قواعد و اختیارات شعری

به نام خداوند جان و خرد 

سلامی چو بوی خوش آشنایی 

حضور همکاران گرانقدر 

 

دریافت متن قواعد و اختیارات شعری نوشتۀ دکتر علی اکبر کمالی نهاد 

قواعد و اختیارات شعری

 

 

با ارادت: مینا اکبری فراهانی