نمون برگ ارزیابی سوالات امتحانی

 با سلام  خدمت همکاران محترم 

احتراما نمون برگ امتیاز بندی طراحی سوالات همکاران جهت شرکت در مسابقه طراحی سوالات برتر بارگذاری می شود امید است مورد توجه همکاران قرار گیرد .

                                                                                                                                                                               باتشکر  گروه آموزشی استان قم

لطفا جهت مشاهده فرم مذکور بر ادامه مطالب رجوع کنید.

به نام خدا

گروه علوم اجتماعی استان قم

فرم ارزیابی سوالات امتحانات داخلی

 

نام دبیر:                 ناحیه/ منطقه:  2        نام مدرسه:                                  نام درس:علوم اجتماعی

 

جدول شماره (1) : ملاكهاي فني سوالات درس

رديف

مــــوارد

 

نمره ی ملاک

نمره ی دریافتی

1

تا چه حد سوالات از آسان به مشكل تنظيم شده اند ؟

5

 

2

تا چه حد از انواع سوالات استفاده شده است ؟ ( حداقل 5 نوع )

5

 

3

سوالات تا چه حد در سنجش يك هدف آموزشي بدون تكرار طرح شده اند ؟

5

 

4

تا چه حد هر سوال بطور مستقل فقط يك هدف آموزشي را مورد سنجش قرار داده است ؟

5

 

5

تا چد حد بارم هر سوال با جواب مورد انتظار متناسب مي باشد ؟

5

 

6

تا چه حد در تدوين سوالات بودجه بندي كتاب رعايت شده است ؟

5

 

7

تا چه حد متن يك سوال راهنماي پاسخ آن سوال يا سوالات ديگر نيست ؟ ( هر مورد 2 امتياز كسر گردد )

5

 

8

تا چه حد سوالات با عباراتي دقيق ، دور از ابهام طرح شده اند ؟

5

 

9

تا چه حد در طراحي سوالات به متن درسها توجه شده است ؟

5

 

10

تا چه ميزان براي سوالات انشايي دامنه و حد در نظر گرفته شده است ؟

5

 

11

تا چه حد سوالات از نظر علمي صحيح طرح شده اند ؟

5

 

12

درجه دقت در توزيع بارم هر سوال به قسمتهاي مختلف پاسخ آن چقدر است ؟

5

 

       جمع کل امتياز

60

 

 

 

جدول شماره (2):  رعايت سطوح حيطه شناختي

 

سطوح حيطه شناختي

نمره ملاك

نمره دریافتی

 

دانش

3

 

 

درك وفهم

5

 

 

كاربرد

6

 

 

تجزيه و تحليل

3

 

 

تركيب

2

 

 

ارزشابي

1

 

 

جمع نمره

20

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ( 3 ) : مشخصات ظاهري سوالات درس

رديف

 

 

نمره ملاک

نمره ی دریافتی

 

 

 

 

1

آيا موارد :   1 ـ نام درس 2 ـ نوبت امتحاني  3 ـ مدت امتحان   4 ـ تعداد صفحات سوالات   5 ـ شماره كارت   6 ـ تاريخ امتحان 7- نام دبیر 8- نمره و نمره ی تجدید نظر  در سربرگ مشخص شده است؟

5

 

 

 

2

تا چه حد خوانا بودن سوالات رعايت شده است ؟

5

 

 

 

3

آيا بارم سوال در گوشه سمت چپ ورقه در يك ستون مشخص شده است ؟

5

 

 

 

4

آيا مجموع نمرات سوالات با نمره اختصاص يافته به ورقه مطابقت دارد.

5

 

 

 

  جمع نمره

20

 

 

 
           

 

 

 

 

جدول شماره (4):  ادبيات سوالات

 

رديف

مــــوارد

نمره ی ملاک

نمره ی دریافتی

1

تا چه حد متن سوالات از غلط املايي محفوظ مانده اند ؟ ( هر مورد غلط 2 امتياز كسر گردد )

5

 

2

تا چه حد از نشانه ها ، نقطه گذاريها و رسم الخط صحيح استفاده شده است ؟ ( هر مورد غلط 2 امتياز كسر گردد )

5

 

3

تا چه حد از جملات كوتاه و روان استفاده شده است ؟

5

 

4

تا چه حد نكات دستوري در تهيه و تنظيم سوالات رعايت شده است ؟

5

 

        جمع امتيازات

20

 

 

 

جدول شماره (5):  نمرات كسب شده از جدولهاي ارزشيابي

 

امتياز كسب شده از جدول شماره (1)

 

امتياز كسب شده از جدول شماره (2)

 

امتياز كسب شده از جدول شماره (3)

 

امتياز كسب شده از جدول شماره (4)

 

جمع امتياز بدست آمده از این درس