دعوت از همکاران جهت ارسال نمونه سوالات استاندارد دی ماه در سه پایه

از همکاران جهت ارسال نمونه سوالات استاندارد دی ماه 1400در سه پایه و دو رشته انسانی و عمومی جهت بارگذاری در سایت به نام خودتان دعوت به عمل می آید.

بدیهیست رعایت استانداردهای طراحی سوال و بودجه بندی و نیز طراحی سوال در سطوح مختلف و بصورت متنوع و حداقل 5الی 6 نوع از سوالات (چندگزینه ای-صحیح غلط-جای خالی-کشف ارتباط- کوتاه پاسخ- تشریحی-تعریف اصطلاح) به صورت کامل مورد نظر می باشد.