فایل برنامه ی درس ملی در جهت تبیین و آگاهی  بخشی برنامه ی درسی علوم اجتماعی

با عرض سلام و ادب محضر همکاران و اساتید بزرگوار 


گروه علوم اجتمعی استان قم

 

اداره كل آموزش وپرورش استان ...

موضوع : برنامه ي دبيرخانه هاي راهبري دروس  و گروههاي درسي دوره دوم متوسطه نظري

با سلام و احترام ؛  

به استناد تبصره ماده 5 آئين نامه گروههاي آموزشي و تربيتي مصوبه جلسه 914 شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ29/04/94، فعاليت ستادي گروههاي درسي تخصصي دوره دوم متوسطه نظري مي تواند از طريق دبيرخانه هاي راهبري دروس، درطول سال تحصيلي برنامه ريزي  و ارزيابي گردد. لذا با تاكيد بر كار كرد ونقش دبيرخانه هاي راهبري دروس در جهت گيري وكيفيت بخشي آموزشي  و با عنايت به ماده 4 مصوبه مذكور(قلمرو فعاليتها) ، برنامه هاي دبيرخانه هاي راهبري دروس و گروههاي درسي شاخه نظري جهت اجرا به شرح ذيل اعلام مي گردد:

1- اجراي برنامه درسي : با توجه به تغيير برنامه درسي دوره متوسطه و تغييراتي كه در سياست هاي كلي نظام تعليم و تربيت بر اساس سند تحول بنيادين،سند چشم انداز بيست ساله و اهداف و محتواي آموزشي دوره متوسطه بوجود آمده است؛ضرورت آگاهي وشناخت دبيران ،كارشناسان و دست اندركاران درحوزه اجرا نسبت به اين تغييرات و دگرگوني ها يي كه منجر به اجراي درست برنامه درسي دروس در ابعاد محتوا و روش مي شود بيش از پيش افزايش مي يابد

اين شناخت بايد درهمه عناصر و اجزاي تشكيل دهنده راهنماي برنامه درسي شامل:مقدمه، تبيين رويكرد،اهداف،محتوا،روش هاي تدريس،ارزشيابي پيشرفت تحصيلي،بيان ويژگي ها و مهارت هاي معلم براي تدريس يك ماده درسي،تعيين استاندارد،ملزومات،تجهيزات و امكانات مورد نياز براي اجراي برنامه،اشاعه برنامه درسي و نظام تجديد نظر صورت گيرد.دبيرخانه هاي راهبري دروس موظف هستند راهنماي برنامه درسي مرتبط با درس خود را از گروه درسي مربوطه دردفاتر تاليف كتابهاي درسي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي دريافت و نسبت به تبيين و اجراي آن با هماهنگي سرگروههاي درسي استانها اقدام نمايند.

2-راهبري حرفه اي معلمان و نظارت بر عملكرد آنان با تاكيد بر نظارت باليني : نظارت نظام مند سرگروه هاي درسي به مدارس وكلاس هاي درس به منظور كمك به فرايند ياددهي –يادگيري و تاكيد بر به كار گيري  روش هاي نوين تدريس،  بسيار با  اهميت و اثر بخش مي باشد. در اين راستا ، دبيرخانه هاي راهبري دروس مي بايست نسبت به ارائه يك برنامه هدفمند و تعيين ملاك ها و  شاخص ها و در نهايت ارزيابي استانها  اقدام نمايند.سرگروههاي درسي استانها و مناطق نيز بايد بازديد از كلاسهاي درس وتعامل با دبيران بر اساس شاخص ها را برنامه ريزي و اجرا نمايند.

 

3-مشاركت در آموزش و توانمند سازي دبيران با توجه به اصول حاكم بر انتخاب راهبردهاي ياددهي –يادگيري برنامه درسي ملي   به ويژه در كتابهاي جديد التاليف:با استقرار نظام جديد در دوره متوسطه دوم ،به خصوص از سال تحصيلي  96-95و تاليف كتب جديد و تغيير رويكرد كتابهاي درسي ، آموزش و توانمند ساختن دبيران از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد.لذا دبيرخانه هاي راهبري دروس با همكاري سرگروههاي درسي در اين زمينه مسئوليت خطيري بر عهده خواهند داشت.برگزاري كارگاه و نشست تخصصي در طول سال تحصيلي،مشاركت در برگزاري دوره هاي آموزشي كتابهاي جديد التاليف،دعوت از مولفين در جلسات و گردهمايي هاي استاني و كشوري،بارگذاري مطالب و محتواي مناسب و تكميلي در سايت دبيرخانه و گروههاي درسي استان ،برگزاري نشست هاي تحليل و بررسي و نقد كتابهاي درسي،استفاده از فضاي مجازي به منظور ايجاد تعامل و ارتباط سرگروههاي درسي با معلمان و...در اين خصوص مورد انتظار مي باشد.

4-ارزيابي وتجزيه وتحليل سئوالات و نتايج امتحانات( نهايي ،هماهنگ وداخلي ): ارزيابي سئوالات امتحاني ،تجزيه وتحليل نتايج كسب شده در امتحانات ،قبولي و ارتقاي  دانش آموزان وهمچنين فراهم آوردن اطلاعات توصيفي وقضاوتي جهت هدايت ، تصميم گيري وپاسخ گويي نسبت به ميزان اثر بخشي وتحقق اهداف برنامه ها و طرح هاي انجام شده  از اهميت وافري برخوردار است.

اين ارزيابي وتجزيه وتحليل با رعايت موارد ذيل انجام گيرد:

الف)ارزيابي سئوالات و تحليل نتايج امتحانات ( نهايي ،هماهنگ وداخلي ) با همكاري و تعامل با اداره سنجش و  دريافت آمار و نمودارهاي مرتبط و استفاده از ظرفيت  سامانه ي جامع مركز سنجش آموزش و پرورش ؛ (بخشنامه 11426/460 مورخ 29/01/95 )

ب)  برنامه ريزي  به  منظور  بازبيني  5  الي  10 درصد  اوراق  امتحانات (نهايي ،هماهنگ وداخلي ) و  ارائه   بازخورد هاي  مناسب به دست اندركاران اعم از دبيران ،مديران و مسئولين

نكات قابل توجه :

1-زمان وچگونگي اجراي هر فعاليت توسط دبيرخانه مربوط وفقط از طريق سايت دبيرخانه اطلاع رساني خواهد شد . وانجام مكاتبات كاغذي در اين راستا ممنوع مي باشد. ضرورت دارد هر دبيرخانه براي هر فعاليت جدولي تهيه نموده و مشخصات مطالب ،مستندات دريافتي از هر گروه را در آن جدول درج نموده وبه صورت متناوب ومنظم از طريق سايت اطلاع رساني نمايد.

2-ارزيابي از عملكرد سرگروههاي درسي استانها بايد حداكثر تا پايان تير ماه هر سال از طريق هر دبيرخانه  ؛  با توجه به شاخص هاي ارزيابي كه توسط دفتر آموزش متوسطه نظري ودبيرخانه راهبري دروس تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعيين مي شود  ؛ انجام شود. دبيرخانه هاي راهبري دروس سهم مشاركت سرگروه درسي هر استان را با توجه به شرايط هر استان (ميزان ساعت اختصاصي ، برخورداري استان و...) تعيين نمايد  و بر همان اساس نسبت به ارزيابي عملكرد مبادرت نمايد.

3-برگزاري گردهمايي حضوري سرگروه هاي درسي استانها در طول سال تحصيلي از محل اعتبارات تعيين شده و حمايت حاميان مالي ، به منظور بررسي روند تغييرات پيش روي نظام آموزشي ،كتابهاي جديد التاليف و... با اطلاع دفتر آموزش متوسطه نظري  و اخذ مجوز هاي لازم بلامانع مي باشد.(استفاده از وب كنفرانس هاو ابزارهاي ارتباط الكترونيكي داراي اولويت مي باشد)

4-نسبت به اختصاص 40 درصد امتياز به برنامه هايي كه به صورت  بومي و استاني توسط سرگروههاي درسي استانها اجرا مي گردد، توجه جدي شود.لازم است به منظور ارزشيابي مطلوب اين شاخص حداقل دو برنامه با شاخص هاي مشخص از سوي دبيرخانه هاي راهبري دروس به اين امر اختصاص يابد.و تاكيد  مي شود برنامه هاي بومي و استاني منطبق با محورهاي برنامه عملياتي تدوين شود ،ودر ارزيابي پاياني حساسيت و دقت لازم نسبت به تخصيص  40 درصد امتياز فعاليت بومي صورت گيرد.

5- نسبت به برقراري ارتباط و تعامل با انجمن هاي علمي وآموزشي واتحاديه هاي علمي معلمان كشور جهت حضور معلمان در نشست ها وكنفرانس هاي ملي واستاني ، ونقد وبررسي محتوا ي  كتابهاي درسي اقدام گردد.مسئوليت پيگيري و ارزيابي اين بند بر عهده دبيرخانه هاي راهبري دروس مي باشد.

6- دبيرخانه هاي راهبري دروس  مجاز به ارائه فعاليت به  سرگروه هاي درسي استانها خارج از مفاد ايـــن بخشنامه  نمي باشند.

7-به منظور ايجاد هماهنگي در خصوص روزهاي فعاليت گروههاي درسي و دبيرخانه هاي راهبري دروس و استفاده بهينه از فضا و امكانات ادارات و كارشناسي هاي تكنولوژي و گروههاي آموزشي استانها و مناطق پيشنهاد مي شود مطابق جدول زير برنامه ريزي انجام پذيرد.

رديف

دبيرخانه راهبري /گروههاي درسي

روز فعاليت

ملاحظات

1

زيست شناسي-زمين شناسي-فيزيك-رياضي-رايانه-شيمي-علوم آزمايشگاه-مديران-آمادگي دفاعي ارتتقاي مهادتهاي حرفه اي معلمان(رويكرد درس پژوهي)

دوشنبه

استانها مي توانند با هماهنگي دبيرخانه برنامه ريزي نمايند

2

اقتصاد-تاريخ-علوم اجتماعي-جغرافيا-فلسفه و منطق-روان شناسي-ادبيات-دين و زندگي-عربي-زبان انگليسي

سه شنبه

استانها مي توانند با هماهنگي دبيرخانه برنامه ريزي نمايند

 

8-ابلاغ دبيران دبيرخانه هاي راهبري دروس به گونه اي صادر شود كه حداقل به ميزان 12 ساعت موظف در هفته در محل دبيرخانه حضور داشته باشند.همچنين در صدور ابلاغ سرگروههاي درسي استان نيز حضورحداقل 6 ساعت موظف در هفته مد نظر قرار گيرد.

9-برنامه پرسش و پاسخ (كلينيك مجازي) با توجه به ايجاد يك بستر تعاملي مابين دبيران ،سرگروههاي درسي و مسئولين دبيرخانه هاي راهبري دروس همچنان مطالبه دفتر آموزش متوسطه نظري است.پيگيري و ارزيابي اين فعاليت توسط دبيرخانه فناوري مستقر در استان آذربايجان شرقي انجام خواهد شد.

 

 

                                                                                                                                                     علي زرافشان

 

 

معاون آموزش متوسطه