کتاب «تحدی قرآن از نگاه دیگر»

سرکار خانم فرخنده سادات صالحی

کارشناسی ارشد(سطح 3 حوزه) دبیر ناحیه 2 استان قم

کتاب «تحدی قرآن از نگاه دیگر»