صفحه ي دفترت را.1
ب - معني لغت:(2 نمره )
1 - - استدعاي - عاجزانه دارم. 25/
2 - گزين کرد يک چوبه تير - خدنگ -25/
3 - استعدادي - فياض -  داشت .25/
4 - - صولت - حيدري را دست مايه ي شادي شان کردي.25/
5 - بهترين مثال - مساوات - است.25/
6 - گهواره ي - بصيرت - مردان نهفته است.25/
7 - جواب به هرگونه - التهابي - بدهد.25/
8 - خشک آمد - کشتگاه - من.25/
ج - خودآزما يي  :(3  نمره )
1 - « سر يه گردآوردن » يعني چه ؟25/
2 - مرجع ضمير « او » در « گر او را مال ده گويي « گيست؟25/
3 - يک نمونه از « واو همراهي » را در شعر مسعودسعد بيايد.25/
4 - زيتون نماد چيست و نشانه ي کدام کشور است؟50/
5 - پولک نشان شدن دستمال نشانه ي چيست؟50/
6 - در شعر« باغ من » شاعر ابر و باغ بي برگي را چگونه توصيف مي کند؟50/
7 - در بيت « محبويم و طالع است منحوسم / غمخوارم و اختر است خونخوارم» چه آرايه هايي وجود دارد؟75/
د - در ک مطلب :(4 نمره )
1 - در مصرع « چه پيام ها سپردم همه سوز دل صبا را » شاعر چرا پيام هايش را به «صبا» مي سپرد؟25/
2 - در اين بيت شاهنامه « چو بوسيد پيکان سرانگشت اوي / گذر کرد بر مهره ي پشت اوي » مرجع ضمير « او » کيست؟25/
3 - منظور از « کوير وحشت » در اين شعر چيست؟ « چو از اين کوير وحشت به سلامتي گذشتي / به شکوفه به باران برسان سلام ما را . » 25/
4 - دراين بيت مثنوي حمله ي حيدري « سپر بر سر آورد شير اله / علم کرد شمشير آن اژدها » چه ايرادي وجود دارد ؟50/
5 - با توجه به عبارت داخل گيومه به سوالات پاسخ دهيد: « حالا ديگر چانه اش هم گرم شدده و در خوش زباني وحرافي نوگگ جمع را چيده و متکلم وحده ومجلس آراي بلامعارض شده است.»    * نوک جمع را چيده کنايه از چيست؟       * مقصود از متکلم وحده چيست؟ 50/
6 - مفهوم « در سينه ام هزار خراسان نهفته است . » چيست ؟ 50/
7 - با توجه به ابيات آمده پاسخ دهيد: « عشق چون آيد برد هوش دل فرزانه را / دزد دانا مي کشد اول چراغ خانه را / آن چه ماکرديم با خود هيچ نابينا نکرد / در ميان خانه گم کرديم صاحب خانه را »     * دزد دانا استعاره براي کيست؟    * منظور از خانه در مصرع آخر چيست؟     * چراغ خانه استعاره براي کيست؟75/
8 - در بيت « ور امروز اندر اين منزل تو را جاني زيان آمد / زهي سرمايه و سودا که فردا زان زيان بيني» :     * « ي » در واژه ي « جاني » معادل چيست و چه نقش دستوري به واژه داده است؟     * مقصود از واژه هاي « امروز و فردا » چيست؟1
هـ - دانش ادبي و تاريخ ادبيات :(3 نمره )
1 - .............................. را آغازگر سبک واقع گرايي در نثر فارسي مي دانند.25/
2 - شعر « در بيابان هاي تبعيد » نوشته ي کيست؟ 25/
3 - يکي از چهره هاي برجسته ي ادبيات فلسطين و يک نفر از ادبيات پايداري آمريکا را نام ببريد.50/
4 - منظومه ي .............. اثر شاعر معاصر ...................... را سرآغاز شعر نو مي دانند.50/
5 - در عبارت « شعر سپيد من روسياه ماند / که در فضاي تو به بي وزني افتاد » کدام واژه داراي ايهام است توضيح دهيد.75/
6 - حبسيه چه نوع شعري است؟ يک شاعر حبسيه سرا نام ببريد.75/
و - شعر حفظي :(2 نمره )
1 - روزي   تر   و  خشک   ما   بسوزد             آتش ...................................... . 50/
2 - قايقي خواهم ساخت / .................................. . 50/
3 - چون در آن غوغا  عراقي را بديد               نام او ....................................  . 50/
4 - دور ............................. / که در آن هيچ کسي نيست که در بيشه ي .50/