اطلاعرسانی کارگاه حضوری چگونگی بیان مسائل برزخ و قیامت برای نوجوانان

کارگاه مشترک  گروه «دبیرخانه فعالیتهای قرآنی» و «دین و زندگی »:

 

 

چگونگی بیان مسائل برزخ و قیامت برای نوجوانان

 

زمان:یکشنبه 15 دی ماه ساعت 18/30

مکان: خیابان ایستگاه، بیم کوچه 7 و 9، خانه علوم و فنون