نمونه سوال تاریخ ادبیات 1

 

خطوط و تصاوير زيباي جداكننده براي وبلاگ 

 

چند نمونه سوال  نوبت اول طراحی شده با نرم افزار آزمون ساز در ادامه ي مطلب گذاشته شده لطفا به دامه ي مطلب برويد 

 

خطوط و تصاوير زيباي جداكننده براي وبلاگ 

 

آزمون 1 از نوبت اول تاريخ ادبيات 1

1- قديم ترين آثار ادبي مشهوري که از يونانيان استان برجاي مانده است چه نام دارد؟50/

2- چرا ناصر خسرو ناچار به اقامت در يمگان شد؟50/

3- آشيل چگونه کشته شد؟50/

4- چند تن از حماسه سرايان مشهور را نام ببريد.75/

5- کدام منبع محمدابن وصيف را نخستين شاعر پارسي گو معرفي کرده است؟25/

6- در تابلوي معروف لبخند ژوکوند در چهره ي موناليز چه عنصري وجود دارد؟50/

7- عبارت " يک لحظه از طبيعت غافل نشويد گفته ي کيست و به کدام اصل اساسي مکتب کلاسي سيسم اشاره دارد؟50/

8- موضوع کتاب : االابنيه ... " چيست؟25/

9- چرا سلسله هاي تاريخي و حوادث سياسي نمي تواند در تقسيم بندي اصل و مبنا قرار گيرد؟1

10- چگونگي شکل گيري شاهنامه ي ابومنصوري را بيان کنيد.1

11- اهميّت کار دقيقي در چيست؟50/

12- قايوس نامه تأليف کيست؟25/

13- سياست نامه در چه زمينه تأليف شده است ؟ نام ديگر آن چيست؟75/

14- جز حماسه هايي که در درس معرفي شد دو حماسه ي مشهور ديگر را معرفي کنيد.50/

15- تقسير معروف به کمبريج چه قسمت هايي از قرآن را شامل مي شود؟50/

16- چرا نقاشان اومانيست – مانند لئوناردو داوينچي – از بارش نور بر اشيا استفاده مي کردند و به ويژه بر کالبد و اندام هاي انسان تأکيد داشتند؟1

17- آيا مي توان نخستين شاعر دري را مشخص کرد ؟ چرا؟75/

18- در باب رودکي گفته اند " شعر او را بر شمردم سيزده ره صد هزار / هم فزون آيد اگرچونان که بايد يشمري " اين مطلب نشانه ي چيست؟ از اين تعداد شعر چه مقدار در دست است؟50/

19- اصول مکتب رمانتي سيسم را شرح دهيد.1

20- حماسه ي ايراني بر چه ارزش هايي مبتني است؟1

21- محتواي شعر ناصرخسرو چيست؟50/

22- چرا شخصيت و شعر اسدي در زير مجموعه ي عصر فردوسي بررسي مي شود؟50/

23- غزل چيست ، تغزّل کدام است ؟ تفاوت و تشابه آن ها در چيست؟1

24- استاد بزرگ مکتب کلاسي سيسم در فرانسه که اصول و قواعد اين مکتب را بيان کرد که بود؟25/

25- عمده ترين تفاوت شعر ناصر خسرو با شعر پيشينيان در چيست؟50/

26- ويژگي هاي نثر مرسل و نثرمسجع را بيان کنيد و بگوييد که اين دو چه تفاوتي با هم دارند؟1

27- ويژگي هاي شعري شاعران عصر رودکي چيست؟75/

28- پيش از فردوسي ، عنوان " شاعر خرد " به کدام شاعر اختصاص داشت؟25/

29- آثار ايوريحان بيروني عموما در چه زمينه هايي است؟1

30- نظر ديگر شاعران – به ويژه ناصر خسرو – درباره ي عنصري و شعر او چيست؟50/

31- چرا محمود غزنوي ، اين همه شاعر را در دربار خود گرد آورده بود ؟1

32- شاعر بزرگ اروپا که چهار تراژدي معروفش به نوعي در رابطه با ايران است چه نام دارد؟آثارش را نام ببريد.25/


آزمون 2 از نوبت اول تاريخ ادبيات 1

1- محتواي " التفهيم " چيست؟50/

2-کشف المحجوب از حيث نثر چه ويژگي هايي دارد؟50/

3- خواجه عبدا... تحت تعليم کدام عارف نامي بوده است؟25/

4- ديگر شاعران رودکي را چگونه و چرا ستوده اند؟1

5- شرح تعرّف اثر کيست؟25/

6- نخستين ترجمه ي قرآن کريم کدام است ؟ اين ترجمه به چه زباني است؟50/

7- کدامين اقوام داراي حماسه هستند؟ در مقايسه اي اجمالي ، جايگاه شاهنامه ، حماسه ي ملي ايران را بيان کنيد.1

8- اوستاي موجود از چه کتاب هايي تشکيل شده است؟1

9- ويژگي هاي شعري شاعران عصر رودکي چيست؟75/

10- شعوبيه چه شعاري را مد نظر داشتند؟50/

11- اين ابيات سروده ي کيست؟" خون خود را گر بريزي بر زمين / به که آب روي ريزي برکنار"25/

12- قايوس نامه تأليف کيست؟25/

13- نظر ديگر شاعران – به ويژه ناصر خسرو – درباره ي عنصري و شعر او چيست؟50/

14- حماسه ي ايراني بر چه ارزش هايي مبتني است؟1

15- ناصرخسرو ، علّت انقلاب دروني خود را چه چيز ذکر مي کند؟25/

16- از ويژگي هاي عمده ي شعر شهيد دو مورد را ذکر کنيد.50/

17- چند تن از حماسه سرايان مشهور را نام ببريد.75/

18- چرا نقاشان اومانيست – مانند لئوناردو داوينچي – از بارش نور بر اشيا استفاده مي کردند و به ويژه بر کالبد و اندام هاي انسان تأکيد داشتند؟1

19- کدام شاعر ملک الشعراي دربار محمود غزنوي بود؟25/

20- علم کلام چه علمي است ؟ در عصر ناصر خسرو کدامين شيوه ي کلامي تسلط دارد؟75/

21- آشيل چگونه کشته شد؟50/

22- از سروده هاي عنصري ، چند مثنوي را نام ببريد.75/

23- سياست نامه در چه زمينه تأليف شده است ؟ نام ديگر آن چيست؟75/

24- چهره ي لائورا در آثار پترارک شاعر بزرگ ايتاليا با چهره ي معشوقان شاعران پيش از رنسانس چه تفاوتي دارد؟50/

25- چرا دو حماسه ي ايلياد و اوديسه را نمي توان نخستين آثار هنري ملّت يونان دانست؟50/

26- جز حماسه هايي که در درس معرفي شد دو حماسه ي مشهور ديگر را معرفي کنيد.50/

27- تفاوت هاي عمده ي دو مکتب کلاسي سيسم و رمانتي سيسم را بيان کنيد.1

28- اشعار به جا مانده از باباطاهر همداني بيش تر چه نوع شعري است و به کدام لهجه سروده شده است؟50/

29- اصول و قواعد عمده ي کلاسي سيسم را در ادبيات بگوييد.1

30- قديم ترين کتابي که به خط فارسي امروز در دست است چه نام دارد و در چه زمينه اي تأليف شده است ؟ اين اثر به خط کيست؟50/

31- آثار ايوريحان بيروني عموما در چه زمينه هايي است؟1

32- آيا تاريخ بلعمي ترجمه ي دقيق تاريخ طبري است؟ توضيح دهيد.75/


آزمون 3 از نوبت اول تاريخ ادبيات 1

1- حماسه ي ايراني بر چه ارزش هايي مبتني است؟1

2- آثار ايوريحان بيروني عموما در چه زمينه هايي است؟1

3- چرا سلسله هاي تاريخي و حوادث سياسي نمي تواند در تقسيم بندي اصل و مبنا قرار گيرد؟1

4- اين ابيات سروده ي کيست؟" خون خود را گر بريزي بر زمين / به که آب روي ريزي برکنار"25/

5- کمدي الهي دانته را با کدام اثر معري شاعر و فيلسوف عرب مي توان مقايسه کرد؟25/

6- موضوعات شعري عصر رودکي کدام اند؟50/

7- کدامين آثار توسط رودکي به نظم درآمده است ؟ آيا اين آثار در دست است؟75/

8- قايوس نامه تأليف کيست؟25/

9- سياست نامه در چه زمينه تأليف شده است ؟ نام ديگر آن چيست؟75/

10- چرا خط عربي براي نوشتن زبان فارسي پذيرفته شد؟50/

11- در شعر منوچهري بيش تر چه چيزهايي توصيف مي شود ؟ اين توصيف ها در کدام تقسيم بندي توصيف جاي مي گيرند؟1

12- اسماعيلييان چه کساني بودند ؟50/

13- عبارت " يک لحظه از طبيعت غافل نشويد گفته ي کيست و به کدام اصل اساسي مکتب کلاسي سيسم اشاره دارد؟50/

14- از ويژگي هاي عمده ي شعر شهيد دو مورد را ذکر کنيد.50/

15- تقسير معروف به کمبريج چه قسمت هايي از قرآن را شامل مي شود؟50/

16- کدام شاعر را پيرو رودکي و پيشرو ناصر خسرو دانسته اند؟25/

17- تأليف دايرة المعارف چه اثري در جامعه داشت؟50/

18- کدام هنرمندان را بنيان گذاران مکتب رمانتيک در آلمان مي دانند؟50/

19- مهم ترين واقعه اي که در حماسه ي ايلياد به نظم کشيده شده است چه نام دارد ؟ آن را به اختصار بيان کنيد.50/

20- شعوبيه چه شعاري را مد نظر داشتند؟50/

21- مضمون عمده ي شعر معزّي چيست؟50/

22- کلاسي سيسم را تا حد امکان تعريف کنيد.50/

23- جز حماسه هايي که در درس معرفي شد دو حماسه ي مشهور ديگر را معرفي کنيد.50/

24- دکامرون چيست؟50/

25- رنسانس چه بود از چه زماني آغاز شد و تا کي ادامه داشت؟75/

26- علّت آفرينش تفسيرها چيست ، نمونه هايي از تفاسير مهم را نام بريد.1

27- اشعار به جا مانده از باباطاهر همداني بيش تر چه نوع شعري است و به کدام لهجه سروده شده است؟50/

28- آيا تاريخ بلعمي ترجمه ي دقيق تاريخ طبري است؟ توضيح دهيد.75/

29- شهيد بلخي با کدام دانشمند مباحثه و مناظره داشته است؟25/

30- چند تن از حماسه سرايان مشهور را نام ببريد.75/

31- علل عمده ي توفيق شاهنامه در ميان مردم چيست؟1

32- نخستين کتاب جغرافيا به فارسي چه نام دارد و تأليف کيست؟50/

33- دانشنامه ي علايي از کيست؟25/

34- اين بيت ناصر خسرو مبين چيست؟" غزال و غزل هر دوان مر تورا / نجويم غزال و نگويم غزل"25/

35- يونانيان درآغاز اصول و مباني فرهنگ خود را از کدام ملّت ها وام گرفتند؟50/

 


آزمون 4 از نوبت اول تاريخ ادبيات 1
1- ويژگي هاي سبک فرّخي سيستاني را بيان کنيد.1
2- در تابلوي معروف لبخند ژوکوند در چهره ي موناليز چه عنصري وجود دارد؟50/
3- مهم ترين واقعه اي که در حماسه ي ايلياد به نظم کشيده شده است چه نام دارد ؟ آن را به اختصار بيان کنيد.50/
4- از مثنوي وامق و عذرا چند بيت باقي مانده است؟ اصل اين داستان متعلق به کدام قوم است؟50/
5- آيا تاريخ بلعمي ترجمه ي دقيق تاريخ طبري است؟ توضيح دهيد.75/
6- اصول و قواعد عمده ي کلاسي سيسم را در ادبيات بگوييد.1
7- عمده ترين تفاوت شعر ناصر خسرو با شعر پيشينيان در چيست؟50/
8- قايوس نامه تأليف کيست؟25/
9- انديشه وران عصر روشنگري درباره ي انسان چه عقيده اي داشتند؟50/
10- عنوان " پدر شعر فارسي " به کدام شاعر نسبت داده شده است؟25/
11- اسماعيلييان چه کساني بودند ؟50/
12- نخستين کتاب جغرافيا به فارسي چه نام دارد و تأليف کيست؟50/
13- قديم ترين آثار ادبي مشهوري که از يونانيان استان برجاي مانده است چه نام دارد؟50/
14- پيش از فردوسي ، عنوان " شاعر خرد " به کدام شاعر اختصاص داشت؟25/
15- جز حماسه هايي که در درس معرفي شد دو حماسه ي مشهور ديگر را معرفي کنيد.50/
16- جنبش رمانتي سيسم با انديشه هاي کدام متفکران عصر روشنگري آغاز مي شود؟50/
17- از ويژگي هاي عمده ي شعر شهيد دو مورد را ذکر کنيد.50/
18- غزل چيست ، تغزّل کدام است ؟ تفاوت و تشابه آن ها در چيست؟1
19- مناظره چگونه شعري است و مبدع آن کيست ؟ نمونه هاي خوب مناظره در عصر ما در شعر کدام شاعر چشم گير است؟1
20- چند تن از حماسه سرايان مشهور را نام ببريد.75/
21- چرا آثار مدوّني از عرفاي دوره ي اوّل در دست نيست؟50/
22- فارسي نو ( دري ) را چگونه تعريف کرده اند؟ درباره ي منشأ آن چه مي دانيد؟75/
23- کدام منبع محمدابن وصيف را نخستين شاعر پارسي گو معرفي کرده است؟25/
24- علّت آفرينش تفسيرها چيست ، نمونه هايي از تفاسير مهم را نام بريد.1
25- آثار ايوريحان بيروني عموما در چه زمينه هايي است؟1
26- حماسه ي ايراني بر چه ارزش هايي مبتني است؟1
27- سفرنامه ي ناصر خسرو علاوه بر جنبه ي ادبي چه ارزش هاي ديگري دارد؟50/
28- موضوعات شعري عصر رودکي کدام اند؟50/
29- چرا سلسله هاي تاريخي و حوادث سياسي نمي تواند در تقسيم بندي اصل و مبنا قرار گيرد؟1
30- اومانيست ها به دنبال اثبات چه انديشه اي بودند و با چه مقابله مي کردند؟1
31- سياست نامه در چه زمينه تأليف شده است ؟ نام ديگر آن چيست؟75/