مقاله ضرورت بازنگری در چینش دروس قافیه و عروضِ کتب علوم و فنون ادبی

به نام خداوند جان آفرین 

سلامی چو بوی خوش آشنایی

به پیشگاه همکاران فرهیخته

روز و روزگارتان خوش

دریافت لینک مقاله ضرورت بازنگری در چینش دروس قافیه و عروضِ کتب علوم و فنون ادبی

نویسندگان یداله محمّدی، سید احمد پارسا، شلیر علیزاده 

https://s30.picofile.com/file/87.pdf.html

 

ارادتمند 

مینا اکبری فراهانی 

سرگروه زبان و ادبیات فارسی