آموزش عروض رکن محور (شنیداری)

به نام خداوند جان و خرد

 

سلامی چو بوی خوش آشنایی

حضور همکاران ارجمند

 

            دریافت پوشۀ نوشتاری آموزش عروض رکن محور (شنیداری) اثر دکتر علی اکبر کمالی نهاد 

 

روشهای آموزش عروض رکن محور 

 

 

 

با ارادت : مینا اکبری فراهانی