درسنامه

دانش آموزان گرامی سال یازدهم با آرزوی تندرستی برای شما، خانواده ی محترم و دبیران زحمت کش و دلسوزتان، جهت دریافت فایل تدریس ، روی عنوان درس کلیک کنید. 

 

 درس 12    کاوه ی دادخواه.

درس 14  حمله ی حیدری 

درس15   کبوتر طوقدار 

درس 16 قصه ی عینکم

درس 17 خاموشی دریا