برگزاری کارگاه آموزشی آزمایشگاه فیزیک یازدهم

 

کارگاه آزمایشگاه فیزیک یازدهم

 ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۸
روز دوشنبه 

اساتید گرانقدر
 آقایان ثروت و شاکرنژاد

میدان شهید مطهری،سه راه خورشید،دبیرستان ماندگار شیخ صدوق 

 مختص دبیران فیزیک

صدور گواهی ازطریق سایت qomgt.ir در طی سال تحصیلی

 گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم