کتاب «نقش غلو در انحراف عقائد و افکار»

جناب حجة الاسلام آقای دکتر محمد حلی

دکترای سطح 4 حوزه علمیه

سرگروه آموزشی  استان قم . دبیر ناحیه 2 استان قم

کتاب «نقش غلو در انحراف عقائد و افکار»