مسابقه طراحی سؤال برتر دی ماه پایه دهم

مسابقه طراحی سؤال برتر دی ماه پایه دهم

 

همکاران گرامی در ارتباط با فراخوان مسابقه طراحی سؤال برتر دی ماه پایه دهم

همکارانی که تمایل دارند فایل pdf سوالات خودرا تا تاریخ یکشنبه 29 بهمن به سرگروه ناحیه خود تحویل دهند

ضمنا همکاران ناحیه 3 که سرگروه ندارند فایل سؤالت را به خانم شجاعی کارشناس گروه های آموزشی ناحیه خود تحویل دهند