معرفی همکاران مؤلف و نویسنده

همکار گرامی جناب آقای علیرضا شمس الدینی مطلق

کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی

دبیر محترم منطقه ی خلحستان استان قم.

کتاب: «راز بزرگ امامت»