برنامه عملیاتی و فراخوان ها

همکاران عزیز لطفا به فراخوانها توجه داشته باشید.

گروه آموزشی دبیران به نام پیروان قرآن  در پیامرسان شاد تشکیل شده است. همکاران جهت عضویت با اینجانب زهرا رنجبر تیلکی تماس بگیرند.

 تدریسهای تلویزیونی مدیریت خانواده ی پسران بایستی در هر ماه نقد شود عزیزان متمایل به این امر ان شاءالله تقدیر خواهند شد.

عزیزان شرکت کننده در باقی فراخوانها نیز مورد تقدیر اداره کل قرار خواهند گرفت.