بزرگداشت خیام

به نام خداوند جان و خرد

سلامی چو بوی خوش آشنایی

حضور همکاران گرامی

روز بزرگداشت حکیم عمر خیام، شاعر نامدار جهان، فرخنده و گرامی باد!

آشنایی با آرامگاه خیام نیشابوری | ساعدنیوز جامی است که عقل آفرین می زندش                                                 

                                                                صد بوسه ز مهر بر جبین می زندش

این کوزه گر دهر چنین جام لطیف                                                         

                                                                     می سازد و باز بر زمین می زندش   

                                                                                                                                   با ارادت

                                                                                                                        مینا اکبری فراهانی