تصویر بزرگ

درباره خاستگاه های جهان، معنی داشتن، و خود جهان(نوشته شان کرول)
نشر آوای بوف - 2021
ترجمه: دکتر تقی کیمیائی  اسدی
 
در این کتاب آمده است:
"من در موقعیت حرفه‌ایم بعنوان یک فیزیکدان جهان را به‌صورت کلی مورد مطالعه قرار می‌دهم. جهانی بزرگ است.

14 میلیارد سال بعد از بیگ بنگ، ناحیه‌ي فضائی که می‌توانیم مستقیماً مشاهده کنیم با چند صد میلیارد
کهکشان اشغال شده است، که هر کدام به‌طور متو سط یک صد میلیارد ستاره دارند. برعکس، ما انسان‌ها کاملاً ناچیز هستیم،  تازه وارد شده‌هائی در یک سیاره‌ي بی اهمیتی که حول یک ستاره‌ي بی ویژگی خاصی می‌چرخد.
هر چه هم که نتیجه‌ي تصادف آزاد راه من می‌بود، طول عمر من با دهه‌ها سال اندازه گیري می‌شود، نه با
میلیاردها سال."