نقد پیش نویس درس 1 پایه یازدهم

  

قابل توجه همکاران محترم

 

 


     ضمن تبریک بهار فاطمی به عرض می رساند

با توجه به اینکه نقد و بررسی پیش نویس دروس کتاب دین و زندگی پایه یازدهم از فروردین ماه شروع شده و قرار است درس به درس انجام گیرد.
محبت فرموده با توجه به نکات زیر ،نسبت به نگارش نقد و ارسال  اقدام نمایید.
1- فایل ارسالی بر اساس جدول شاخص نقد کتاب پایه دهم باشد.
2- فایل ارسالی به صورت PDF باشد.
3- فایل ارسالی به همراه نام دبیری که نقد کرده است باشد.
4- نقد های دریافتی بدون هیچ گونه دخل و تصرفی به دفتر تالیف ارسال خواهد شد.
5- لطفا فایل های ارسالی به تلگرامسرگروه ناحیه خود   ارسال فرمایید تا به دبیرخانه فرستاده شود.
حتما جهت نقد از جدول شاخص نقد پایه دهم استفاده شود.