نمون برگ بازدید و نظارت بر فعالیت دبیر

باسلام

Image result for ‫شکلک ذره بین‬‎
دو نمونه از نمون برگ دریافتی از دبیر خانه ی محترم علوم اجتماعی جهت ارزیابی فعالیت شما همکاران  گرامی در طول سالتحصیلی ، جهت  آشنایی شما همکاران محترم ازپارامتر ها آن بار گزاری شده است. جهت مشاهده به ادامه مطالب مراجعه کنید.


 

باسمه تعالی

نمون برگ بازدید و نظارت بر فعالیت دبیر ( سال تحصیلی 1395 1394 )

اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان                اداره آموزش و پرورش شهرستان/ناحیه/منطقه

ضعیف1

متوسط2

خوب  3

خیلی خوب 4

عالی   5

ملاک

مراحل اصلی

ردیف

 

 

 

 

 

داشتن طرح درس مناسب

فعالیت های مقدماتی

1

 

 

 

 

 

انتخاب روش های مناسب تدریس ( فعال ، تلفیقی و ... )

2

 

 

 

 

 

فضا و مدل کلاس (آزمایشگاهی ، کتابخانه ای ، سنتی ، گروه کوچک و ...)

3

 

 

 

 

 

ایجاد انگیزه در دانش آموزان ( اتخاذ راهبردهای مناسب )

فرآیند یاددهی- یادگیری

4

 

 

 

 

 

چگونگی ارزشیابی تشخیصی

5

 

 

 

 

 

فراهم نمودن موقعیت مناسب جهت اندیشیدن دانش آموزان

6

 

 

 

 

 

توانایی لازم و کافی جهت اجرای روش های مورد نظر

7

 

 

 

 

 

استفاده بهنگام و منطقی از وسایل آموزشی

8

 

 

 

 

 

توجه به تفاوت های فردی در امر آموزش

9

 

 

 

 

 

میزان همکاری با مدیریت واحد آموزشی

10

 

 

 

 

 

ثبت و رسیدگی به حضور و غیاب دانش آموزان

11

 

 

 

 

 

ابداع و نوآوری در جریان تدریس

12

 

 

 

 

 

هدایت دانش آموزان به تشکیل گروه و مشارکت گروهی

13

 

 

 

 

 

رعایت بودجه بندی

14

 

 

 

 

 

حضور و مشارکت در جلسه ،کارگاه ،جشنواره و فراخوان های گروه درسی

15

 

 

 

 

 

انتخاب روش مناسب برای ارزشیابی

ارزشیابی

16

 

 

 

 

 

نحوه ثبت نمرات دانش آموزان

17

 

 

 

 

 

رعایت اصول طراحی سؤالات ( ملاک های فنی )

18

 

 

 

 

 

تکلیف خلاقیتی و بسطی

ارائه تکلیف

19

 

 

 

 

 

تکالیف تحقیقاتی و پژوهشی ( گروهی و انفرادی )

20

 

جمع امتیازات

 

مشخصات دبیر:

نام و نام خانوادگی:                                               شماره پرسنلی:            سابقه تدریس درس مربوطه:

مدرک و رشته تحصیلی:                                         روز و ساعت حضور در آموزشگاه:                      شماره تماس:

مشخصات بازدید کننده :

نام و نام خانوادگی :                                                                        گروه درسی :                                           

تاریخ بازدید و امضاء :

مشخصات آموزشگاه :

نام آموزشگاه :                                       نوع آموزشگاه :                                           

نام و نام خانوادگی مدیر آموزشگاه :                                    سابقه مدیریت :                                شماره تماس:

 

باسمه تعالی

نمون برگ بازدید و نظارت بر فعالیت دبیر- بخش تخصصی ( سال تحصیلی 1395 1394 )

اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

  اداره آموزش و پرورش شهرستان/ناحیه/منطقه

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه

ضعیف 1

متوسط 2

خوب 3

خیلی خوب 4

عالی

5

عوامل عملکردی

ردیف

 

 

 

 

 

استفادهمستمرازكتابدرسيتوسطمعلمودانشآموز

 

1

 

 

 

 

 

آشنانمودندانشآموزانبامفاهيمواصطلاحاتتخصصيعلوماجتماعي

 

2

 

 

 

 

 

هدايتدانشآموزانبهانجامفعاليتهايگروهيجهتطراحيسوالوحلفعاليتهايمتن

كتابدرسي

3

 

 

 

 

 

ميزانتسلطبرموضوعدرسومحتوايتدريس

4

 

 

 

 

 

معرفيوبگاهتخصصيمناسبومفيدوترغيبدانشآموزانبهجستجويمطالبعلميو

اجتماعيدراينترنت

5

 

 

 

 

 

برنامهريزيجهتبازديدازمراكزعلميوموزههاو...

6

 

 

 

 

 

تشويقدانشآموزانبهتهيهيمقاله،بروشوروروزنامهديواري

7

 

 

 

 

 

برگزارينمايشگاههايعكس،فيلمونرمافزارهايآموزشي

8

 

 

 

 

 

استفادهازنرمافزارهاوتكنولوژيآموزش)درصورتداشتنامكانات(

9

 

 

 

 

 

معرفيكتبونشرياتتخصصيونرمافزارمناسبكمكآموزشيبهدانشآموزانموردتاييد

وزارتآموزشوپرورش

10

 

جمع امتیازات