تشکر و قدردانی

تشکر و قدردانی:

سپاس ویژه از همکارانی که در کارگاه موسیقی در قرآن، شرکت کردند.لطف فرموده نظراترا به صورت پیامکی ارائه دهید.