نمونه سوال ادبیات اول نوبت اول

 

 

چند نمونه سوال که به وسیله ی نرم افزار آزمون ساز تهیه شده است در ادامه ی مطلب قرار داده شده است.

 

 

آزمون 1 نو بت اول ادبيات 1

الف - معني عبارات شعر و نثر :(6 نمره )
1 - ازدحام است و مهرباني.25/
2 - تو اين جايگاه گستاخي .25/
3 - زکشتي گرفتن سخن بود دوش.25/
4 - تاريخ مشيت باري تعالي است.25/
5 - از چه اي کل با کلان آميختي؟50/
6 - مقبل آن کز خداي گيرد پشت.50/
7 - پادشاهي او راست زيبنده.50/
8 - دست و تيغ از خو ن دشمن رنگ کن پشت بر پشت برادر جنگ کن.75/
9 - همي کرد نخجير و يادش نبود از آن کس که با وي نبرد آزمود.75/
10 - بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران کر سنگ ناله خيزد روز وداع ياران.1
11 - مردي از شرق برخاست / آسمان راورق زد.1
ب - معني لغت:(2 نمره )
1 - دهمت تا ز - مايه - گردي پر.25/
2 - اين چنين - اشباه - بين.25/
3 - اي فضل تو - حاجت - روا.25/
4 - تو در شروي و - عيّاري - دستي داري.25/
5 - به - جيفه هاي - روزگار بي نياز کنم.25/
6 - - غمي - بود رستم .25/
7 - - هُرم - نفس مردم گرمشان مي کرد.25/
8 - در - معرکه - قلوب آرامشي است.25/
ج - خودآزما يي :(3 نمره )
1 - با توجه به مصرع « به گردان لشکر سپهدار گفت » مقصود از « سپهدار » کيست؟25/
2 - نوسينده ي « گل هايي که در نسيم آزادي مي شکفند » هنرمندان را مقدم بر مردم مي داند يا مردم را راه نماي هنرمندان؟25/
3 - معادل امروزي « فروبريم» ( بگذار تا فردا داري در ميدان فرو بريم.) و « قفازدن» چيست؟50/
4 - منظور از جمله ي ( درود بر ياران گزيده او باد تا باد و آتش و خاک در آفرينش در کار است.)چيست؟50/
5 - مقصود از « روشني در دل من مي بارد » چيست ؟ نهاد کدام کلمه است؟75/
6 - از شعر خطّ خورشيد چند نماد و نشانه بنويسيد.75/
د - در ک مطلب :(4 نمره )
1 - با توجه به عبارت مقابل به سوالات پاسخ دهيد: « در چراغ دو چشم او زد تيغ / نامدش کشتن چراغ دريغ ». * چشم در اين بيت به چه تشبيه شده است؟25/
2 - با توجه به عبارت مقابل به سوالات پاسخ دهيد: « هر ستاره /حرف خط خورده اي تار /در دل صفه ي آسمان بود. » * ستاره در اين عبارت نماد چيست؟25/
3 - با توجه به عبارات داده شده پاسخ دهيد: « بپيچيد زان پس يکي آه کرد ز نيک و بد انديشه کوتاه کرد/ بدو گفت کاين بر من از من رسيد زمانه بدست تو دادم کليد » * در کدام عبارت مفهوم دور شدن از نگراني دنيا آمده است؟ * مقصود از عبارت زمانه بدست تو دادم کليد چيست؟50/
4 - با توجه به عبارت مقابل به سوالات پاسخ دهيد: « بود بقالي و وي را طوطيي / خوش نوايي سبز گويا طوطيي / در دکان بودي نگهبان دکان / نکته گفتي با همه سوداگران» * طوطي در دکان بقال چه کار مي کرد؟ * سوداگران چه کساني اند؟50/
5 - با توجه به عبارت مقابل به سوالات پاسخ دهيد: «مادرم / آب و آيينه و قرآن و در دست / روشني در دل من مي بارد.» * اين عبارت به کدام رسم ايرانيان اشاره دارد؟ * منظور از « روشني » چيست؟ * نهاد در مصرع آخر کيست؟75/
6 - با توجه به عبارات مقابل پاسخ دهيد:« قطرا ن گويد کسي بايد که او را نگاه دارد تو مرا بر خويشتن گير و بگوي که من او را توانستم آوردن، نگاه نيز توانم داشت.از آن جا مرا بهخيمه ي خويش بر تا از آن جا کار سازيم چنان که بايد ساخت.» * منظور از کسي بايد او را نگاه دارد چيست؟ * کدام عبارت به معني «عهده دار کار من شو » مي باشد؟ * سمک پس از رفتن به خيمه ي قطران چه هدفي را دنبال مي کرد؟75/
7 - با توجه به عبارت مقابل به سوالات پاسخ دهيد: « به گردان لشکر سپهدار گفت / که اين راز بايد که ماند نهفت / پدر را نبايد که داند پسر / که بندد دل و جان به مهر پدر مگر کان دلاور گو سال خورد / شود کشته بر دست اين شيرمرد.» * مقصود از « سپهدار » در مصرع اول کيست؟ * مقصود از راز کدام راز است؟ * در مصرع اول بيت دوم نهاد کدام است؟ * منظور از گو سالخورد چه کسي است؟ 1
هـ - دانش ادبي و تاريخ ادبيات :(3 نمره )
1 - از بزرگ ترين شاعران هندوستان و برنده ي جايزه ي ادبي نوبل است او مورد احترام گاندي بود نام او ......................... است.25/
2 - در مصرع « زدش بر زمين بر به کردار شير » آرايه را بيابيد و توضيح دهيد؟50/
3 - در عبارت « از آن پس بسازيد سهراب را ببنديد يک شب بر او خواب را. » واژه هاي قافيه و رديف را مشخص کنيد.50/
4 - سه مورد از اصلي ترين مسايل ادب پايداري را نام ببريد.75/
5 - دو فايده از فوايد مطالعه ي آثار ادبي جهان را بنويسيد.1
و - شعر حفظي :(2 نمره )
1 - گفتم که بر خيالت راه نظر ببندم ............................. از راه ديگر آيد.50/
2 - راه دهيد يار را ................................................... کز رخ نوربخش او نور نثار مي رسد.50/
3 - چاک شده است آسمان غلغله اي است در جهان ............................. سنجق يار مي رسد.50/
4 - ............................کي عزم صلح دارد گفتا مگوي با کس تا وقت آن درآيد.50/

آزمون 2 نو بت اول ادبيات 1
الف - معني عبارات شعر و نثر :(6 نمره )
1 - کسي بايد که او را نگاه دارد.25/
2 - کنون بند بگشاي از جوشنم.25/
3 - دم نمي زد.25/
4 - ازدحام است و مهرباني.25/
5 - ور ايدون که آيد ز اختر پسر50/
6 - ايا ابن سعد شقاوت شعار50/
7 - صدهزاران اين چنين اشباه بين.50/
8 - .گوش پندنيوشان آواز او شنوده75/
9 - با تمام دل خود مي گويم / تا چراغ از تونگيرد دشمن.75/
10 - بکوشيم فرجام کار آن بود که فرمان و راي جهانبان بود.1
11 - بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران کر سنگ ناله خيزد روز وداع ياران.1
ب - معني لغت:(2 نمره )
1 - موجب شفاي - صرعيان - بود.25/
2 - هديه اي - تفنّني - به حساب مي آمد.25/
3 - با سر بي مو چو پشت - طاس - و طشت.25/
4 - خون - دلمه - بسته بود.25/
5 - مرا زينت خش گل ها و - رياحين - مي نامند.25/
6 - که - يارست - با وي نبرد آزمود.25/
7 - - پيشرو - فرزندان آدم اند.25/
8 - از - نسيان - در نيابد.25/
ج - خودآزما يي :(3 نمره )
1 - در گذشته گاه متمم همراه دو حرف اضافه مي آمده است. يک مثال بياوريد.25/
2 - در عبارت « انگشتري به من داد تا چون تو را پيش وي برم ، از عهده ي کار من بيرون آيد » انگشتري به من داد ، بيانگر چه مفهومي است؟25/
3 - محوري ترين پيام داستان خير و شر چيست؟50/
4 - منظور از بيت « چون بسي ابليس آدم روي هست پس به هر دستي نشايد داد دست » چيست؟50/
5 - از شعر خطّ خورشيد چند نماد و نشانه بنويسيد.75/
6 - مقصود از « روشني در دل من مي بارد » چيست ؟ نهاد کدام کلمه است؟75/
د - در ک مطلب :(4 نمره )
1 - در عبارت « تو پور گو پيلتن رستمي زدستان سامي و از نيرمي » مقصود از دستان کيست؟25/
2 - با توجه به عبارت مقابل به سوالات پاسخ دهيد: « هر ستاره /حرف خط خورده اي تار /در دل صفه ي آسمان بود. » * ستاره در اين عبارت نماد چيست؟25/
3 - با توجه به عبارت مقابل به سوالات پاسخ دهيد : «دو لعل گران بهايي را که با خود داشت در برابر جرعه اي آب به شر واگذاشت . شر ه سبب خبث طينت آن را نپذيرفت و گفت از تو فريب نخواهم خورد .اکنون که تشنه اي لعل مي بخشي و چون به شهر رسيديم آن را باز مي ستاني چيزي به من بخش که هرگز نتواني آن را پس بگيري.» * شر چرا لعلها را به جاي قيمت آب نپذيرفت؟ * شر چه چيزي به جاي قيمت آب مي خواست؟50/
4 - با توجهبه عبارت مقابل به سوالات پاسخ دهيد : « قطان گفت اي آتشک شير آمدي يا روباه ؟ گفت به اقبال تو شير آمدم و سمک را بسته آوردم . قطران نگاه کرد سمک را ديد گفت اي فرومايه من تو را بهتر آوردم يا تو مرا بردي؟ زود او را گردن زنيد.» * يک ضرب المثل در اين عبارت بيابيد. * قطران پس از ديدن سمک چه دستوري داد؟50/
5 - با توجه به عبارت مقابل به سوالات پاسخ دهيد:« از قياسش خنده آمد خلق را / کو چو خود پنداشت صاحب دلق را / کار پاکان را قياس از خود مگير / گرچه ماند در نبشتن شير وشير» * مردم از کدام عمل طوطي به خنده افتادند؟ * منظور از مصرع آخر چيست؟ 75/
6 - با توجه به عبارات مقابل پاسخ دهيد: « همي خواست پيروزي و دستگاه نبود آگه از بخشش هور و ماه / وزان آب چون شد به جاي نبرد پر انديشه بودش دل و روي زرد / چو سهراب شير اوژن او را بديد زباد جواني دلش ردميد.» * مقصود از بخشش هور و ماه چيست؟ * روي زرد بودن کنايه از چيست؟ * در کدام عبارت مفهوم مغرور شدن آمده است؟75/
7 - با توجه به عبارت مقابل به سوالات پاسخ دهيد: « در معرکه ي قلوب مجاهدان آرامشي که حاصل ايمان است حکومت دارد. کجا از مرگ مي هراسد آن کس که به جاودانگي روح خويش در جوار رحمت حق آگاه است؟ » * آرامش قلب رزمندگان به خاطر چيست؟ * چه کسي از مرگ نمي هراسد؟ 1
هـ - دانش ادبي و تاريخ ادبيات :(3 نمره )
1 - دسته بندي آثار نثر فارسي بر پايه ي ........ آنها بوده است.25/
2 - « تازه پشت لبش سبز شده بود.» کنايه از چيست؟50/
3 - کلمات قافيه را در بيت « جهان را بلندي و پستي تويي ندانم چه اي هر چه هستي تويي » بيابيد.50/
4 - سه ويژگي شعر نو را بنويسيد.75/
5 - آرايه ي استعاره را با ذکر يک مثال توضيح دهيد.1
و - شعر حفظي :(2 نمره )
1 - ...............................ما را به آرزو کشت گفتا تو بندگي کن کاو بنده پرورآيد.50/
2 - آب زنيد راه را ................................................... مژده دهيد باغ را بوي بهار مي رسد.50/
3 - باغ ................. مي کند سرو ................. مي کند سبزه پياده مي رود غنچه سوار مي رسد. 50/
4 - گفتم که ...................گمراه عالمم کرد گفتا اگر ................ .......... رهبر آيد.50/

آزمون 3 نو بت اول ادبيات 1
الف - معني عبارات شعر و نثر :(6 نمره )
1 - ورا نام تهمينه سهراب کرد.25/
2 - آهنگ سفر کردند.25/
3 - تنگ چشمي را از دلم ريشه کن ساز.25/
4 - تاريخ مشيت باري تعالي است.25/
5 - توجه جانب ميدان کن اين دم موسم جنگ است.50/
6 - در نواي طوطيان حاذق بدي.50/
7 - خون خورشيد آتشي در شفق زد.50/
8 - من بر آن ستيزه که مرا قفا زدند تو را آوردم.75/
9 - کنون گر تو در آب ماهي شوي وگر چون شب اندر سياهي شوي.75/
10 - قطره ي دانش که بخشيدي ز پيش متصل گردان به درياهاي خويش.1
11 - چو ده سال شد زان زمين کس نبود که يارست با وي نبرد آزمود.1
ب - معني لغت:(2 نمره )
1 - که - يارست - با وي نبرد آزمود.25/
2 - همي خواست پيروزي و - دستگاه - .25/
3 - من با - تبختر - گفتم.25/
4 - اگر لشکر - شبيخون - آورند.25/
5 - به - مفلسي - چون او نخواهد داد.25/
6 - در - معرکه - قلوب آرامشي است.25/
7 - جست از- صدر - دکان سويي گريخت.25/
8 - دهنده اي که خواستن جز از او نيست - خوش گوار - ..25/
ج - خودآزما يي :(3 نمره )
1 - با توجه به مصرع « به گردان لشکر سپهدار گفت » مقصود از « سپهدار » کيست؟25/
2 - شعر خطّ خورشيد در چه قالبي سروده شده است؟25/
3 - مصرع « زمانه بيامد نبودش توان » يعني چه ؟50/
4 - منظور از جمله ي ( درود بر ياران گزيده او باد تا باد و آتش و خاک در آفرينش در کار است.)چيست؟50/
5 - مقصود از « روشني در دل من مي بارد » چيست ؟ نهاد کدام کلمه است؟75/
6 - سه نمونه از اعتقادات عيّاران را بنويسيد.75/
د - در ک مطلب :(4 نمره )
1 - با توجه به عبارت مقابل به سوالات پاسخ دهيد: « بند پوتينم را محکم مي بندم . » اين عبارت کنايه از چيست؟ 25/
2 - با توجه به عبارت مقابل به سوالات پاسخ دهيد: « هر ستاره /حرف خط خورده اي تار /در دل صفه ي آسمان بود. » * ستاره در اين عبارت نماد چيست؟25/
3 - با توجه به عبارت مقابل به سوالات پاسخ دهيد : «دو لعل گران بهايي را که با خود داشت در برابر جرعه اي آب به شر واگذاشت . شر ه سبب خبث طينت آن را نپذيرفت و گفت از تو فريب نخواهم خورد .اکنون که تشنه اي لعل مي بخشي و چون به شهر رسيديم آن را باز مي ستاني چيزي به من بخش که هرگز نتواني آن را پس بگيري.» * شر چرا لعلها را به جاي قيمت آب نپذيرفت؟ * شر چه چيزي به جاي قيمت آب مي خواست؟50/
4 - با توجه به عبارت مقابل به سوالات پاسخ دهيد: « بود بقالي و وي را طوطيي / خوش نوايي سبز گويا طوطيي / در دکان بودي نگهبان دکان / نکته گفتي با همه سوداگران» * طوطي در دکان بقال چه کار مي کرد؟ * سوداگران چه کساني اند؟50/
5 - با توجه به عبارات مقابل به سوالات پاسخ دهيد: « بدو داد و گفتش که اين را بدار / اگر دختر آرد تو را روزگار / بگير و به گيسوي او بر بدوز / به نيک اختر و فال گيتي فروز / ور ايدون که آيد زاختر پسر / ببندش به بازو نشان پدر» * مصرع دوم بيتاول به کدام عقيده ي پيشينيان اشاره دارد؟ در کدام مصرع يا عبارت دو حرف اضافه براي يک متمم ديده مي شود؟ * چرا رستم از تهمينه مي خواهد مهره را به بازوي پسرش بندد؟75/
6 - با توجه به عبارات مقابل پاسخ دهيد:« قطرا ن گويد کسي بايد که او را نگاه دارد تو مرا بر خويشتن گير و بگوي که من او را توانستم آوردن، نگاه نيز توانم داشت.از آن جا مرا بهخيمه ي خويش بر تا از آن جا کار سازيم چنان که بايد ساخت.» * منظور از کسي بايد او را نگاه دارد چيست؟ * کدام عبارت به معني «عهده دار کار من شو » مي باشد؟ * سمک پس از رفتن به خيمه ي قطران چه هدفي را دنبال مي کرد؟75/
7 - با توجه به عبارت مقابل به سوالات پاسخ دهيد: « در معرکه ي قلوب مجاهدان آرامشي که حاصل ايمان است حکومت دارد. کجا از مرگ مي هراسد آن کس که به جاودانگي روح خويش در جوار رحمت حق آگاه است؟ » * آرامش قلب رزمندگان به خاطر چيست؟ * چه کسي از مرگ نمي هراسد؟ 1
هـ - دانش ادبي و تاريخ ادبيات :(3 نمره )
1 - از بزرگ ترين شاعران هندوستان و برنده ي جايزه ي ادبي نوبل است او مورد احترام گاندي بود نام او ......................... است.25/
2 - تمثيل چيست؟50/
3 - در ادبيات جهان آثار ادبي بر اساس انديشه و محتوا به چند دسته تقسيم بندي شده است ؟2 مورد .50/
4 - در عبارت « در چراغ دو چشم او زد تيغ / نامدش کشتن چراغ دريغ» چه آرايه اي وجود دارد؟ توضيح دهيد75/
5 - آرايه ي مراعات النظير را با ذکر مثال توضيح دهيد.1
و - شعر حفظي :(2 نمره )
1 - ............................کي عزم صلح دارد گفتا مگوي با کس تا وقت آن درآيد.50/
2 - باغ ................. مي کند سرو ................. مي کند سبزه پياده مي رود غنچه سوار مي رسد. 50/
3 - راه دهيد يار را ................................................... کز رخ نوربخش او نور نثار مي رسد.50/
4 - گفتم که ...................گمراه عالمم کرد گفتا اگر ................ .......... رهبر آيد.50/

آزمون 4 نو بت اول ادبيات 1
الف - معني عبارات شعر و نثر :(6 نمره )
1 - چارچار است.25/
2 - تنگ چشمي را از دلم ريشه کن ساز.25/
3 - چه تقصير دارند طفلان من.25/
4 - از اين خويشتن کشتن اکنون چه سود؟25/
5 - نگيرم فريب تو زين در مکوش.50/
6 - گره گشاي هر بندي.50/
7 - گفت گوهر به گوهر آمد باز.50/
8 - چه جاي کشتن است مردي چنين.75/
9 - ريش بر مي کند و مي گفت اي دريغ کآفتاب نعمتم شد زير ميغ.75/
10 - دشمن در برابر ايمان جنود خدا متکّي به ماشين پيچيده ي جنگ است.1
11 - گر هزاران دام باشد هر قدم چون تو با مايي نباشد هيچ غم.1
ب - معني لغت:(2 نمره )
1 - دو - استر - بدست آور. 25/
2 - به فردوس و به - هامون - هم سفر گرديم.25/
3 - که - يارست - با وي نبرد آزمود.25/
4 - نکته گفتي با همه - سوداگران-.25/
5 - بچه ها - بي تکلّف - و ساده هستند.25/
6 - خون - دلمه - بسته بود.25/
7 - چيزي - بروز - نداد.25/
8 - به سبب - خبث - طينت نپذبرفت25/
ج - خودآزما يي :(3 نمره )
1 - در گذشته گاه متمم همراه دو حرف اضافه مي آمده است. يک مثال بياوريد.25/
2 - در عبارت « انگشتري به من داد تا چون تو را پيش وي برم ، از عهده ي کار من بيرون آيد » انگشتري به من داد ، بيانگر چه مفهومي است؟25/
3 - منظور نويسنده از « هنرمندان بسياري خود را به قطار رساندند » چيست؟50/
4 - منظور از جمله ي ( درود بر ياران گزيده او باد تا باد و آتش و خاک در آفرينش در کار است.)چيست؟50/
5 - از شعر خطّ خورشيد چند نماد و نشانه بنويسيد.75/
6 - سه نمونه از اعتقادات عيّاران را بنويسيد.75/
د - در ک مطلب :(4 نمره )
1 - با توجه به عبارت مقابل به سوالات پاسخ دهيد: « هر ستاره /حرف خط خورده اي تار /در دل صفه ي آسمان بود. » * ستاره در اين عبارت نماد چيست؟25/
2 - با توجه به عبارت مقابل به سوالات پاسخ دهيد: « بند پوتينم را محکم مي بندم . » اين عبارت کنايه از چيست؟ 25/
3 - با توجهبه عبارت مقابل به سوالات پاسخ دهيد : « قطان گفت اي آتشک شير آمدي يا روباه ؟ گفت به اقبال تو شير آمدم و سمک را بسته آوردم . قطران نگاه کرد سمک را ديد گفت اي فرومايه من تو را بهتر آوردم يا تو مرا بردي؟ زود او را گردن زنيد.» * يک ضرب المثل در اين عبارت بيابيد. * قطران پس از ديدن سمک چه دستوري داد؟50/
4 - با توجه به عبارت مقابل به سوالات پاسخ دهيد: « بود بقالي و وي را طوطيي / خوش نوايي سبز گويا طوطيي / در دکان بودي نگهبان دکان / نکته گفتي با همه سوداگران» * طوطي در دکان بقال چه کار مي کرد؟ * سوداگران چه کساني اند؟50/
5 - با توجه به عبارت مقابل به سوالات پاسخ دهيد: « منم آن تشنه ي گهر برده / بخت من زنده بخت تو مرده/تو مرا کشتي و خداي نکشت/ مقبل آن کزخداي گيرد پشت.» * به نظر نويسنده چه کسي خوشبخت است؟ * تشنه ي گهر برده کيست؟ 75/
6 - با توجه به عبارات مقابل پاسخ دهيد: « همي خواست پيروزي و دستگاه نبود آگه از بخشش هور و ماه / وزان آب چون شد به جاي نبرد پر انديشه بودش دل و روي زرد / چو سهراب شير اوژن او را بديد زباد جواني دلش ردميد.» * مقصود از بخشش هور و ماه چيست؟ * روي زرد بودن کنايه از چيست؟ * در کدام عبارت مفهوم مغرور شدن آمده است؟75/
7 - با توجه به عبارت مقابل به سوالات پاسخ دهيد: « به گردان لشکر سپهدار گفت / که اين راز بايد که ماند نهفت / پدر را نبايد که داند پسر / که بندد دل و جان به مهر پدر مگر کان دلاور گو سال خورد / شود کشته بر دست اين شيرمرد.» * مقصود از « سپهدار » در مصرع اول کيست؟ * مقصود از راز کدام راز است؟ * در مصرع اول بيت دوم نهاد کدام است؟ * منظور از گو سالخورد چه کسي است؟ 1
هـ - دانش ادبي و تاريخ ادبيات :(3 نمره )
1 - دسته بندي آثار نثر فارسي بر پايه ي ........ آنها بوده است.25/
2 - مشبه و مشبه به را در مصرع « قطره ي علم است اندر جان من » بيابيد.50/
3 - تمثيل چيست؟50/
4 - در عبارت « در چراغ دو چشم او زد تيغ / نامدش کشتن چراغ دريغ» چه آرايه اي وجود دارد؟ توضيح دهيد75/
5 - آرايه ي مراعات النظير را با ذکر مثال توضيح دهيد.1
و - شعر حفظي :(2 نمره )
1 - گفتم که ...................گمراه عالمم کرد گفتا اگر ................ .......... رهبر آيد.50/
2 - باغ ................. مي کند سرو ................. مي کند سبزه پياده مي رود غنچه سوار مي رسد. 50/
3 - ...............................ما را به آرزو کشت گفتا تو بندگي کن کاو بنده پرورآيد.50/
4 - ..................................... چشم و چراغ مي رسد غم به کناره مي رود ، مه به کنار مي رسد.50/