کارگاه حضوری آزمایش‌های فیزیک

کارگاه حضوری با عنوان: آزمایش‌های فیزیک

زمان: روز دوشنبه  1401/2/26 ساعت 18

مکان: خیابان ایستگاه، بین کوچه 7 و 9، خانه علوم و فنون