کارگاه حضوری روش تدریس با موضوع جبر واختیار به صورت کارگاهی

دبیرخانه فرهنگ قرآنی در نظر دارد کارگاه حضوری روش تدریس با موضوع جبر واختیار به صورت کارگاهی برگزار کند.

استاد: جناب آقای دکتر عزیزی

زمان: سه شنبه 6 آذرماه

مکان: خیابان ایستگاه،خانه علوم وفنون،بین کوچه 7و9

ساعت: 18/30 الی20/30

از همکاران محترم بویژه دبیران پایه دوازدهم  دعوت می شود در این کارگاه شرکت نمایند