اسامی همکاران برگزیده ی آزمون آنلاین

 

باسمه تعالی

اسامی همکاران برگزیده ی آزمون آنلاین گروه ادبیات استان قم از کتاب « در سایه ی آفتاب » به شرح زیر اعلام می گردد:

1-     خانم زهره رحیمی زارع       پرسنلی : 20219431              تقدیرنامه ی استانی               ناحیه 1

2-     خانم اعظم محمدی  و پروین محمدی            پرسنلی : 20342631  - پرسنلی : 90252812             تقدیرنامه ی ناحیه ای           ناحیه 1

3-       فرزانه ی کریمی                   پرسنلی : 20349070               تقدیرنامه ی ناحیه ای          ناحیه 2