بارم بندی کار و دانش

سلام و ادب

طاعات قبول!

همکاران مدرس دین و زندگی در مدارس کار و دانش!به اطلاع میرساند
معاون دفترتالیف کتب ؛اعلام فرمودند که امسال بارم دوازدهم کارودانش که نهایی نیز نمیباشد؛ دقیقا" مانند بارم تجربی وریاضی اعمال گردد. لذا بارم پارسال ملغی؛
وامسال در امتحان پایانی خردادماه؛ بارم دینی‌  هنرستانهای کارودانش و هررشته ی دیگری که ؛غیرنهایی است؛ براساس تجربی وریاضی یعنی ۲۰ نمره طرح فرمائید

ازطرف دفترتالیف کتب دین وزندگی