نمونه سوالات درس جامعه دو

احتراما بانک سوالات تستی واصله ازسوی دبیرخانه کشوری علوم اجتماعی جهت استفاده ی همکاران و دانش آموزان عزیز در قسمت ادامه مطلب بار گذاری شده است .

خواهشمند است نظرات وپیشنهادات خود را دراین خصوص به ایمیل گروه ارسال کنید . گروه علوم اجتماعی استان قم

نمونه سؤالات درس اول- گسترة جهان اجتماعی

 

1- صحیح یا غلط بودن گزینه ها را مشخص کنید:

الف) کنش های اجتماعی انسان ها و پیامد های آن به جهان اجتماعی تعلق می گیرد.            ص O              غ O

ب) پدیده های جهان طبیعی نمی توانند جزئی از جهان اجتماعی محسوب شوند.                   ص O               غ O

ج) رفتار نابخردانه انسان با طبیعت فرصت های زندگی اجتماعی را محدود می کند.               ص O               غ O

د) سنت های الهی با انسان های شاکر و ناسپاس یکسان عمل می کند.                               ص O              غ O

2- منظور از واژه جهان چیست؟ مثال بزنید .

3- جهان اجتماعی را تعریف کنید و قلمروهای آن را با ذکر یک مثال برای هر قلمرو، مشخص کنید.

4- معیار شناسایی پدیده­های جهان اجتماعی چیست؟

5- چرا کنش های اجتماعی انسان ها جزئی از جهان اجتماعی محسوب می شوند؟ با مثال توضیح دهید.

6- چند نمونه از پدیده های جهان طبیعی که درون جهان اجتماعی قرار می گیرند نام ببرید.

7- حدود گستره­ی جهان اجتماعی را بنویسید.

8- آیا همه­ی پدیده­های درون جهان اجتماعی، محصول کنش انسان­هاست؟ توضیح دهید. با ذکر مثال.

9- توضیح دهید هر یک از پدیده­های زیر، چگونه با جهان اجتماعی ارتباط می یابند؟

الف) فلزات :

ب) ستارگان :

ج) شناخت خداوند و فرشتگان و جهان ماوراء طبیعی:

10- آیا سنت­های الهی در قبال همه­ی انسان­ها و جوامع یکسان عمل می کند؟ توضیح دهید.

  

نمونه سؤالات درس دوم- نظام اجتماعی

1- موارد صحیح و غلط را مشخص کنید .

    الف) نظام اجتماعی، نوع ارتباط و چینش پدیده­ها را در جهان اجتماعی مورد توجه قرار می دهد.       صO               غ O

    ب) جهان اجتماعی بدون ساختار نمی تواند وجود داشته باشد.  صO               غ O

    ج) جهان اجتماعی و نظام اجتماعی در واقع جدای از یکدیگرند.  ص O              غ O

2- ساختار اجتماعی را تعریف کنید ؟

3- برای هر یک از واژه های زیر تعریفی بنویسید.

    الف) جهان اجتماعی :

     ب ) نظام اجتماعی :

4- تفاوت جهان اجتماعی و نظام اجتماعی را توضیح دهید. چرا شناخت تفاوت این دو مفهوم مستلزم دقت است؟

5- دو اصطلاح « خرده نظام » و « نظام اجتماعی کل » را تعریف کنید.

6- منظور از نهاد اجتماعی چیست؟  مهم ترین نهاد­های اجتماعی را نام ببرید؟

7- آیا با این عبارت که « هر نهاد اجتماعی فقط دارای ساختار درونی است»، موافقید؟ چرا؟

 

نمونه سؤالات درس سوم- فرهنگ 1

 

1

آنچه در نخستین برخورد با مردمی که در یک شهر زندگی می کنند مشاهده می کنیم.............. و آنچه به تدریج از شیوه  و نوع زندگی آنها فرا می گیریم..................... است.

2

مفاهیم جامعه و فرهنگ را تعریف کنید.

3

چرا فرهنگ در جوامع مختلف متفاوت است؟

4

رابطه یا نسبت بین فرهنگ و جامعه را تحلیل کنید.

5

 منظور از فرهنگ عمومی و  خرده فرهنگ را توضیح دهید و برای هر کدام سه مثال بنویسید.

6

مشخص کنید هر یک از موارد زیر جزو فرهنگ عمومی هستند یا  خرده فرهنگ.

احترام به پدر ومادر – تحسین فداکاری وایثار – لهجه گیلکی – مهارت تدریس

7

چه تفاوتی بین نهاد آموزش عالی و سایر نهادهای فرهنگی، از جهت انتقال فرهنگ، وجود دارد؟

8

 خرده فرهنگ موافق و  خرده فرهنگ مخالف( ضد فرهنگ) را تعریف کنید. با ذکر مثال.

9

خرده فرهنگ هایی که  درون یک فرهنگ عمومی قرار دارند اغلب با فرهنگ عمومی .............. هستند.

10

منظور از نهاد فرهنگی چیست؟

11

آیا خانواده را می توان یک نهاد فرهنگی دانست؟ چرا؟

12

نهادهای اجتماعی از فرهنگ عمومی استفاده می­کنند یا از خرده فرهنگ مخصوص به خود؟ با ذکر مثال در باره­ی نهاد اقتصادی.

13

ارزش­ها وهنجارهای اصلی نهادهای اقتصادی در جوامع سرمایه­داری و اسلامی کدامند؟ دلیل این تفاوت چیست؟

14

چرا رسانه­های عمومی(جمعی) را می­توان نهاد فرهنگی نامید؟

15

از موارد زیر کدام گزینه، نهاد فرهنگی محسوب می­شود؟

الف) نهاد خانواده      ب) حکومت          ج) نهاد اقتصادی        د) اتحادیه­های صنفی

16

موارد صحیح و غلط را مشخص کنید.

-نهاد اقتصادی و دیگر نهادهای اجتماعی را چون ابعاد فرهنگی دارند می توان نهاد فرهنگی نامید. ص  غ

-هر نهاد اجتماعی و اقتصادی فرهنگ مخصوص به خود را دارد.    ص  غ

-ارزش ها و مقررات و مهارت­های هر صنف  جزیی از فرهنگ عمومی است.  ص  غ

-آموزش عالی بیشتر، خرده فرهنگهای سایر نهادهای اجتماعی را تامین می کند.  ص  غ

 

  

نمونه سؤالات درس چهارم- فرهنگ 2

 

1- هر یک از مفاهیم فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی را توضیح دهید.

2- آیا رفتار مردم همواره مطابق فرهنگ آرمانی جامعه است؟

3- آیا فرهنگ واقعی، همیشه مطابق با فرهنگ آرمانی است؟ حالت­های مختلف ارتباط بین این دو را توضیح دهید و نمودار آن را رسم کنید.

4-  مدیران و برنامه­ریزان فرهنگی چه نقشی در جهت ارتقاء فرهنگ واقعی دارند؟ توضیح دهید.

5- فرهنگ حق و فرهنگ باطل را تعریف کنید. با ذکر دو مثال برای هر کدام.

6-  حق و باطل بودن هر بخش از فرهنگ با چه چیزی شناخته می­شود؟ توضیح دهید.

7- نقش عقل و وحی را در شناخت فرهنگ حق و باطل را تحلیل کنید.

8- ملاک آرمانی یا واقعی بودن یک عقیده یا کنش انسانی چیست؟ پیامد پذیرش چنین ملاکی چیست؟

9-  در چه صورت علوم اجتماعی می­تواند در باره حق یا باطل بودن فرهنگ های مختلف داوری کند؟

10-  چرا فرهنگ­های آرمانی و واقعی جوامع مختلف با یکدیگر متفاوت اند؟

11- جوامع چگونه می­توانند حقیقت را به حوزه فرهنگ آرمانی و واقعی خود وارد کنند؟

12- چه جوامعی نمی­توانند از حق یا باطل بودن عقاید و ارزش­ها سخن بگویند؟ بنظر اینان تنها شکل صحیح مطالعه­ی عقاید و ارزش­های اجتماعی چیست؟

13- در قلمرو واقعیت، حقیقت ثابت است یا متغییر؟ توضیح دهید.

14- آیا حق یا باطل بودن عقاید و کنش­ها براساس آگاهی یا جهل و میزان علاقه مردم، تعیین می­شود؟ توضیح دهید با ذکر مثال.

15- ملاک فارابی برای فاضله یا غیر فاضله بودن جوامع چیست؟ توضیح دهید.

16- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

-        فارابی جامعه ای را که از فرهنگ حق برخوردار باشد، ......................... می­داند.

-        حقیقت هر چند خود ثابت است ولی در قلمرو ................. ثابت نبوده و تغییر پذیر است.

-        بخشی از فرهنگ که مردم به آن عمل می کنند ........................ نامیده میشود.

17- موارد صحیح و غلط را مشخص کنید.

       - بخشی از فرهنگ واقعی خارج از فرهنگ آرمانی واقع می شود.

- علوم تجربی توان داوری در باره درست یا غلط بودن تکنیک­ها و روش­های اجرایی را ندارد.

- حق یا باطل بودن عقاید و ارزشها بر اساس آگاهی یا جهل، علاقه یا بی توجه مردم به آنها تعین می شود.

       - فرهنگ­های آرمانی و واقعی جوامع با یکدیگر متفاوت­اند.

 

 

 نمونه سؤالات درس پنجم- هویت

1-ما در پاسخ کیستی؟ به تناسب شناختی که از .............. خود داریم و .............. مختلف، عباراتی بیان می­کنیم.

2- ویژگی­هایی را که انسان­ها در پیدایش و تداوم آنها تأثیری نداشته باشند خصوصیات ............ می­گویند.

3- وجود نظرات مختلف و متفاوتی که در باره­ی هویت افراد داده می­شود، نشانه این است که ........... در شناخت هویت وجود دارد.

4-گرچه همه­ی ابعاد هویتی انسان تغییر پیدا ­می­کند، اما هویت فرد استمرار خواهد داشت.  ص    غ

5- در معرفی هویت خود و دیگران از عبارات منفی و مثبت می­توانیم استفاده کنیم.  ص    غ

6- در شناخت ویژگی­های هویتی خود و دیگران امکان خطا و اشتباه وجود دارد. ص    غ

7- کدام گزینه­ مصداقی از ویژگی­های اجتماعی است؟

     الف- صبور بودن       ب- امانتداری          ج- نوجوان        د- بی­نظم

8- کدام گزینه با ویژگی هویتی «دروازه­بان» تیم فوتبال مطابقت دارد؟

     الف- انتسابی- ثابت- فردی                 ب- اکتسابی- متغیر- فردی

      ج- انتسابی- متغیر- اجتماعی               د- اکتسابی- متغیر- اجتماعی

9- کدام ویژگی هم خصوصیت انتسابی و هم  خصوصیت اکتسابی می­تواند داشته باشد؟

     الف- منزلت اجتماعی         ب- نژاد     ج- مکان تولد          د- عضو شورای مدرسه

10- هویت چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

11-  دو ویژگی مثال بزنید که خود در پیداش آن مؤثر نبوده­ایم و از این پس نیز در آنها تأثیری نمی­توانیم داشته باشیم؟

12-  یک ویژگی مثال بزنید که خود در پیداش آن مؤثر نبوده­ایم ولی در تغییر آنها می­توانیم نقش داشته باشیم؟

13-  ویژگی­های انتسابی و اکتسابی هویت را تعریف کنید. با ذکر مثال.

14-  هویت فردی و اجتماعی را با ذکر مثال توضیح دهید.

15-  ویژگی­های هویتی ثابت و متغیر را با ذکر مثال توضیح دهید.

16-  چرا علیرغم تغییر بسیار در ابعاد هویتی انسان، هویت همواره دارای بعد ثابتی نیز هست؟

17-  منظور از بخش خودآگاه و ناخودآگاه هویت چیست؟

18-  کدام دسته از دانشمندان درباره­ی هویت انسان­ها نظراتی ارایه داده­اند؟

19- از کجا می­توان پی برد که خطا و اشتباه در شناخت هویت، وجود دارد؟

20- پیامبران و اولیای الهی در باره­ی هویت انسان­ها چه گفته­اند؟ 

  

نمونه سوالات درس ششم-  هویت فردی و اجتماعی

 1. کدامیک از عبارت های زیر صحیح و کدامیک غلط می باشد؟

    الف) تولد، وزن و قد افراد از موارد هویت جسمانی می‌‌باشد.

    ب) ویژگیهای فردی به دو بخش جسمانی و طبیعی تقسیم می‌شود.

    ج) بخشی از هویت شامل صفاتی است که در جهان اجتماعی شکل می‌گیرند.

    د) هویت اخلاقی و الهی انسان با هویت جمعی دنیوی این جهانی ناسازگار است.

 ۲-کدامیک از ویژگی­های زیر مربوط به جهان نفس یا جان آدمی نمی‌باشد؟

     الف) صفات روانی                 ب)اخلاق آدمی

     ج) تاریخ تولد                       د) امید و یأس

 1. کدام گزینه درباره ویژگی­های فردی صحیح است؟

        الف) ویژگی­های فردی غیرجسمانی شامل صفات اخلاقی و روانی است.

         ب) این بخش از هویت ریشه در جهان اجتماعی دارد.

        ج ) ویژگیهای فردی جسمانی به بدن انسان بازمی‌گردند.

           د) موارد الف و ج

 1. در جهان معنوی اسلام رابطه انسان و طبیعت چگونه است؟

       الف) انسان در این جهان هرنوع تصرفی را برای بهره‌وری بیشتر از طبیعت انجام می‌دهد.

       ب) طبیعت یک موجود بی‌جان برای تصرف است.

        ج) انسان حق تصرف در طبیعت را ندارد.

         د) انسان حق ندارد، تصرفاتی را که مخالف اراده خداست انجام دهد.

5. در جای خالی عبارت مناسب بنویسید:

الف) هویت جسمانی شامل مواردی است که به بدن انسان بازمی‌گردند و مربوط به جهان ............... هستند.

ب) هویت اجتماعی صفاتی است که ریشه در جامعه و ............... دارند.

ج) هنگامی که خود را عضو گروهی خاص معرفی می‌کنیم، در حقیقت به هویت ............... خود اشاره می‌کنیم.

د) هر جهان اجتماعی براساس ............... ، ............... و ارزشهای کلان خود شکل می‌گیرد.

 1. برای هریک از موارد زیر یک مثال بنویسید.

الف) هویت جسمانی:

ب) هویت غیر جسمانی:

 1. جهان نفس یا جان آدمی شامل چه مواردی است؟
 2. هویت فردی به چند بخش تقسیم می‌شود؟(با مثال توضیح دهید)
 3. چرا عضویت در گروهی خاص، مربوط به هویت اجتماعی فرد است؟(با یک مثال توضیح دهید)
 4. با ذکر دو مثال ارتباط متقابل نفس و بدن را توضیح دهید.
 5. روایت «ما ضعف بدن عما قویت علیه النیه»، بیانگر تعامل بین کدام بخش­های مختلف هویتی است؟
 6. با ذکر مثال­هایی ارتباط متقابل جهان اجتماعی با طبیعت را توضیح دهید.
 7.  آیا از منظر قرآن کریم بین کنش­های اجتماعی انسان و اوضاع طبیعی ارتباط وجود دارد؟ توضیح دهید.
 8. ویژگیهای روانی و اخلاقی انسانها چه تاثیری بر جهان اجتماعی می‌گذارد؟(توضیح داده و مثال بزنید)
 9.  جهان اجتماعی چه تاثیری بر ویژگی‌های روحی و روانی افراد می‌گذارد؟
 10.  جهان اجتماعی چگونه شکل می‌گیرد و سازمان می‌یابد؟
 11.  تاثیر جهان اجتماعی را بر هویت اجتماعی افراد توضیح دهید؟
 12.  تناسب جهان اجتماعی با طبیعت و بدن آدمی را در جهان متجدد دنیاگرا و جهان معنوی اسلام، نشان دهید آیا هر نوع هویت اجتماعی با هر نوع هویت فردی سازگار است؟(توضیح دهید و مثال بزنید)
 13.  تناسب جهان اجتماعی را با هویت اخلاقی و روانی افراد، توضیح دهید.
 14.  جهان اجتماعی دنیوی(جهان غرب یا جهان مدرن) با کدام ویژگی‌های اخلاقی و روانی سازگار یا ناسازگار هستند؟

 

 نمونه سوالات درس هفتم-  باز تولید هویت اجتماعی

1- جهان اجتماعی هر فرد به وسیله نسل­های قبل از او ایجاد شده است.   ص       غ

2- انسانها دارای اختیارند و می­توانند در مسیر قواعد و هنجارهای اجتماعی حرکت کنند.   ص      غ

3- همه­ی افراد جذب عقاید، ارزشها و آرمانهای جهان اجتماعی خود می شوند.    ص     غ

4- تشویق  و تنبیه نسبت به پدیده های مختلف فرهنگی یکسان انجام می شود.  ص      غ

5- روش­های رسمی تشویق و تنبیه، آثار عمیق تری دارند.   ص       غ

6- جهان اجتماعی به هنگام تولد هر فرد ، بخشی از هویت ................. او را تعیین می کند.

7- جهان اجتماعی برای تداوم حیات خود، اعتقادات، ارزشها و هنجارهای زندگی مناسب با خود را از طریق نهادهای ................. به فرد آموزش می دهد .

8-اولین و مهم ترین آشنایی ها را با جهانی که فرد در آن متولد شده  از طریق .............. پیدا می کند.

9- به روشی که به واسطه آن فرهنگ در افراد درونی می شود..............می گویند.

10- فرهنگ­هایی که زمینه ی منطقی و عقلانی بیشتری دارند و با فطرت آدمیا ن سازگارترند از  قدرت ............... بیشتری برخوردارند.

11-  به هنگام تولد هرفرد، جهان اجتماعی کدام ویژگی او را تعیین می کند؟ یا، تأثیر جهان اجتماعی را در تعیین هویت اجتماعی افراد توضیح دهید.

12-  جهان اجتماعی برای تداوم حیات خود چه می­کند؟

13- عوامل آشنایی کودک با جهان اجتماعی را نام ببرید. چهار مورد.

14-  جامعه پذیری را تعریف کنید.

15-  آیا انسان ها هویتی را که جامعه برای آنان در نظر گرفته می پذیرند؟چرا؟

16-  کجروی اجتماعی را تعریف کنید.

17- پیشگیری و کنترل کجروی­های اجتماعی از چه روش هایی دنبال می شوند؟ نام ببرید و هر کدام را توضیح دهید.

18- کنترل اجتماعی چیست ؟

19-  اقناع چه روشی است و قدرت اقناع بیشتر یک فرهنگ، چه تأثیری بر رفتار افراد دارد؟

20-  کدام فرهنگ­ها از قدرت اقناعی بیشتری برخوردارند ؟

21-  تشویق و تنبیه بیشتر در مورد چه کسانی به کار برده می شود؟

22- آیا تشویق و تنبیه نسبت به پدیده های مختلف فرهنگی یکسان انجام می شود؟

23-  دو صورت  تشویق و تنبیه را نام برده و بنویسید که هر کدام در چه گروه­هایی مورد استفاده  قرار می­گیرند؟ کدام یک آثار عمیق­تری دارد؟

24-  کدام جوامع در معرض ناهنجاری­ها و آسیب­های بیشتری قرار می­گیرند؟

25- امر به معروف و نهی از منکر دارای چه آثاری هستند و در کدام فرایند اجتماعی نقش دارند؟

26-  مراتب و روش­های امر به معروف و نهی از منکر را بنویسید. مسؤلیت اجرای آنها به عهده کیست؟

 

نمونه سوالات درس هشتم- تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی

1- جابجایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر را تحرک صعودی می گویند.  ص        غ

2- فرصت هایی که افراد در جهان های مختلف برای تحرک اجتماعی و کسب هویت های اجتماعی جدید دارند، یکسان می باشد.    ص            غ

3- در یک جهان سکولار، هویت دینی و معنوی می تواند بروز و ظهور داشته باشد.  ص     غ

4- در جوامع سکولار و دنیوی امکان رای دادن به قوانین معنوی و الهی وجود ندارد.  ص     غ

5- زمانی که تغییرات هویتی در چارچوب عقاید و ارزشهای کلان جامعه باشد باعث گسترش و توسعه فرهنگ اجتماعی می شود.  ص      غ

6- زمانی که انسان به صورت فعال با محیط اجتماعی خود برخورد می کند هویت............. اجتماعی خود را به دست می آورد.

7- کارمند یک اداره هنگامی که مدیر بخش اداره می شود تحرک اجتماعی ............. پیدا می کند.

8- مدیر اداره هنگامی که از مدیریت عزل می شود و به یک کارمند عادی به کار خود ادامه می دهد تحرک اجتماعی .............. دارد.

9- در صورتی که شغل جدید موقعیت اجتماعی فرد را تغییر ندهد، تحرک اجتماعی  وی ............. است.

10- انسان ها هویت اجتماعی انتسابی و اکتسابی خود را چگونه به دست می آورند؟

11- تحرک اجتماعی چیست؟

12- انواع تحرک اجتماعی را نام ببرید و برای هر کدام یک مثال بنویسید.

13- امکان تحرک اجتماعی صعودی افراد در جوامع زیر چگونه است؟

       الف- جوامع مبتنی بر ارزش­های نژادی

       ب- جوامع مبتنی بر ارزش­های دنیوی

       ج- جوامع مبتنی بر ارزش­های اقتصادی

14- آیا هویت دینی و معنوی در یک جهان سکولار می تواند بروز داشته باشد؟ توضیح دهید.

15-  دریک جهان دینی و معنوی چه نوع هویت­هایی به رسمیت شناخته نمی­شوند ؟

16-  در چه صورتی تغییرات هویتی در تعارض با هویت فرهنگی جامعه قرار نمی­گیرد؟ پیامد این تغییر و عکس العمل جامعه نسبت به آن چیست؟

17- چه زمانی تغییرات هویتی به تعارض فرهنگی منجر می­شود؟ پیامد آن چیست؟

18-  تغییرات هویتی به چند شکل انجام می­شود و هر یک چه پیامدی دارد؟ توضیح دهید.

19- در هر جهان اجتماعی؛ چه چیزی فرصت­های افراد را برای تحرک اجتماعی و کسب هویت های جدید، تعیین می­کند؟

20- علل تعارضات فرهنگی را بنویسید. 

 

درس نهم – تحولات هویتی فرهنگ

1- هویت فرهنگی جامعه هنگامی محقق می­شود که  ...............  و .............. مشترکی در جامعه شکل می گیرد.

2-  هویت فرهنگی جامعه پدیده ای گسترده تر از ...............  افراد است .

3- هویت اجتماعی افراد همواره در پرتو .............. جامعه شکل می گیرد.

4- تزلزل فرهنگی با ............. هویت همراه است.

5- یک فرهنگ اگر پس از تحقق و شکل گیری با کاستی ها و بن بست های درونی مواجه شود گرفتار ............. و............. می شود.

6- هویت فرهنگی هنگامی تحقق پیدا می کند که بر اساس ارزش های مشترک جامعه شکل گرفته باشد.   ص         غ

7- هویت فرهنگی جامعه از هویت اجتماعی افراد جامعه محدود تر است.   ص       غ

8- بحران هویت به دگرگونی و تحول هویت فرهنگی منجر نمی شود.  ص        غ

9- تغییرات فرهنگی و تمدنی فقط مثبت می باشد.  ص          غ

10- تحول جامعه جاهلی به جامعه نبوی، تحول فرهنگی مثبت می با شد.   ص             غ

11- هویت فرهنگی جامعه بر چه اساس شکل می گیرد؟ چه زمانی هویت فرهنگی محقق می شود؟

12- چه تفاوت و نسبتی بین هویت فرهنگی و هویت اجتماعی وجود دارد؟ توضیح دهید.

13- تأثیر هویت فرهنگی را بر هویت اجتماعی توضیح دهید ؟

14- هویت فرهنگی تا چه زمانی دوام می آورد؟ و چه زمانی نابود می­شود؟

15- تعارض بین چه بخش­هایی می­تواند به تزلزل فرهنگی منجر شود؟ تزلزل فرهنگی چه زمانی رخ می دهد؟

 16- تزلزل فرهنگی چه ارتباطی با بحران هویت دارد ؟ دلیل بیاورید.

17- اگر بحران هویتی تداوم یابد  چه نتیجه­ای به دنبال خواهد داشت؟

18-  تغییرات فرهنگی و تمدنی، امری مثبت است یا منفی؟ با ذکر  مثال پاسخ دهید.

19- عواملی که بحران­های فرهنگی و در نتیجه تغییر هویت­های فرهنگی را به وجود می­آورند، به چند بخش تقسیم می شوند ؟ نام برده و توضیح دهید.

20- مرگ طبیعی یک فرهنگ چه زمانی رخ می دهد؟ توضیح دهید.

21- کدام فرهنگ با شکاکیت، پوچ­انگاری و انواع آسیب­ها مواجه می­شود؟

25- کاستی و خلاء معنوی در برخی فرهنگ­ها، اندیشوران و متفکران اجتماعی را  به چه عملی تشویق می کند؟

 

نمونه سؤالات درس دهم- از خودبیگانگی فرهنگی

1- فرهنگی که عقاید و آرمان ها و ارزش های خود را حفظ کند، نیازی به  تعامل و داد و ستد فرهنگی ندارد.   ص      غ

2- در تعاملات بین فرهنگی، اگر یک فرهنگ بر عقاید و ارزش های خود پافشاری کند داد و ستد فرهنگی به لایه های عمیق آن  سرایت می کند.    ص       غ

3- جامعه­ی خودباخته امکان تداوم و بسط فرهنگ گذشته ی خود را ندارد.   ص        غ

4- جامعه ی خود باخته توان عبور و گذر از فرهنگ گذشته­ی خود را دارد .   ص      غ

5- فرهنگ­های سکولار و دنیوی، آدمی را با حقیقت خود و جهان  آشنا  می گرداند.  ص    غ

6- فرهنگی که با حفظ عقاید، آرمان ها و ارزش های خود با فرهنگ های دیگر تعامل و داد و ستد داشته باشد زمینه ی .................... و ...................... خود را فراهم می آورد.

7- خود باختگی فرهنگی یک آسیب عمیق ................ است که مانع تعامل و داد وستد فرهنگی می شود .

8- جامعه ای که در طول تاریخ به ................... گرفتار می شود ، عناصر فرهنگ دیگر را در سطوح مختلف بدون تحقیق و گزینش و به گونه­ای تقلیدی فرا می گیرد.

9- خودباختگی جوامع غیر غربی در برابر فرهنگ غرب را ............ می نامند.

10- از نگاه قرآن، انسان هنگامی به شناخت حقیقت خود و جهان می رسد که با نگاهی ................ به انسان و جهان بنگرد.

11-  سطوح مختلف ارتباطات فرهنگی را بنویسید.

12- در چه صورتی یک فرهنگ به فرهنگ دیگری ملحق می­شود؟

13- چه زمانی یک فرهنگ در جریان ارتباطات بین فرهنگی می­تواند زمینه ی گسترش و توسعه ی خود را فراهم آورد؟

14- چه زمانی یک فرهنگ  در جریان ارتباطات بین فرهنگی دچار تحولات هویتی می­شود ؟

15- چه تفاوتی بین داد و ستد یا تعامل فرهنگی با «خودباختگی فرهنگی»  وجود دارد؟

16- در چه صورتی خود باختگی فرهنگی در جامعه رخ می­دهد؟

17- ارتباط جامعه خودباخته با فرهنگ خویش و فرهنگ دیگری که مبهوت آن شده، چگونه است؟

18- چرا بسیاری از جوامع غیر غربی به خودباختگی فرهنگی گرفتار شدند؟

19-غرب زدگی چیست؟

20- انواع مختلف از خودبیگانگی فرهنگی را توضیح دهید.

21- چه فرهنگ­هایی نمی­گذارند که انسان­ها به تفسیر و شناختی صحیح از عالم و آدم نایل شوند؟

22- در جهان ترسیم شده توسط فرهنگ­های باطل، آدمی و فطرتش با چه مشکلی روبرو می­شود؟

23- بر اساس نگاه قرآن، انسان چه زمانی به شناخت حقیقت خود و جهان می رسد؟ قران در این باره چه می­فرماید؟

24- تنها کدام فرهنگ می­تواند انسان را با حقیقت خود و جهان آشنا کند؟ انسان درون این فرهنگ، چه نگرشی نسبت به خود و جهان دارد ؟

25- کدام فرهنگ­ها انسان را از حقیقت جهان و حقیقت خود، بیگانه می گرداند؟

 

 

نمونه سوالات درس یازدهم- هویت ایرانی

1.  هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام، هویتی دینی و آمیخته با ............... است.

2. بخش­هایی از ذهنیت مسلمانان به دلیل قدرت ............ و ............. غرب، دچار خودباختگی فرهنگی شدند.

3. هجوم غرب به هویت اسلامی جامعه ایران به سبب .............. نخبگان و رجال سیاسی به مدت یک سده ادامه داشت.

4. هویت ایرانی قبل از ظهور اسلامی چگونه بوده است؟

5. اسلام چه تأثیری در هویت ایرانی داشته است؟

6.  چرا زبان فارسی دری به عنوان زبان فرهنگی دوم جهان اسلام، گسترش یافت؟

7. فرهنگ اسلامی(از جمله ایران) در مقابل حمله مغول و جنگ­های صلیبی چه واکنشی نشان داد؟

8. برخورد غرب با جهان اسلام چه تأثیری درهویت فرهنگی مسلمانان داشته است؟

9. هویت فرهنگی جوامع اسلامی در تصویری که تاریخ نگاران غربی و مستشرقان القا می­کردند، چگونه بود؟

10. متفکرین ایرانی- از دهه­ی سی به بعد- برای مقابله با رویکرد تقلیدی به فرهنگ غرب، دست به چه اقدامی زدند؟ سه نمونه ذکر کنید.

11. انقلاب اسلامی حاصل چه بود و با بازگشت به کدام خویشتن همراه بود؟

12. انقلاب اسلامی چه تأثیری در احیای هویت جهان اسلامی داشته است؟

13. بیداری حیات معنوی اسلام پس از انقلاب اسلامی، چه تأثیری بر نظریه پردازان غربی گذاشت؟

 

 نمونه سوالات درس دوازدهم- قدرت و اقتدار

1- هر گاه موجودی بتواند کاری را با آگاهی و اراده خود انجام دهد، دارای ................ است.

2- قدرت انسان به دو نوع ............... و ................ تقسیم می شود.

3- قدرت فردی هنگامی پیدا می شود که انسان برای رسیدن به اهداف خود بتواند بر اراده دیگران تأثیر بگذارد. ص    غ

5- کسانی که در زندگی توان تأثیر گذاری بیشتری بر اراده دیگران دارند، از قدرت فردی بیشتری برخوردار هستند. ص         غ

6- با قدرت بدنی خود، فقط می توانیم در جسم دیگران اثر بگذاریم.   ص    غ

7- در چه صورت یک موجود دارای قدرت است؟

8- چرا انسان کنش گری قدرتمند است؟ قدرت انسان به چند نوع تقسیم می شود؟

9- قدرت اجتماعی چه هنگامی  پدید می آید؟

10- چه کسانی در جامعه از قدرت اجتماعی بیشتری برخوردار هستند؟

11- تنها راهی که باعث می شود افراد فعالیت ارادی خود را مطابق اراده ما انجام دهند و قدرت اجتماعی به وجود آید، چیست؟

12- تبعیت ارادی یک انسان از انسان دیگر به چند صورت می تواند باشد؟ توضیح دهید.

13- مقبولیت و اقتدار به چه معناست؟

14- مقبولیت و مشروعیت را مقایسه کنید. ( چه تفاوتی با هم دارند)

15- مقبولیت و مشروعیت بر چه مبنایی شکل می گیرند؟ (مدار یا ملاک شکل گیری مقبولیت و مشروعیت چیست؟ )

16- در چه حالتی مشروعیت و مقبولیت با یکدیگر جمع می شوند؟

17- در چه شرایطی اقتدار غیر مشروع شکل می گیرد؟

18- در چه صورت قدرت مشروع فاقد مقبولیت است؟

 

 نمونه سوالات درس سیزدهم- نظام سیاسی

 1- هر گاه قدرت برای رسیدن به هدفی معین سازمان پیدا کند، .............. پدید می­آید.

2- مجموعه ساز و کارهایی که در نظام اجتماعی برای اعمال سیاست های آن وجود دارد، .............. را شکل می دهد.

3- ساز و کارهای سیاسی بدون عوامل اجرا کننده نیز تحقق پیدا می کند.    ص       غ

4- در یک جهان اجتماعی،  نظامی سیاسی می تواند مستقل از نظام های اجتماعی دیگر باشد.   ص      غ

5- نظام سیاسی، هم بر نظام فرهنگی و اقتصادی اثر می گذارد و هم از آن ها تأثیر می پذیرد.    ص     غ

6- اگر رویکرد نظام سیاسی در جهت بازار آزاد و حاکمیت سرمایه باشد، فرصت های مناسب تحرک اجتماعی را از قشرهای مختلف سلب می کند.     ص       غ

7- از نظر کسانی که جهان بینی دنیوی دارند، انسان در گزینش ارزش های سیاسی هیچ معیار علمی ندارد.  ص      غ

8- سیاست چیست؟ معنای عام سیاست چیست؟

9- نظام سیاسی چیست؟

10-مجموعه عواملی که سیاست های مربوط به کل جامعه را پیش می برند، چه نام دارد؟

11-مراحل سه گانه ای که حکومت از طریق آن سیاست های نظام را اعمال می کند و قوای مربوط به هر یک را بنویسید؟

12- تأثیر نظام سیاسی را بر  نظام فرهنگی توضیح دهید؟

13- نظام فرهنگی چگونه می تواند زمینه مقبولیت نظام سیاسی را تأمین و یا کاهش دهد؟

14- تأثیر نظام سیاسی را بر نظام اقتصادی توضیح دهید؟

15- تأثیر نظام اقتصادی را بر نظام سیاسی  توضیح دهید.

16- نمونه هایی از اهداف و ارزشهای نظام های سیاسی مختلف را بنویسید؟

17- داوری درباره هر یک از ارزش های نظامی های سیاسی مبتنی بر چیست؟

18- کسانی که جهان بینی دنیوی دارند و معرفت علمی را به دانش حسی و تجربی محدود می کنند، درباره گزینش و ارزیابی ارزش های نظام های سیاسی چه استدلالی دارند؟

19- استدلال کسانی که جغرافیای هستی را به جهان طبیعت محدود نمی دانند و شناخت علمی رابه دانش تجربی و حسی منحصر نمی کنند، در باره ارزیابی ارزش­های نظام­های سیاسی چیست؟

نمونه سوالات درس چهاردهم- انواع نظام سیاسی

1- از نظر فارابی حقیقت با ................ تعیین می­شود و با کمک .......... و ........ شناخته می شود.

2- با چه ملاک هایی می توان نظام های سیاسی را دسته بندی کرد؟ نام ببرید.

3- بر اساس کمیت افراد تأثیرگذار و تصمیم گیر، نظام­های سیاسی و حکومت ها به چند دسته تقسیم می­شوند؟ توضیح دهید.

4- ملاک «روش تصمیم گیری و تأثیرگذاری» را در تقسیم بندی نظام ­ای سیاسی توضیح دهید؟

5- نظام های سیاسی دینی و دنیوی بر چه اساس(مدار) سازمان می یابند؟

6- ارسطو از چه ملاک هایی برای دسته بندی نظام های سیاسی استفاده می کند؟

7- انواع حکومت از نظر ارسطو را بنویسید و هر یک را توضیح دهید.

8- از نظر ارسطو دموکراسی و جمهوری چه نوع حکومتی است؟ چه تفاوتی بین این دو وجود دارد؟

9- از نظر فارابی، مدینه فاضله چیست؟ و چگونه شکل می گیرد؟

10- منظور از جوامع جاهلی در اندیشه فارابی چیست؟ و بر چه اساس به اقسام مختلف تقسیم می شود؟

11- لیبرالیسم به چه معناست؟

12- منظور از لیبرال دموکراسی چیست؟

13- لیبرال دموکراسی با فرهنگ کدام جوامع سازگار است؟ چرا؟

14-  پارادوکس لیبرال دموکراسی چیست؟

15- جمهوری اسلامی چه نوع نظامی است؟ عنوان جمهوری و اسلامی بودن آن نشان دهنده چیست؟

16- در عقاید اسلامی، احکام و مقررات چگونه تعیین می­شوند؟ وسیله شناخت آن­ها چیست؟

17- نمونه­هایی از ارزش­های اجتماعی اسلامی را بنویسید؟ چهار مورد.

18- بر اساس هستی شناسی توحیدی، ارزش­های اجتماعی اسلامی چگونه تفسیر می شوند؟

19- چرا بر اساس هستی شناسی توحیدی، رفتاری صرفا دنیوی یا اجتماعی نیست؟ مثال بزنید.

20- در آموزه های اسلامی، عبادات در چه صورت ارزش بیشتری پیدا می کنند؟

 21- مهم ترین مسئولیت امت اسلامی در روایات اسلامی چیست؟ 

 پایان