راه مقاومت

خط مقاومت هدف است و نشانه است

نقشه یکیست؛ غزه و کرمان بهانه است

از زائران تربت او هم به وحشت‌اند

چون راه حاج‌قاسم ما فاتحانه است

#راه_حق_خاموش_شدنی_نیست

#گروه_تفکر _ و_سواد_رسانه ای