نمونه سوالات پایانی ادبیات 3 تخصصی

 نمونه سوالات پایانی ادبیات 3 تخصصی

به ادامه ی مطلب بروید

 آزمون 1  نوبت دوم ادبيات 3 انساني
الف - معني عبارات شعر و نثر :(6 نمره )
1 - يار ناپايدار دوست مدار.25/
2 - هيچ اضطراب ننمود.25/
3 - از جاي بشد.25/
4 - دل شاه ايران بدان تنگ شد.25/
5 - حياط ها سر به هم آورده.50/
6 - خوشي و خرمي و کارداني    کسي دارد که خواهانش تو باشي.50/
7 - زليخا خواست که ملامت را بر ايشان غرامت کنند.50/
8 - مانند پنبه که در پنبه دانه تعبيه است       اجرام کوه هاست نهان در ميان برف.75/
9 - هر چه زد توحيد بر جانش رقم       جمله گم گردد از او گم نيز هم.75/
10 - چون جام شفق موج زند خون به دل من          با اين همه دور از تو مرا چهره ي زردي است.1
11 - همه از ذات خود پيوسته آگاه      وز آن جا راه برده تا به درگاه 1
ب - معني لغت:(2 نمره )
1 - به زير گل اندر چه - مويد- همي.25/
2 - سر از زانوي- تعبّد - برنگرفتم.25/
3 - براي گذراندن دوران - نقاهت - . 25/
4 - در باران - متواتر- پولاد .25/
5 - صبر کردند تا از - فرايض - فارغ شد .25/
6 - پر آرايش و رامش و  - خواسته -.25/
7 - - حُسن - اودر هفته اي گيرد زوال.25/
8 - چه - زمهرير- غريبي / شکست چهره ي مهر.25/
ج - خودآزما يي  :(3  نمره )
1 - امروزه فارسي زبانان به جاي « تبجيل » چه واژه اي استفاده مي کنند؟25/
2 - مصراع« گهي ابليس گردد گاه آدم » در ستايش دل است يا مذمت آن ؟25/
3 - با توجه به درس « انسان کامل » يک ويژگي انسان کامل را بنويسيد.25/
4 - « بپيچم و بپيچاند » در بيت زير چه مفهومي دارد؟« که چندين پيچم که اسفنديار / مگر سربپيچاند از کارزار»50/
5 - مقصود مولانا از بيت « قافيه انديشم و دلدار من / گويدم منديش جز ديدار من »  چيست؟50/
6 - يک تشبيه نهفته در بيت « اشک بيهوده مريز اين همه از ديده کليم / گرد غم را تنوان شست به طوفان از من.» پيدا کنيد.50/
7 - هدهد ، باز ، بط در سي مرغ و سيمرغ نماد چه انسانهايي هستند؟75/
د - در ک مطلب :(4 نمره )
1 - « پيل فنا که شاه بقا مات حکم اوست / هم بر پيادگان شما نيز بگذرد.» در شطرنج روزگار چه چيزي هميشه مات مي شود؟ 25/
2 - با توجه به عبارت « اکثر آن چه بامقدار برجاي نديد . به فراست صادق دانست که حالچيست .امارات آن بر خود ظاهر نگردانيد و اظطرابي نکرد.» :     * بازرگان از کجا ماجراي سرقت را فهميد؟        * وقتي دکان را خالي ديد چه عکس العملي نشان داد؟50/
3 - در بيت « پسنده است با زهد عمار و بوذر /کند مدحِ محمود مر عنصري را » شاعر چه کاري را ناپسند مي داند؟50/
4 - در بيت « گل اگرچه هست بس صلحب جمال / حُسن او در هفته اي گيرد زوال » چرا هدهد گل را لايق عشق نمي داند؟50/
5 - مفهوم کلي مصرع دوم بيت « دوست دارد يار اين آشفتگي / کوشش بيهوده ه از خفتگي » را بنويسيد.50/
6 - با توجه به ابيات پاسخ دهيد: « آن را که پوشش و مي و خرگاه و آتش است / وقت صبوح مژده دهد بر نشان برف / نه هم چو من که هر نفس از باد زمهرير / پيغام هاي سرد دهد بر زبان برف.» :    * شاعر تفاوت برخورد مردم در برابر باريدن برف چگونه بيان مي کند ؟      * منظور از پيغام هاي سرد چيست؟      * آيا شاعر با ديدن برف خوشحال مي شود؟75/
7 - مفهوم کلي بيت « به اعضا پشه اي هم چند پيل است/ در اسما قطره اي مانند نيل است.» را بنويسيد.1
هـ - دانش ادبي و تاريخ ادبيات :(3 نمره )
1 - داستان « ديوار » بياني استعاري و ............... دارد.25/
2 - نام ديگر تاريخ بيهقي تاريخ .................. است؟25/
3 - ايهام  عبارت « او را بر باد نشاند.» را توضيح دهيد.50/
4 - رابطه ي دومصرع بيت « از پي هرشکست پيروزي است / ازدل شب سپيده مي آيد.» چگونه است و چه آرايه اي ساخته است؟50/
5 - در بيت « کمندي گشاد او چو سرو بلند/ کس از مشک زان سان نپيچد کمند.» : الف - ايهام در کدام واژه ديده مي شود؟      ب- آرايه ي تصدير را در اين بيت توضيح دهيد.75/
6 - در بيت « آيينه يِ زيباييِ عريانِ معاني است / اين حجله ي سبزي که خداوند گشوده است.»:  الف- کدام واژه استعاره دارد؟   ب - در تشبيه آمده مشبه به را بيابيد.   ج- واج آرايي در  کدام حرف ديده مي شود؟75/
و - شعر حفظي :(2 نمره )
1 - گشتم مقيم بزم او چون لطف ديدم عزم او                  ...................................................................... . 50/
2 - بي ته يارب به بستان ........................         اگر ...................... هرگز مبويا.50/
3 - ............................................................         يعني همه جا غير خدا هيچ نديدند.50/
4 - آرزو بي خبر از ...................................................                 ............................ و جهان دگري پيدا شد.50/
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 آزمون 2  نوبت دوم ادبيات 3 انساني
الف - معني عبارات شعر و نثر :(6 نمره )
1 - مردم را بار عام داده.25/
2 - بگفتا فراتر مجالم نماند.25/
3 - بر درگاه ملک مقيم شده ام . 25/
4 - خواجه را نيک بماليد .25/
5 - هيزم آريد سوختن ابراهيم را.50/
6 - زليخا خواست که ملامت را بر ايشان غرامت کنند.50/
7 - تا ظن صلاح در حق او زيادت کنند.50/
8 - تو آن راز رشيدي / که روزس فرات / بر لبت آورد.75/
9 - آن را که پوشش و مي و خرگاه و آتش است        وقت صبوح مژده دهد بر نشان رف.75/
10 - مرا به ود و نبود جهان چه کار که داد              به باد فتنه همه هست ونيستم چون ابر.1
11 - مجملش گفتم نگفتم زان بيان      ورنه هم افهام سوزد هم زبان.1
ب - معني لغت:(2 نمره )
1 -  در دل آن ها که حکم نقش حجر دارد - مُرتَسم - داشت.25/
2 - بازرگان - قراضه- اي بدو داد.25/
3 - تا به کِي سرکشي اي سرو- خرامان - از من.25/
4 - که - يازيد - و شد تا به بن يک سره. 25/
5 - بدين خُردي که آمد - حبّه ي - دل.25/
6 - در باران - متواتر- پولاد .25/
7 - تيغ و - سنان - در من مي زنند.25/
8 - اي - مفتخر- به طالع مسعود خويشتن .25/
ج - خودآزما يي  :(3  نمره )
1 - کدام واقعه ي مهم تاريخي در نوروز اتفاق افتاده است؟25/
2 - مقصود از پيغام هاي سرد در بيت « نه هم چو من که هر نفس از باد زمهرير/ پيغام هاي سرد دهد بر زبان برف » چيست؟25/
3 - نهاد فعل «داد» در بيت « مرا به بود و نود جهان چه کار که داد/ به باد فتنه همه هست و نيستم چون ابر.» کيست؟25/
4 - دو ويژگي از ويژگي هاي نثر مرسل را بيان کنيد.50/
5 - يک تشبيه نهفته در بيت « اشک بيهوده مريز اين همه از ديده کليم / گرد غم را تنوان شست به طوفان از من.» پيدا کنيد.50/
6 - مولوي سنگ وخاک را نماد چگونه آدم هايي دانسته است؟50/
7 - در درس طوطي و بازرگان « طوطي » و « هندوستان » و « قفس » هر يک نماد چه هستند؟75/
د - در ک مطلب :(4 نمره )
1 - با توجه به بيت « پرندگان زمين دسته دسته جان دادند/ گل آوران چمن جاودانه پژمردند.» شاعر کدام فصل را توصيف مي کند؟25/
2 - در بيت « نهادند دو جنگي که کس / نباشد بر آن جنگ فريادرس.» رستم و اسفنديار چه پيماني ستند؟50/
3 - در بيت « فراموش کردي تو سگزي مگر / کمند و بر مرد پرخاشخر.» منظور از« سگزي » و « مرد پرخاشخر » چه کساني اند؟50/
4 - اين بيت بيانگر چيست « اگر يک ذره را برگيري ازجاي/خلل يابد همه عالم سراپاي.» ؟50/
5 - در عبارت « کار جاسازي به شکل مطلوبي انجام شد به گونه ي که کارتن ظروف مانع از چپ و راست رفتن ديگ آش و خورش مي شد و صندوق عقب « خودرو » بدون هيچ گونه آش مالي و خورش زدگي از عهده اين مهم برآمد.»  دو ترکيب از برساخته هاي نويسنده را بيابيد.50/
6 - با توجه به ابيات پاسخ دهيد: « آن را که پوشش و مي و خرگاه و آتش است / وقت صبوح مژده دهد بر نشان برف / نه هم چو من که هر نفس از باد زمهرير / پيغام هاي سرد دهد بر زبان برف.» :    * شاعر تفاوت برخورد مردم در برابر باريدن برف چگونه بيان مي کند ؟      * منظور از پيغام هاي سرد چيست؟      * آيا شاعر با ديدن برف خوشحال مي شود؟75/
7 - مفهوم کلي بيت « به اعضا پشه اي هم چند پيل است/ در اسما قطره اي مانند نيل است.» را بنويسيد.1
هـ - دانش ادبي و تاريخ ادبيات :(3 نمره )
1 - از مجموعه داستان هاي مير صادقي مي توان به ......... ، هراس و مسافرهاي شب اشاره کرد.25/
2 - مثنوي گل و نوروز اثر کيست؟25/
3 - در عبارت « سنگ سراچه ي دل به الماس آب ديده مي سفتم » دو تشبيه بيابيد.50/
4 - رابطه ي دومصرع بيت « از پي هرشکست پيروزي است / ازدل شب سپيده مي آيد.» چگونه است و چه آرايه اي ساخته است؟50/
5 - در بيت « اگرچه باغچه ها را کسي لگد کرده / ولي بهار فقط در تصرف گل هاست.» مقصود از « باغچه » ، « بهار » و « گل ها » چيست؟75/
6 - در بيت « کمندي گشاد او چو سرو بلند/ کس از مشک زان سان نپيچد کمند.» : الف - ايهام در کدام واژه ديده مي شود؟      ب- آرايه ي تصدير را در اين بيت توضيح دهيد.75/
و - شعر حفظي :(2 نمره )
1 - الهي آتش عشقم  به  جان  زن              ................................................ . 50/
2 - ............................................................         يعني همه جا غير خدا هيچ نديدند.50/
3 - خبر ي رفت ................................................ ازل                   حذر اي  .................................. پيدا شد.50/
4 - اي که ميان .................................. مي کني             گر تن زنم ............................. که فرمان بشکنم.50/
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 آزمون 3  نوبت دوم ادبيات 3 انساني
الف - معني عبارات شعر و نثر :(6 نمره )
1 - نيشش باز شده بود.25/
2 - مرا در دکان مهمي هست.25/
3 - خواجه مرا بحل کند.25/
4 - ابراهيم را باز داشته بودند.25/
5 - چنين با خداوند بيگانه شد.50/
6 - جهان را سر به سر آيينه مي دان.50/
7 - کس از مشک زان سان نپيچد کمند.50/
8 - مانند پنبه که در پنبه دانه تعبيه است       اجرام کوه هاست نهان در ميان برف.75/
9 - تو آن راز رشيدي / که روزس فرات / بر لبت آورد.75/
10 - سرشار ز شيريني شهد خوش خويش است          اين غنچه که لب را به شکرخند گشوده است.1
11 - مرا به ود و نبود جهان چه کار که داد              به باد فتنه همه هست ونيستم چون ابر.1
ب - معني لغت:(2 نمره )
1 - هر کجا - سرقه - اي کردندي ، پاي در ميان نهادي .25/
2 - هم چو عرق بر عذار شاهد - غضبان -.25/
3 - - حرير - باورم از شعله ي ندامت سوخت .25/
4 - اي مفتخر به - طالع - مسعود خويشتن .25/
5 - بدين خُردي که آمد - حبّه ي - دل.25/
6 - آفتاب شرق - ترکي تاز- کرد.25/
7 - پر آرايش و - رامش- و خواسته.25/
8 - هيچ - پيشينه - نداشت.25/
ج - خودآزما يي  :(3  نمره )
1 - عبارت « مشتي رند را سيم دادند که سنگ زندد. » بيانگر چيست؟25/
2 - مصراع« گهي ابليس گردد گاه آدم » در ستايش دل است يا مذمت آن ؟25/
3 - آيه ي «و من يتوکل علي الله فهو حسبه » با کدام بيت ارتباط معنايي دارد؟ الف- همه شادي و عشرت باشد اي دوست / در آن خانه که مهمانش تو باشي            ب- چه باک آيد ز کس آن را که او را / نگهبان  و نگهبانش تو باشي.25/
4 - درباره ي زاويه ي ديد داستان « ديوار » توضيح دهيد.50/
5 - شاعر در بيت « يک چند روزگار جهان دردمند بود / ه شد که يافت  بوي سمنت را دواي طيب» درمان دردمندي روزگار را در چه دانسته است؟50/
6 - دو پيام داستان طوطي و بازرگان را بنويسيد.50/
7 - هدهد ، باز ، بط در سي مرغ و سيمرغ نماد چه انسانهايي هستند؟75/
د - در ک مطلب :(4 نمره )
1 - در بيت « اي حيات عاشقان در مردگي / دل نيابي جز که در دل بُردگي » شاعر شرط لازم براي  بدست آوردن دل ديگران را چه مي داند؟25/
2 - در بيت « فراموش کردي تو سگزي مگر / کمند و بر مرد پرخاشخر.» منظور از« سگزي » و « مرد پرخاشخر » چه کساني اند؟50/
3 - با توجه به بيت « چنان گرم در تيه قربت براند/ که د رسدره جبريل از او بازماند» چرا جبرئيل نتوانست از سدره المنتهي بالاتر رود؟50/
4 - با توجه به بيت « از درد سخن گفتن  از درد شنيدن / با مردم بي درد نداني که چه دردي است» چرا از درد سخن گفتن با مردم بي درد دردناک است؟ 50/
5 - در عبارت « با پايان گرفتن دوران نقاهت مريم عزيز داماد گرامي متلقان را به منزل خود منتقل کرد . بعد از اين مهاجرت ود که ما چند هفته اي استراحت کرديم . اما برنامه نگهداري نوه عزيز وقتي والده ي مکرمشان در اداره به سر مي بردند نيز دون هيچ گونه ابلاغ رسم ي به ما واگذار گرديد.» ؛ نکته هاي طنز آميز واژه هاي « مهاجرت و ابلاغ رسمي » را بنويسيد.50/
6 - در بيت « بر تير جورتان ز تحمل سپر کنيم / تا سختي کمان شما نيز بگذرد.» :   * شاعر در برابر ستم ظالمان چه عکس العملي بر مي گزيند ؟       * سختي کمان کنايه از چيست؟ 75/
7 - مفهوم کلي بيت « به اعضا پشه اي هم چند پيل است/ در اسما قطره اي مانند نيل است.» را بنويسيد.1
هـ - دانش ادبي و تاريخ ادبيات :(3 نمره )
1 - قصص الانبيا با نثري .............. نگارش يافته است .( فني ، ساده ، متکلف )25/
2 - تاريخ بيهقي علاوه بر فوايد تاريخي ، ادبي و اخلاقي در بر دارنده ي اطلاعات زيادي درباره ي  .................................. است.25/
3 - «عنان گرد کردن » کنايه ازچيست؟50/
4 - در مصرع « گل مصحف صد برگ به سوگند گشوده است .» مشبه و مشبه به را بيابيد.50/
5 - در بيت « مرا به بود و نبود جهان چه کار که داد / به باد فتنه همه هست و نيستم چون ابر.» چه ارايه هايي ديده مي شود؟75/
6 - در بيت « کمندي گشاد او چو سرو بلند/ کس از مشک زان سان نپيچد کمند.» : الف - ايهام در کدام واژه ديده مي شود؟      ب- آرايه ي تصدير را در اين بيت توضيح دهيد.75/
و - شعر حفظي :(2 نمره )
1 - مرغان نظرباز ................................                  ........................... بر افلاک پريدند.50/
2 - خبر ي رفت ................................................ ازل                   حذر اي  .................................. پيدا شد.50/
3 - همي کشت و همي گفت اي دريغا          ................................................ . 50/
4 - ............................... مهمان خويشم برده اي              گوشم چرا مالي اگر  ........................... بشکنم.50/
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 آزمون 4  نوبت دوم ادبيات 3 انساني
الف - معني عبارات شعر و نثر :(6 نمره )
1 - امير محمد فرمان يافت.25/
2 - بازرگان قراضه اي بدو داد.25/
3 - نباشد بر آن جنگ فريادرس.25/
4 - هر طايفه اي را منزلتي است.25/
5 - کسي با او نه و او با همه کس.50/
6 - خورشيد زابر تيره دهد روي گاه گاه.50/
7 - چون جام شفق موج زند خون به دل من.50/
8 - هر چه زد توحيد بر جانش رقم       جمله گم گردد از او گم نيز هم.75/
9 - بهشتي است سرتاسر آراسته    پر آرايش و رامش و خواسته.75/
10 - سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف       گه ز روي نقل و کاه از روي لاف.1
11 - مرا به ود و نبود جهان چه کار که داد              به باد فتنه همه هست ونيستم چون ابر.1
ب - معني لغت:(2 نمره )
1 - - عمله- ها مشغول نيمه بالا انداختن بودند.25/
2 - عيد نوروز از-اجله-  اعياد ملي روي زمين است.25/
3 - جمعي ظرفا به در خانه ي - بخيلي - رفتند. 25/
4 - در آسمان و زمين  - هول -کرده بود کمين.25/
5 - از برف برکشيد يکي حله ي- قصيب -.25/
6 - براي گذراندن دوران - نقاهت - . 25/
7 - ز بام - دهر- فروريختم ستاره به خاک .25/
8 - پر آرايش و رامش و  - خواسته -.25/
ج - خودآزما يي  :(3  نمره )
1 - کدام واقعه ي مهم تاريخي در نوروز اتفاق افتاده است؟25/
2 - مفهوم آيه ي « کل نفس ذائقه الموت » در کدام بيت آمده است؟  الف- بادي که در زمانه بسي شمع ها بکشت / هم بر چراغدان شما نيز بگذرد.          ب- آب اجا که هست گلوگير خاص و عام / بر حلق و بر دهان شما نيز بگذرد.25/
3 - تغيير دادن جاي تکيه در کدام کلمه ي بيت « قمري ريخته بالم به پناه که روم / تا به کي سرکشي اي سرو خرامان از من.» باعث تغيير معنا مي شود؟25/
4 - بيت « همي تا کند پيشه عادت همي کن / جهان مر جفا را تو مر صابري را » را زا نظر دستوري مرتب کنيد.50/
5 - شاعر در بيت « يک چند روزگار جهان دردمند بود / ه شد که يافت  بوي سمنت را دواي طيب» درمان دردمندي روزگار را در چه دانسته است؟50/
6 - عذر آوردن مرغان در داستان پرندگان عطار بيانگر چه مطلبي است؟50/
7 - در درس طوطي و بازرگان « طوطي » و « هندوستان » و « قفس » هر يک نماد چه هستند؟75/
د - در ک مطلب :(4 نمره )
1 - در بيت « غمخوار به جز درد و وفادار به جز درد/ جز درد که دانست که اين مرد چه مردي است» تنها کسي که اعر را درک مي کند چيست؟25/
2 - » وزيران و نديمان رسيدند که چون ابراهيم به نمرود نزديک شود نمرود فرمان او کند و کار و بار و حشمت ايشان برود نمرود را از گرويدند بازداشتند» :    * نمرود چه تصميمي گرفته بودکه موجب ترس نديمان شده بود؟    * نديمان و وزيران چرا مانع نزديکي ابراهيم و نمرود شدند؟ 50/
3 - در عبارت « د رتاريخي که مي کنم سخني نرانم که آن به تعصبي و تزيدي کشد و خوانندگان گويند « شرم باد اين پير را » بلکه آن گويم که خوانندگان در آن با من موافقت کنند.»  :   * نويسنده چه ويژگي مهمي براي تاريخ خود برشمرده است؟ 50/
4 - در مصرع « ز بام دهر فروريختم ستاره به خاک» ستاره استعاره براي چيست؟50/
5 - با توجه به بيت « سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف / گه ز روي نقل و گاه از روي لاف.»مولوي انسان را از چه کاري بر حذر مي دارد؟50/
6 - با توجه به ابيات پاسخ دهيد: « آن را که پوشش و مي و خرگاه و آتش است / وقت صبوح مژده دهد بر نشان برف / نه هم چو من که هر نفس از باد زمهرير / پيغام هاي سرد دهد بر زبان برف.» :    * شاعر تفاوت برخورد مردم در برابر باريدن برف چگونه بيان مي کند ؟      * منظور از پيغام هاي سرد چيست؟      * آيا شاعر با ديدن برف خوشحال مي شود؟75/
7 - مفهوم کلي بيت « به اعضا پشه اي هم چند پيل است/ در اسما قطره اي مانند نيل است.» را بنويسيد.1
هـ - دانش ادبي و تاريخ ادبيات :(3 نمره )
1 - نام ديگر تاريخ بيهقي تاريخ .................. است؟25/
2 - .................................. کتاب کليله را از عربي به فارسي رگرداند.25/
3 - در بيت « به بالا ز رستم همي رفت خون / بشد سست و لرزان که بيستون » کدام واژه استعاره دارد و استعاره از چيست؟50/
4 - رسالت ادبيات تطبيقي چيست؟50/
5 - در بيت « مرا به بود و نبود جهان چه کار که داد / به باد فتنه همه هست و نيستم چون ابر.» چه ارايه هايي ديده مي شود؟75/
6 - در بيت « آيينه يِ زيباييِ عريانِ معاني است / اين حجله ي سبزي که خداوند گشوده است.»:  الف- کدام واژه استعاره دارد؟   ب - در تشبيه آمده مشبه به را بيابيد.   ج- واج آرايي در  کدام حرف ديده مي شود؟75/
و - شعر حفظي :(2 نمره )
1 - هر دست که دادند همان دست گرفتند           .................................................. 50/
2 - آرزو بي خبر از ...................................................                 ............................ و جهان دگري پيدا شد.50/
3 - گشتم مقيم بزم او چون لطف ديدم عزم او                  ...................................................................... . 50/
4 - ....................................................          واتم :  آلاليا  کي  چسنمت  بار . 50/
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 آزمون 5  نوبت دوم ادبيات 3 انساني
الف - معني عبارات شعر و نثر :(6 نمره )
1 - مگر دفعي دست دهد.25/
2 - لب برچيده بود.25/
3 - گل همين پنج روز و شش باشد.25/
4 - همي ماند از کار گيتي شگفت.25/
5 - هيزم آريد سوختن ابراهيم را.50/
6 - کنار درک تو / کوه از کمر شکست.50/
7 - ز سر شعر گلنار بگشود زود.50/
8 - در عدم هم ز عشق بويي هست      گل گريبان دريده مي آيد.75/
9 - هر چه زد توحيد بر جانش رقم       جمله گم گردد از او گم نيز هم.75/
10 - چرخ بزرگوار يکي لشکري بکرد      لشکرش ابر تيره و باد صبا نقيب.1
11 - سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف       گه ز روي نقل و کاه از روي لاف.1
ب - معني لغت:(2 نمره )
1 - مر - نديمان - را گفت.25/
2 - - عمله- ها مشغول نيمه بالا انداختن بودند.25/
3 - - تقرير - اديبانه ي برهان معاد است.25/
4 - سنگ و آهن را مزن بر هم -گزاف - . 25/
5 - ز بام - دهر- فروريختم ستاره به خاک .25/
6 - در باران - متواتر- پولاد .25/
7 - در آسمان و زمين  - هول -کرده بود کمين.25/
8 - به - نوافل - ابتدا کرد.25/
ج - خودآزما يي  :(3  نمره )
1 - عبارت « مشتي رند را سيم دادند که سنگ زندد. » بيانگر چيست؟25/
2 - نهاد فعل «داد» در بيت « مرا به بود و نود جهان چه کار که داد/ به باد فتنه همه هست و نيستم چون ابر.» کيست؟25/
3 - مصراع« گهي ابليس گردد گاه آدم » در ستايش دل است يا مذمت آن ؟25/
4 - چرا به خانه ي کعبه « بيت الحرام »مي گويند؟50/
5 - عذر آوردن مرغان در داستان پرندگان عطار بيانگر چه مطلبي است؟50/
6 - در بيت « نه همين مي رمد آن نوگل خندان از من / مي کشد هار در اين باديه دامان از من» يک ايهام بيابيد.50/
7 - در درس طوطي و بازرگان « طوطي » و « هندوستان » و « قفس » هر يک نماد چه هستند؟75/
د - در ک مطلب :(4 نمره )
1 - در بيت « اي حيات عاشقان در مردگي / دل نيابي جز که در دل بُردگي » شاعر شرط لازم براي  بدست آوردن دل ديگران را چه مي داند؟25/
2 - در عبارت « د رتاريخي که مي کنم سخني نرانم که آن به تعصبي و تزيدي کشد و خوانندگان گويند « شرم باد اين پير را » بلکه آن گويم که خوانندگان در آن با من موافقت کنند.»  :   * نويسنده چه ويژگي مهمي براي تاريخ خود برشمرده است؟ 50/
3 - در بيت « نهادند دو جنگي که کس / نباشد بر آن جنگ فريادرس.» رستم و اسفنديار چه پيماني ستند؟50/
4 - در بيت « وين بوم محنت از پي آن تا کند خراب / بر دولت آشيان شما نيز بگذرد . » شرا شاعر محنت را به بوم تشبيه کرده است؟ 50/
5 - در عبارت « با پايان گرفتن دوران نقاهت مريم عزيز داماد گرامي متلقان را به منزل خود منتقل کرد . بعد از اين مهاجرت ود که ما چند هفته اي استراحت کرديم . اما برنامه نگهداري نوه عزيز وقتي والده ي مکرمشان در اداره به سر مي بردند نيز دون هيچ گونه ابلاغ رسم ي به ما واگذار گرديد.» ؛ نکته هاي طنز آميز واژه هاي « مهاجرت و ابلاغ رسمي » را بنويسيد.50/
6 - با توجه به ابيات پاسخ دهيد: « آن را که پوشش و مي و خرگاه و آتش است / وقت صبوح مژده دهد بر نشان برف / نه هم چو من که هر نفس از باد زمهرير / پيغام هاي سرد دهد بر زبان برف.» :    * شاعر تفاوت برخورد مردم در برابر باريدن برف چگونه بيان مي کند ؟      * منظور از پيغام هاي سرد چيست؟      * آيا شاعر با ديدن برف خوشحال مي شود؟75/
7 - مفهوم کلي بيت « به اعضا پشه اي هم چند پيل است/ در اسما قطره اي مانند نيل است.» را بنويسيد.1
هـ - دانش ادبي و تاريخ ادبيات :(3 نمره )
1 - قصص الانبيا با نثري .............. نگارش يافته است .( فني ، ساده ، متکلف )25/
2 - از مجموعه داستان هاي مير صادقي مي توان به ......... ، هراس و مسافرهاي شب اشاره کرد.25/
3 - در مصرع « چنان گرم در تيه قربت براند » مشبه ومشبه به را بيابيد.50/
4 - رسالت ادبيات تطبيقي چيست؟50/
5 - در بيت « مرا به بود و نبود جهان چه کار که داد / به باد فتنه همه هست و نيستم چون ابر.» چه ارايه هايي ديده مي شود؟75/
6 - در بيت « اگرچه باغچه ها را کسي لگد کرده / ولي بهار فقط در تصرف گل هاست.» مقصود از « باغچه » ، « بهار » و « گل ها » چيست؟75/
و - شعر حفظي :(2 نمره )
1 - همي کشت و همي گفت اي دريغا          ................................................ . 50/
2 - ...................................... تا قفل زندان بشکنم              وين چرخ مردم خوار را ................................  . 50/
3 - هر دست که دادند همان دست گرفتند           .................................................. 50/
4 - ...............................که از خاک جهان مجبور است               خودگري خودشکني خودنگري پيدا شد.50/