اطلاعرسانی برنامه ها

به اطلاع عزیزان میرسانم برنامه عملیاتی سال جاری در جدول ذیل آمده است.مانند همیشه نیازمند یاری شما عزیزان در هرچه پربار تر اجراشدن برنامه و سرافرازی دبیران دین و زندگی و مدیریت خانواده قم عزیز در کشور هستیم.

عزیزان نواحی یک و دو شهر قم آثار خود را به سرگروهها و عزیزان نواحی سه و چهار به اینجانب (رنجبر تیلکی) تحویل دهند.