سؤالات مفهومی درس 8 پایه دوم دین وزندگی

از همکاران عزیز دعوت می شود به منظور ارتقاء شیوه های ارزشیابی، به تعداد دلخواه سؤالات مفهومی از درس هشتم کتاب دین و زندگی  پایه دوم دبیرستان را تهیه نموده نهایتا تا27دی ماه به سرگروه های محترم نواحی مربوطه ارسال نمایند.